Kendi küçük derdi büyük yağ birikintilerinden CoolMini ile kurtulun

ESTE­TİK / TEM­MUZ 2016

Aşı­rı bir kilo faz­la­sı olma­yan, for­ma gir­me yolun­da iler­le­me kay­det­miş ama ufak tefek biri­kin­ti­le­rin­den kur­tul­mak iste­yen­le­rin imda­dı­na şim­di yep­ye­ni bir yön­tem yeti­şi­yor. Zel­tiq Cool­Mi­ni, gıdı, diz kapa­ğı ve yan­la­rı, süt­yen kat­lan­tı çiz­gi­si ve göğüs­le omuz ara­sın­da kalıp çatal kalan böl­ge­de başa­rı­lı sonuç­lar veri­yor. Bu biri­kin­ti­ler­den spor ya da diyet­le kur­tul­mak pek müm­kün olmaz. Cer­ra­hi ope­ras­yon­lar­la, lipo­suc­ti­on tar­zı uygu­la­ma­lar­la sonuç alı­na­bi­lir. Bu ope­ras­yon­lar da hem yük­sek fiyat­lı hem de anestezi/ameliyattan çeki­nen­ler için korkutucudur. 

Har­vard Üni­ver­si­te­si bilim insan­la­rın­ca geliş­ti­ri­len FDA onay­lı ve patent­li Zel­tiq CoolS­culp­ting, yeni geliş­tir­di­ği Zel­tiq Cool Mini baş­lı­ğı ile incel­me cihaz­la­rı­nın ula­şa­ma­dı­ğı bu alan­lar­da etkin ve pra­tik bir çözüm sunu­yor. Dr. Ender Saraç, Zel­tiq CoolMini’yi anlattı.

ender sarac

Sis­tem nasıl çalışıyor? 

Patent­li Zel­ting CoolS­cup­ting tek­no­lo­ji­si­nin küçük böl­ge­le­ri tut­mak için modi­fi­ye edil­miş mini baş­lı­ğı ile çalı­şır. Uygu­la­ma böl­ge­si baş­lık­ta­ki vakum ala­nıy­la yaka­la­na­rak ‑11 dere­ce­ye kadar soğu­tu­lur. Soğu­yan böl­ge his­siz­le­şe­ce­ği için kişi her­han­gi bir ağrı sızı his­set­mez. Soğuk­tan etki­le­nen yağ hüc­re­le­ri, vücut­tan doğal yol­lar­la atı­lır. Giri­şim­sel bir işlem olma­dı­ğın­dan uygu­la­ma göl­ge­sin­de her­han­gi bir iz kal­maz. Olu­şa­bi­lecek minik kıza­rık­lık­lar ise bir­kaç gün­de kaybolur. 

Kim­ler için uygundur?

Hami­le­lik yaşa­yan­lar hariç; her yaş­ta, cin­si­yet­te, kilo­da olan­la­ra uygu­la­ma yapılabilir. 

Kaç seans gerekir? 

Uygu­la­ma yapı­la­cak kişi­ye göre 1 ya da 2 seans yeterlidir. 

İşl­em süre­si nedir?

Her seans 1 saat sürer.

Sonuç için ne kadar süre gerekir?

İlk sonuç­lar 15 gün, tam etki ise 45 gün­de gözlenmektedir. 

Uygu­la­ma fiyat ara­lı­ğı nedir?

Uygu­la­ma sean­sı 750 USD’dir. Kimi kişi­ler­de 1 seans yeter­li gelir­ken kimi­le­ri için 2. Sean­sa ihti­yaç duyulmaktadır. 

İlgili Haberler

Leave a Comment