Karın ağrısı romatolojik bile olabilir

Dr. İsmail Gönen
Dr. İsm­ail Gönen

PEDİ­ATRİ / EYLÜL 2016

Çocuk­luk döne­min­de en sık kar­şı­la­şı­lan sorun­lar­dan olan karın ağrı­sı bir has­ta­lık değil­dir ancak karın içi veya karın dışı organ­lar­dan kay­nak­la­nan has­ta­lık­la­rın bir belir­ti­si ola­bi­lir. Çocuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Dr. İsm­ail Gönen çocuk­lar­da­ki karın ağrı­sı­nı neden­le­ri­ni ve alı­na­bi­lecek önlem­le­ri anlattı.

Karın ağrı­sı­nı önce­lik­le süre­si­ne göre sınıf­lan­dır­mak gere­kir. Kısa süre­li karın ağrı­sı genel­lik­le alt­ta yatan bir has­ta­lı­ğa bağ­lı belir­ti­dir. Yaş grup­la­rı­na bağ­lı ola­rak alt­ta yatan has­ta­lık­lar bir­bi­rin­den çok fark­lı ola­bi­lir. Yeni­do­ğan döne­min­de doğum­sal geli­şim kusur­la­rı, bağır­sak dönem­le­ri ve tıka­nık­la­rı, mekon­yum tıka­cı gibi has­ta­lık­lar görü­lür­ken iler­le­yen yaş­lar­da, 2 yaş önce­sin­de fıtık­lar, daha son­ra­ki dönem­ler­de de apan­di­sit gibi cer­ra­hi pato­lo­ji­ler görülebilir.

3 aydan uzun sürü­yor­sa kro­nik olabilir

Karın ağrı­sı 3 aydan uzun süre­li ise kro­nik karın ağrı­sı ola­bi­lir. Bu durum­da alt­ta yatan has­ta­lık­lar­dan genel­lik­le bir pato­lo­ji sap­ta­na­maz. Kro­nik karın ağrı­la­rı okul çocuk­lu­ğu döne­min­de çocuk­la­rın yüz­de 1020’sinde görü­lür ve sık sık tek­rar­lar. Orga­nik olma­yan (alt­ta yatan bir has­ta­lı­ğa bağ­lı olma­yan) kro­nik karın ağrı­la­rı­nın neden­le­ri genel­lik­le fonk­si­yo­nel karın ağrı­sı sını­fı için­de yer alır. Sık­lık­la fonk­si­yo­nel dis­pep­si, iri­tab­le bağır­sak send­ro­mu, abdo­mi­nal mig­ren, fonk­si­yo­nel karın ağrı­sı gibi sebep­le­re bağ­lı olabilir.

karin agrisi

İlt­ih­abi has­ta­lık­la­ra işa­ret edebilir

Ken­di­ni ifa­de ede­me­yen, konuş­ma­ya baş­la­ma­yan küçük çocuk­lar­da ve bebek­ler­de karın ağrı­sı ken­di­ni huzur­suz­luk, ağla­ma kriz­le­ri şek­lin­de gös­te­re­bi­lir. Bebek­ler­de en sık karın ağrı­sı sebep­le­ri kolik, kus­ma da eşlik edi­yor­sa gast­ro­öza­fa­gi­yal ref­lü has­ta­lı­ğı görü­le­bi­lir. Besin aler­ji­le­ri (genel­lik­le süt pro­te­ini ile iliş­ki­li), nadi­ren de bağır­sak tıka­nık­lık­la­rı veya düğüm­len­me­si, karın içi organ­lar­da­ki yapı­sal veya ilti­ha­bi has­ta­lık­la­ra işa­ret ede­bi­lir. Karın ağrı­sı eğer alt­ta yatan orga­nik veya yapı­sal bir has­ta­lı­ğa bağ­lıy­sa çocu­ğun bes­len­me­si mut­la­ka bozu­lur, işta­hı aza­lır. Bunun yanın­da saf­ra­lı kus­ma, yük­sek ateş gibi şika­yet­ler görü­le­bi­lir. Eğer genel duru­mun­da bozul­ma, yük­sek ateş, saf­ra­lı kus­ma var­sa mut­la­ka aci­len dok­to­ra başvurulmalıdır. 

Ağrı­ya ateş eşlik edi­yor­sa dikkat! 

Karın ağrı­sıy­la bir­lik­te ate­şin de olma­sı karın ağrı­sı­nın süre­siy­le yakın­dan iliş­ki­li­dir. Eğer kısa süre­li bir karın ağrı­sın­da ateş var­sa bu mut­la­ka ya enfek­si­yon gibi ilti­ha­bi bir sebe­be bağ­lı ya da apan­di­sit gibi cer­ra­hi bir sebe­be bağ­lı­dır. Eğer uzun süre­li karın ağrı­sı ateş­le bir­lik­te olup, tek­rar­lı­yor­sa aile­vi Akde­niz ate­şi ris­ki ola­bi­lir. Bun­la­rın bera­be­rin­de eklem şiş­li­ği mey­da­na geli­yor­sa neden roma­to­lo­jik has­ta­lık­lar da olabilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment