Kemiklerinizi Sevin”

Prof. Dr. Ülkü Aka­rır­mak ve Sifar İlaçl­arı Genel Müdü­rü Sinan Müderrisoğlu

Besin des­tek ürün­le­ri­nin öne çıkan fir­ma­sı Sifar İlaçl­arı, Tür­ki­ye Oste­opo­roz Der­ne­ği ile bir­lik­te Oste­opo­ro­zun Non- Far­ma­ko­lo­jik Yak­la­şı­mın­da Besin Des­tek­le­ri” konu­lu top­lan­tı­ya ev sahip­li­ği yap­tı. Besin des­tek­le­ri ala­nın­da çalış­ma­lar yapan Biyo­kim­ya Pro­fe­sö­rü Dr. Luca Tiano, Tür­ki­ye Oste­opo­roz Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Ülkü Aka­rır­mak ve Prof. Dr. Faruk Erzen­gin’ in katı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen top­lan­tı­da dün­ya­da 200 mil­yon, Türkiye’de ise 26 bin oste­opo­roz has­ta­sı bulun­du­ğu ve erken tanıy­la kemik eri­me­si ris­ki­nin teda­vi edi­le­bi­lir bir has­ta­lık oldu­ğu belirtildi.

NÜFUS YAŞ­LAN­DIK­ÇA HAS­TA SAYI­SI ARTACAK

Oste­opo­roz bilin­di­ği gibi düşük kemik küt­le­si ve kemik doku­nun mik­ro mima­ri­si­nin bozul­ma­sı sonu­cun­da kemik kırıl­gan­lı­ğın­da ve kırık ris­kin­de artış­la sonuç­la­nan yıl­lar içe­ri­sin­de iler­le­yen bir kemik has­ta­lı­ğı­dır. Bu yıl­lar­dır bil­di­ği­miz bir Oste­opo­roz” tanı­mı­dır ve halen geçer­li­dir” diye­rek söz­le­ri­ne baş­la­yan İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Cer­rah­pa­şa Tıp Fakül­te­si Fizik Teda­vi ve Reha­bi­li­tas­yon Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Zey­nep Ülkü Aka­rır­mak; Oste­opo­roz dün­ya gene­lin­de 200 mil­yon kişi­yi etki­le­di­ği sap­tan­mış cid­di bir has­ta­lık­tır. Bizim ülke­miz­de de büyük ölçü­de yaş­la­nan nüfus­ta oste­opo­roz var­lı­ğı­nın art­tı­ğı bilin­mek­te­dir. Genel ola­rak deni­lir ki 3 kadın ve 5 erkek­ten birin­de 50 yaşın­dan son­ra oste­opo­ro­za bağ­lı bir kırık bek­len­mek­te­dir. Geçi­ril­miş bir kırık bizim için çok önem­li çün­kü geçi­ril­miş her kırık yeni bir kırık ris­ki­ni %86 gibi çok büyük bir oran­da attı­rır. 2050 yılı için yapı­lan pro­jek­si­yon­da kal­ça kırı­ğı görül­me ris­ki­nin erkek­ler­de %310 kadın­lar­da %240 gibi art­ma­sı bek­len­mek­te­dir. Bunun nede­ni dün­ya nüfu­su­nun gide­rek yaş­lan­ma­sı­dır. Soru­nun ne den­li büyük oldu­ğu orta­ya çık­mak­ta­dır. Kemik­le­ri­ni­zi Sevin” diyo­ruz. Kemik­le­ri seve­rek aslın­da gele­ce­ği­mi­zi koru­mak müm­kün. Bu yıl­ki kon­sept koru­ma. Koru­ma o kadar önem­li ki oste­opo­roz­da 2017 ve 2018 boyun­ca yani 3 yıl­lık süreç­te devam­lı koru­ma­dan söz edi­lecek. Bu sade­ce pri­mer koru­ma değil sekon­der ve ter­si­yer evre­de yani kırık­tan son­ra­ki dönem­de de koru­ma­ya devam etme­miz gere­ki­yor” şek­lin­de konuştu.

Prof. Dr. Luca Tiano

K2 VİT­AM­İNİ ÖNEMLİ

K2 vita­mi­ni­nin kemik-eklem sağ­lı­ğı­nın ve kalp-damar sağ­lı­ğı­nın korun­ma­sın­da en etki­li vita­min­le­rin başın­da gel­di­ği­ni belir­ten Biyo­kim­ya Pro­fe­sö­rü Dr. Luca Tiano; K2 vita­mi­ni eksik­li­ği­ni gıda­lar­la kar­şı­la­mak müm­kün değil, bu neden­le dışar­dan tak­vi­ye­ler­le alın­ma­sı gere­ki­yor. Yal­nız­ca kemik­ler üze­rin­de değil kalp-damar sağ­lı­ğı üze­rin­de de etki­li olan K2 vita­mi­ni eksik­li­ğin­de gıda­lar­la veya tak­vi­ye­ler­le alı­nan kal­si­yum, damar duvar­la­rın­da biri­ke­rek damar sert­li­ği olu­şu­mu­na sebep olu­yor. oste­opo­ro­za kar­şı savaş açmak için kadın­lar­da meno­poz önce­si dönem­de, erkek­ler­de ise 50 yaşın­dan iti­ba­ren K2 vita­mi­nin kul­la­nıl­ma­sı­nı tav­si­ye edi­yo­ruz” dedi. Besin des­tek ürün­le­ri ala­nı­nın en önem­li buluş­la­rın­dan biri ola­rak kabul edi­len New Life Mena K2 gıda tak­vi­ye­si­ni paza­ra kazan­dır­dık­la­rı­na dik­kat çeken Sifar İlaçl­arı Genel Müdü­rü Sinan Müder­ri­soğ­lu, Yak­la­şık 6 sene önce Mena K2’yi piya­sa­ya sun­du­ğu­muz­da Türkiye’deki K2 vita­mi­ni bilin­ci yok denecek kadar azdı. Geri­de bırak­tı­ğı­mız zaman zar­fın­da K2 vita­mi­niy­le ilgi­li bilin­cin art­tı­ğı­nı fakat iste­di­ği­miz sevi­ye­ye yük­sel­me­di­ği­ni göz­lem­le­dik. Hede­fi­miz kal­si­yu­mun kemik­ler­de­ki emi­li­mi­ni artır­mak ve aynı zaman­da damar­lar­da­ki kal­si­yum biri­ki­mi­ni engel­le­yen K2 vita­mi­ni hak­kın­da bilinç oluş­tur­mak. Özel­lik­le kal­si­yum tak­vi­ye­si kul­la­nan bir bire­yin K2 vita­mi­ni alma­sın­da fay­da var” diye konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment