Karayipler’in en lüks mekanı: Dominik Cumhuriyeti

Kara­yip­le­r­’­de­ki His­pan­yo­la ada­sın­da yer alan Domi­nik Cum­hu­ri­ye­ti, His­pan­yo­la, Por­to Riko­’­nun batı­sın­da, Küba ve Jama­ika­’­nın doğu­sun­da yer alır. Vene­zu­ela ile deniz sını­rı, batı kıs­mın­da Haiti bulu­nan Domi­nik Cum­hu­ri­ye­ti ile Domi­ni­ka” karış­tı­rı­lır. Baş­ken­ti San­to Domin­go olan ülke, bağım­sız­lı­ğı­nın büyük bir bölü­mün­de siya­si buh­ran yaşa­mış, 1961’de dik­ta­tör Rafa­el Leoni­das Tru­jil­lo Moli­na­’­nın ölü­mün­den son­ra tem­si­li demok­ra­si­ye geç­miş­tir. Tro­pik bir ikli­mi olan ülke­de mev­sim­sel sıcak­lık deği­şim­le­rin­den çok böl­ge­sel sıcak­lık fark­lı­lık­la­rı görül­mek­te, Ağus­tos ayı bunal­tı­cı ş ekil­de sıcak geç­mek­te­dir. 48,442 km²’­lik yüzöl­çü­me, 10 miyon 500 bin nüfu­su olan ülke­de orta­la­ma ömür, 73,7 yıl, okur yazar­lık ora­nı ise, yüz­de 82,1’dir.

 

Kara­yip­le­r­’in en lüks tatil mekan­la­rın­dan biri hali­ne gelen Domi­nik Cum­hu­ri­ye­ti, Dün­ya Turizm Örgü­tü ista­tis­tik­le­ri­ne göre Kara­yip­le­rin en popü­ler turizm yeri­dir. Domi­nik Cum­hu­ri­ye­ti geç­miş­te baş­ka hiç­bir yer­de bulun­ma­yan 1500 türü kap­sa­yan çeşit­li bit­ki örtü­sü ile kap­lıy­dı. Yok­sul­luk ve aşı­rı nüfus gibi cid­di prob­lem­le­ri olan Domi­nik Cumhuriyeti’nde çiçek açan düzi­ne­ler­ce ağaç ve 218’den faz­la kuş türü bulun­mak­ta­dır. Res­mi dili İsp­any­olca olan Domi­nik Cum­hu­ri­ye­ti­’n­de kişi başı mil­li gelir 5 bin dolardır.

İlgili Haberler

Leave a Comment