Katarakt ameliyatı kalp ya da beyin ameliyatı kadar önemlidir”

Doç. Dr. Yap­rak Banu Ünver

Uzman­lar top­lum­da yaş­lı  has­ta­lı­ğı ola­rak bili­nen  kata­rak­tın teda­vi­sin­de  dik­kat edil­me­si gere­ken­le­re kar­şı  uya­rı­yor. Kata­rakt cer­ra­hi­si­nin  önem bakı­mın­dan bir kalp ya da  beyin cer­ra­hi­sin­den far­kı  olma­dı­ğı­nı söy­le­yen Düny agöz  Altunizade’den Doç. Dr. Yap­rak  Banu Ünver Kata­rakt ame­li­ya­tı  düşü­nül­dü­ğü gibi basit, önem­siz  bir ope­ras­yon değil­dir. Heki­min  tüm dik­ka­ti­ni ver­me­si gere­ken ve  dene­yi­min önem­li oldu­ğu bir  cer­ra­hi­dir” dedi. Kata­rakt  ame­li­ya­tı­na bağ­lı en  isten­me­yen duru­mun  göz­de enfek­si­yon  geliş­me­si oldu­ğu­nu  belir­ten Doç. Dr. Ünver,  Zama­nın­da fark  edil­me­yen enfek­si­yon,  şid­de­ti­ne ve teda­vi  aşa­ma­sı­na bağ­lı ola­rak  has­ta­nın gözü­nü  kay­bet­me­si­ne bile  neden ola­bi­lir. Bu  neden­le kata­rakt  ame­li­yat­la­rı asla  hafi­fe  alın­ma­ma­lı, tam  teşek­kül­lü  has­ta­ne­ler­de ve kata­rakt  cer­ra­hi­sin­de uzman­laş­mış  hekim­ler tara­fın­dan  ger­çek­leş­ti­ril­me­dir” dedi.   Yaş­lı­lık has­ta­lı­ğı ola­rak bili­nen  ve halk ara­sın­da göze per­de  inme­si” diye adlan­dı­rı­lan kata­rakt,  göz sağ­lı­ğı­nı ve yaşam kali­te­si­ni  yakın­dan etki­li­yor. Pek çok  has­ta­lı­ğın aksi­ne kata­rak­tın ilaç­la  medi­kal teda­vi­si­nin müm­kün  olma­dı­ğı­nı söy­le­yen Dün­ya­göz  Altunizade’den Doç. Dr. Yap­rak  Banu Ünver, Kata­rakt tek teda­vi  yolu cer­ra­hi ame­li­yat olan  bir has­ta­lık­tır. Geli­şen  tek­no­lo­ji ve uzman­laş­ma  ile kata­rakt, gün için­de  ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­len  ope­ras­yon­la kolay­lık­la  teda­vi  edi­le­bil­mek­te­dir.  Ancak kolay­lık­la  teda­vi  edi­le­bil­me­si  kata­rakt  ame­li­ya­tı­nın basit ve önem­siz gibi  algı­lan­ma­sı­na neden olma­ma­lı­dır.  Çün­kü kata­rakt ame­li­ya­tı önem  bakı­mın­dan kalp ve beyin  ame­li­yat­la­rın­dan fark­sız­dır” dedi.

HAS­TA­LAR NELE­RE DİKK­AT  ETMELİ? 
Kata­rakt ame­li­ya­tı ola­cak  has­ta­la­rın teda­vi­ye karar  ver­me­den önce dik­kat etme­le­ri  gere­ken nok­ta­la­ra deği­nen Doç.  Dr. Ünver, Has­ta­lar mut­la­ka  kata­rakt ame­li­ya­tı­nı  ger­çek­leş­ti­recek olan heki­min  tec­rü­be­si­ni ve kata­rakt ame­li­ya­tı  ola­cak­la­rı kuru­mun bu konu­da­ki  dene­yi­mi­ni, başa­rı­sı­nı ve hij­ye­nik  şart­la­rı­nı çok iyi bir şekil­de  değer­len­dir­me­li­dir. Bir diğer  önem­li kri­ter ise kata­rakt  ame­li­ya­tın­da kul­la­nı­la­cak olan  mal­ze­me­le­rin kali­te­le­ri­nin,  ste­ri­li­zas­yon­la­rı­nın ve özel­lik­le­ri­nin  sor­gu­lan­ma­sı­dır” dedi.

AME­Lİ­Y­AT ÖNCE­Sİ MUAYE­NE  BAŞA­RI­YI ETKİLİYOR 
Ame­li­yat önce­si  ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan muaye­ne­nin  öne­mi­ne dik­kat çeken Doç. Dr.  Ünver, Kata­rakt, basit bir göz  muaye­ne­si ile teş­hi­si yapı­la­bi­len  bir has­ta­lık­tır. Ancak kata­rak­ta  eşlik eden baş­ka göz has­ta­lık­la­rı  var mı, yok mu diye has­ta­nın  detay­lı göz muaye­ne­si muhak­kak  yapıl­ma­lı­dır. Bu muaye­ne­de;  kor­ne­anın say­dam­lı­ğı, kata­rak­tın  yapı­sı, mer­ce­ğin pozis­yo­nu, göz  bebe­ği­nin geniş­li­ği, reti­na­nın  duru­mu ame­li­yat pla­nın­dan önce  detay­lı­ca ince­le­ne­rek has­ta­nın  teda­vi­si ope­ras­yon açı­sın­dan  değer­len­di­ri­lir. Bul­gu­lar sonu­cun­da  ame­li­yat kara­rı alı­nır­sa da  yapı­la­cak yön­tem ve göz içi­ne  yer­leş­ti­ri­lecek mer­cek hak­kın­da  alter­na­tif­ler has­ta­ya detay­lı bir  şekil­de anla­tıl­ma­lı­dır” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment