Kaza mı, ihmal mi, cinayet mi?

Layout 1EDİ­T­ÖR / HAZİ­R­AN 2014

Aylık der­gi olma­nın sonu­cu Soma Faci­ası” ile ilgi­li bakış açı­mı­zı ancak bu sayı­mız­da paylaşabiliyoruz.

301 canın yok oldu­ğu, 450’ye yakın çocu­ğun yetim kal­dı­ğı ve bir çok aile­nin oca­ğı­na ateş düş­tü­ğü Soma Faci­ası”, tüm ülke­yi derin acı­ya gark etti. Kimi­ne göre kaza”, kimi­ne göre ihmal”, kimi­ne göre ise cina­yet” olan Soma Faci­ası”, 301 canı aldı­ğı için sorum­lu­la­rı­nın ada­let önün­de hesap ver­me­si, siya­si sonuç­la­rı­nın da olma­sı gere­ken bir vakıa…

Kılıf” ara­mak­tan uzak, ger­çek­çi bakış açı­sıy­la maden­ci­lik” sek­tö­rün­de­ki açmaz­la­rı tüm çıp­lak­lı­ğıy­la orta­ya koy­mak gere­kir. Gere­kir, çün­kü gele­cek­te facia”lar yaşa­ma­ya­lım, yaşatmayalım…

Sağ­lık niye var­dır? Yaşat­mak için… Kaza­lar, ihmal­ler ya da cina­yet­ler yüzün­den bu kadar canın yok olma­sı kader” gibi bir ger­çe­ğe dayandırılmamalı…

İnan­anl­ar için kader” bir reali­te oldu­ğu kadar, ted­bir alma­nın gerek­li­li­ği ger­çe­ği­ni yok” saymaz!

Başı­mız sağ olsun…

İlgili Haberler

Leave a Comment