Şartlı Cumhuriyet: PALAU

Layout 1HAZİ­R­AN 2014

T20-875662İsp­any­ol deniz­ci Ruy López de Villalobos”un 1543’de keş­fet­ti­ği Palau ada­la­rı, Mari­ana” ve Caro­li­ne” ada­la­rıy­la 1899’da Almanya’ya satıl­dı. 1914’te Palau’yu ele geçi­ren Japon­lar, maden­ci­li­ği, plan­tas­yon tarı­mı­nı ve tica­ri balık­çı­lı­ğı geliş­tir­di. 1944’de II. Dün­ya Savaşı’nda ABD’nin eli­ne geçen Palau, 1994’te yapı­lan halk oyla­ma­sın­da ABD ile yapı­lan Ser­best Bir­lik Sözleşmesi”nin deva­mı şar­tıy­la bağım­sız­lı­ğı­na kavuştu.

Kuzey’de Palau adlı ada­lar gru­bu, güney­ba­tı­da Son­so­rol, Merir, Pulo Anna ve Tobi adlı küçük mer­can ada­la­rı ile Helen Resi­fi­ni kap­sa­yan yak­la­şık 350 ada­dan oluşmaktadır.

palau-2Caro­li­ne Ada­la­rı” Palau’nun batı ucu­nu oluş­tu­rur. 217 m yük­sek­li­ğin­de­ki Babelt­hu­ap Ada­sı”, 143 km²’lik yüzöl­çü­müy­le en büyük ada­dır. Babelthuap’ın hemen güne­yin­de yer alan ve yak­la­şık 628 m’ye yük­se­len Koror Ada­sı”, 2007’ye kadar ülke­nin baş­ken­ti idi. 2007’den son­ra baş­kent Ngerulmud”a taşınmıştır.
Tro­pi­kal ikli­me sahip Palau’da Pala­uca”, İng­il­izce” ve Japon­ca” konu­şul­mak­ta­dır. Yak­la­şık 21 bin nüfu­su­lu Palau’nun Gay­ri Safi Mil­li Hası­la­sı 124 mil­yon USD, kişi başı mil­li geli­ri ise, 7.600 USD’dir.

İlgili Haberler

Leave a Comment