Kardiyoloji Kongresi Antalya’da

Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği yıl boyun­ca çeşit­li eği­tim prog­ram­la­rı ve etkin­lik­ler düzen­le­me­nin yanı sıra her zaman oldu­ğu gibi bu ay da Ulus­la­ra­ra­sı Katı­lım­lı Türk Kar­di­yo­lo­ji Kongresi’ni ger­çek­leş­ti­ri­yor. Hem katı­lım­cı sayı­sı hem yük­sek kali­te­de­ki bilim­sel içe­ri­ği ile ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı düzey­de önde gelen bilim­sel top­lan­tı­lar­dan biri olan kong­re­nin zen­gin bilim­sel prog­ra­mı, kar­di­yo­log­lar ve kar­di­yo­lo­ji asis­tan­la­rı­nın yanı sıra iç has­ta­lık­la­rı, kalp damar cer­ra­hi­si, çocuk kar­di­yo­lo­ji­si ve kalp damar cer­ra­hi­si, nöro­lo­ji, nöro­şi­rür­ji, endok­ri­no­lo­ji, nef­ro­lo­ji, gast­ro­en­te­ro­lo­ji, aile hekim­li­ği gibi çok çeşit­li alan­lar­dan tüm katı­lım­cı­la­ra hitap edecek geniş bir yel­pa­ze­de doyu­ru­cu bir içe­rik­le hazır­la­nı­yor. 2023 Ekim tarih­le­rin­de Antal­ya Reg­num Car­ya Otel Kong­re Merkezi’nde yapı­la­cak kong­re­de ESC, ACC, Türk Dün­ya­sı Kar­di­yo­lo­ji Bir­li­ği, EHRA ve EAP­CI ile ortak otu­rum­lar düzenlenecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment