Karıştırılan bitki çayları etkisini kaybediyor!

Dyt. Gizem Köse

Kış mev­si­min­de bağı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­dir­mek ya da grip ve soğuk algın­lı­ğı­nı daha çabuk atlat­mak ama­cıy­la içi­len bit­ki çay­la­rı­nın tüke­ti­min­de bazı nok­ta­la­ra dik­kat etmek gere­ki­yor. Diğer bit­ki­ler­le karış­tı­rıl­dı­ğın­da  bit­ki çay­la­rı­nın etki­si aza­lı­yor. Uzman­lar çay­la­rın sade tüke­til­me­si gerek­ti­ği­ni belirtiyor.

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si NPİ­ST­ANB­UL Hastanesi’nden Bes­len­me ve Diyet Uzma­nı Gizem Köse, özel­lik­le kış ayla­rın­da tüke­ti­mi artan bit­ki çay­la­rı­nın karış­tı­rıl­ma­sı halin­de etki­le­ri­nin aza­la­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çeke­rek bir ara­da değil,  tek tek içil­me­si­ni öner­di.  Karı­şık olma­yan bit­ki çay­la­rı­nı çocuk, yetiş­kin ya da yaş­lı­la­rın gün­de 2 fin­can tüke­te­bi­le­ce­ği­ni belir­ten Gizem Köse, Kan­ta­ron, engi­nar, hin­di­ba, kara­baş, civan­per­çe­mi gibi çay­lar içer­dik­le­ri fark­lı etken mad­de­le­ri ile ilaç etki­le­şim­le­ri­ne sebep ola­bil­mek­te­dir. Dola­yı­sıy­la bu grup­lar­da özel­lik­le ilaç kul­la­nan birey­ler önce­sin­de dok­to­ru­na danış­ma­lı ve bu konu­da onay alma­lı­dır” uya­rı­sın­da bulundu.

Bazı karı­şık bit­ki çay­la­rı­nın kara­ci­ğe­ri yor­du­ğu­nu böy­le­ce bağı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­dir­mek bir yana daha da zayıf­la­ta­bil­di­ği­ni belir­ten Köse, Benim öne­rim her bit­ki çayı­nın sade ola­rak tüke­til­me­si ve boğaz­da ağrı var ise ılık­ken bal eklen­me­si yönün­de­dir” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment