Karadeniz, diyabetle mücadelede Avrupa’dan sorumlu oldu

Prof. Dr. Şehnaz Karadeniz
Prof. Dr. Şeh­naz Karadeniz

GÜN­CEL / OCAK 2016

Ulus­la­ra­ra­sı Diya­bet Fede­ras­yo­nu­nun 46 ülke­yi kap­sa­yan Avru­pa Böl­ge­si baş­kan­lı­ğı­na Prof. Dr. Şeh­naz Kara­de­niz seçil­di. Prof. Kara­de­niz, Avru­pa böl­ge­si­nin ilk Türk baş­ka­nı, aynı zaman­da kuru­lu­şun­dan bu yana görev alan ilk kadın baş­ka­nı. Prof. Kara­de­niz 4 yıl süre ile bu göre­vi­ni sür­dü­recek. Ulus­la­ra­ra­sı Diya­bet Fede­ras­yo­nu­nun en bil­dik böl­ge­si olan Avru­pa Böl­ge­si İngiltere’den Kazakistan’a kadar olan böl­ge­de diya­bet­le müca­de­le prog­ram­la­rı­nın geliş­ti­ril­me­si, diya­bet­li has­ta bakım kali­te­si­nin yük­sel­til­me­si ve ülke­ler ara­sı koor­di­nas­yo­nun oluş­tu­rul­ma­sı görev­le­ri­ni üstlenecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment