Karındaki yağlarla kalça şekilleniyor

GÜN­CEL / EYLÜL 2016

Düz bir karın ve düz­gün yuvar­lak popo­ya sahip olmak iste­yen­le­rin yeni ter­ci­hi yağ trans­fe­ri uygulaması.

Karın ve kal­ça­la­rın ide­al bir şekil­de biçim­len­me­si için diyet ve egzer­siz yapan çok faz­la insan var. Fakat uygu­la­nan bu prog­ram çoğu zaman istik­rar­lı bir şekil­de devam etti­ri­le­me­di­ği için ve özel­lik­le bu böl­ge­ler­de­ki yağ­la­rın olduk­ça inat­çı bir yapı­da olma­sı, çoğu insa­nın este­tik cer­ra­hi­den yar­dım alma­sıy­la sonuç­la­nı­yor. Yağ trans­fe­ri ile bu ide­al görün­tü­yü vere­bil­dik­le­ri­ni söy­le­yen Este­tik Plas­tik ve Rekonst­rük­tif Cer­ra­hi Uzma­nı Op. Dr. Bülent Cihan­ti­mur, Beden şekil­len­dir­me uygu­la­ma­sı­nın için­de 2 fark­lı ope­ras­yo­nu bir ara­da yapı­yo­ruz. Önce­lik­le lipos­cup­tu­re tek­ni­ği ile bel ve karın böl­ge­sin­den faz­la­lık yağ­la­rı alı­yo­ruz. Fakat bu yağ alı­mı ken­di geliş­tir­di­ğim Cihan­ti­mur Yağ Trans­fer sis­te­mi ile yapı­lı­yor. Amaç yağ­la­rı hava alma­dan, daha faz­la, yaşa­yan ve sağ­lık­lı kök hüc­re ile trans­fe­ri­ni sağ­la­mak. Çün­kü trans­fer ede­ce­ği­miz yağın için­de­ki kök hüc­re­le­ri can­lı bir şekil­de trans­fer eder­sek, bun­lar nak­le­dil­dik­le­ri yer­de yaşa­ma­ya devam ede­re­ler. Ardın­dan bu topar­la­nan yağ, popo böl­ge­si­ne trans­fer edi­lir. Popo şekil­len­di­ri­lir ve ope­ras­yon tamam­la­nır” dedi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment