Kariyerini zihin bulanıklığı” ile değerlendiren pro… fe… sör!..

ali seven-logo.qxpNİS­AN 2016

Son yıl­lar­da bir kesim tara­fın­dan dil­le­re pele­senk yapı­lan fera­set” keli­me­si­nin anla­mı nedir?

Kay­nak­la­ra göre özet­le fera­set”, zihin uya­nık­lı­ğı, bir şeyi çabuk­ça anla­yış kabi­li­ye­ti, bir insa­nın ahla­kı­nı, kabi­li­ye­ti­ni yüzün­den anla­mak mele­ke­si” demek.

Hoca­la­rın hoca­sı, bil­gi­si tar­tı­şı­la­ma­ya­cak bilim ada­mı, dün­ya­nın önün­de eğil­di­ği Prof. Dr. Halil İnalc­ıkın mas­ter” ve dok­to­ra” tezi danış­man­lı­ğı­nı yap­tı­ğı Saba­hat­tin Zaim Üni­ver­si­te­si eski rek­tör yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Bülent Arı, bir TV söy­le­şi­sin­de neler diyor?

21 Mart 2016 günü yayım­la­nan Prof. Dr. Bülent Arının söz­le­rin­den bir kısmı:

Ben daha çok cahil ve oku­ma­mış, tah­sil­siz kesi­min fera­se­ti­ne güve­ni­yo­rum bu ülke­de. Ülke­yi ayak­ta tuta­cak olan­lar oku­ma­mış hat­ta ilko­kul bile oku­ma­mış, üni­ver­si­te oku­ma­mış cahil hal­kın fera­se­ti­ne ben güve­ni­yo­rum. Biz­de de şim­di oku­ma ora­nı art­tık­ça beni afa­kan­lar bası­yor. Ülke­yi ayak­ta tuta­cak olan­lar oku­ma­mış cahil halk. Türkiye’nin oku­muş kesi­mi pro­fe­sör­den baş­la­ya­rak geri­ye doğ­ru en teh­li­ke­li olan­lar üni­ver­si­te mezun­la­rı. Olay­la­rı en rahat oku­yan­lar ilko­kul mezun­la­rı. Üni­ver­si­te ve son­ra­sı çok vahim. Çün­kü zihin­le­ri bula­nık. Tür­ki­ye Cumhuriyeti’ni kuran­lar Osman­lı Aydınlanması’nın mezun­la­rı­dır. Biz de de şim­di oku­ma ora­nı art­tık­ça beni afa­kan­lar bası­yor. Ben açık­ça­sı kor­ku­yo­rum.

Düşü­nün bu laf­la­rı söy­le­yen kişi, bir profesör!..

Yani ken­di eği­ti­mi­ne ters düşen” bir insan (!)…

Bu kişi aca­ba mes­le­ği gere­ği ken­di­si­nin de açık­ca­sı kor­ku­yo­rum” dedi­ği genç­le­ri zihin­le­ri bula­nık” insan­lar ola­rak mı yetiş­ti­ri­yor­du bugü­ne kadar?..

Akıl kilit­len­me­si­nin ne kadar teh­li­ke­li” oldu­ğu­nu anla­mak için bir pro­fe­sö­rün yuka­rı­da­ki söz­le­ri­ni bir­kaç defa oku­yun lütfen…

Biz­de oku­ma oran­la­rı art­tık­ça beni afa­kan­lar bası­yor!

Ülke­yi ayak­ta tuta­cak olan­lar oku­ma­mış cahil halk!

bulent ari

Düşü­nün aşa­ğı­da­ki cüm­le­siy­le ken­si­ni de teh­li­ke­li olan­lar” sını­fı­na koyuyor:

Türkiye’nin oku­muş kesi­mi pro­fe­sör­den baş­la­ya­rak geri­ye doğ­ru en teh­li­ke­li olan­lar üni­ver­si­te mezun­la­rı!

Kur’an‑ı Kerim’in ilk emri okuyu bile bil­me­yen, ama ken­di­si­ni Müs­lü­man” ola­rak değer­len­di­ren koca bir pro…fe…sör!..

Ülke­mi­zin, hem de bir dönem­ler önem­li mev­ki­ler­de bulun­muş bir pro­fe­sö­rü bu laf­la­rı söy­lü­yor­sa, vay gel­di­ği­miz noktaya…

***

Osman­lı döne­mi Maarif Nazır­la­rın­dan (Mil­li Eği­tim Bakan­la­rın­dan) biri (Emrul­lah Bey ya da Züh­tü Paşa) ne demiş­ti: Ah şu okul­lar olma­sa, ben bu bakan­lı­ğı çok güzel ida­re eder­dim!

İşte size Osman­lı döne­min­den günü­mü­ze kadar, yöne­ti­ci olmuş bir kısım zihin­le­ri bula­nık” insan­la­rı­mız…

Aşa­ğı­da­ki link­ten ina­nı­la­cak gibi değil ama, hoca­la­rın hoca­sı muh­te­rem Prof. Dr. Halil İnalc­ık hoca­mı­zın tez danış­ma­nı oldu­ğu Prof. Dr. Bülent Arının söz­le­ri­ni din­le­yin ve ülke­mi­zin bugün­kü duru­mu­nu anlayın!

https://www.youtube.com/watch?v=rpo9uv-QNbQ

———————————

Ken­di site­sin­den Prof. Dr. Bülent Arı kim­dir?

http://www.bulentari.com.tr/indexTr/cv.asp”

İlgili Haberler

Leave a Comment