Kıl dönmesi artık kadınları da etkiliyor

Prof. Dr. Adem Dervişoğlu

Halk ara­sın­da­ki adıy­la kıl dön­me­si”, bilim­sel adıy­la Pilo­ni­dal Sinüs’ has­ta­lı­ğı, Türk top­lu­mun­da özel­lik­le genç yaş gru­bun­da ve erkek­ler­de en sık görü­len rahat­sız­lık­lar ara­sın­da ilk sıra­lar­da yer alı­yor. Medi­cal Park Bah­çe­li­ev­ler Genel Cer­ra­hi Uzma­nı Prof. Dr. Adem Der­vi­şoğ­lu, kıl dön­me­si­nin en sık kuy­ruk soku­mun­da olmak­la bir­lik­te, göbek, yüz, kasık böl­ge­si ve kol­tuk altın­da da olu­şa­bil­di­ği­ni söy­le­di. Erkek­ler­de görül­me ola­sı­lı­ğı­nın daha yük­sek olma­sı­na rağ­men, son yıl­lar­da kadın­lar­da da sık­ça rast­la­dık­la­rı­nı anla­tan Der­vi­şoğ­lu, Ülke­miz­de genç erkek­ler­de % 10 ora­nın­da görü­len bu soru­nun erkek­ler­de görül­me sık­lı­ğı kadın­la­ra göre 3 kat daha faz­la­dır. Son yıl­lar­da kadın­lar­da sık rast­la­nan bir sorun hali­ne gelen kıl dön­me­si­nin görül­me yüz­de­si 45 yaşın­dan son­ra azal­mak­ta­dır” dedi.

KIL DÖN­ME­Sİ NASIL OLUŞUR?

Geç­miş­te doğuş­tan oldu­ğu düşü­nül­se de, artık son­ra­dan orta­ya çıkan bir has­ta­lık oldu­ğu kabul edi­li­yor. Kıl kök­le­ri­nin dön­me­si­ne zemin hazır­la­yan üç fak­tör var­dır; böl­ge­nin kıl­lı olma­sı, cil­din has­sa­si­ye­ti ve kıl dön­me­si için yeter­li trav­ma ve kuv­ve­tin oluş­ma­sı. Kuy­ruk soku­mu da; dökü­len kıl­la­rın kapa­lı ortam nede­niy­le yuva­la­na­bil­me­si, iki kaba et ara­sın­da­ki oluk­ta cil­din incel­me­si, kuy­ruk kemi­ği­nin bas­kı­sı nede­niy­le en sık görü­len bölgedir.

RİSK FAK­TÖR­LE­Rİ NELERDİR?

  • Derin interg­lu­te­al oluk (derin kuy­ruk sokumu),
  • Tüy­lü genç erişkinler,
  • Şiş­man­lık,
  • İşi gere­ği uzun süre otur­ma sonu­cu bası ve sürtünme,
  • Yeter­siz kişi­sel bakım,
  • Aşı­rı terleme,
  • Vücu­dun diğer böl­ge­le­rin­de kıl kökü iltihabı

BELİ­RT­İL­E­Rİ YAKA­LA­MAK ERKEN TANI İÇİN ŞART 

Has­ta­lık bazen ken­di­ni şika­yet oluş­tur­ma­dan tek bir sinüs, bazen akut abse, bazen de kro­nik akın­tı ola­rak bel­li eder. Has­ta­lar­da kuy­ruk soku­mun­da küçük şiş­lik­ler, kaşın­tı, kıl­lı veya kıl­sız delik­ler ve bu delik­ler­den koku­lu veya koku­suz kan ve akın­tı gel­me­si şika­yet­le­ri ola­bi­lir. Has­ta­la­rın bir bölü­mü kuy­ruk soku­mun­da şid­det­li ağrı ve kıza­rık­lık ile (pilo­ni­dal abse) baş­vu­rur­lar. Abse­nin boşal­tıl­ma­sı­nı taki­ben, tek­rar olu­şu­mu­nu önle­mek için has­ta­lar ame­li­yat olmalıdır.

İlgili Haberler

Leave a Comment