Karaciğerin olimpiyatı İstanbul’da yapılacak

AW257301Türk Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Der­ne­ği (TGD) tara­fın­dan düzen­le­nen ulus­la­ra­ra­sı katı­lım­lı 31. Ulu­sal Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Kong­re­si­’n­de teş­hi­si hala sorun olan çöl­yak has­ta­lı­ğı ve üç kişi­den biri­nin yaşa­dı­ğı hazım­sız­lık soru­nu­na dik­kat çekil­di. Kong­re­de bir de sürp­riz haber var­dı: Asya Pasi­fik Kara­ci­ğer Kong­re­si­’­nin 24’üncüsüne İst­anb­ul ev sahip­li­ği yapa­cak. 3 kıta­dan katı­lı­mın ola­ca­ğı kong­re, kara­ci­ğer olim­pi­ya­tı nite­li­ği taşıyor. 

ADET DÜZEN­Sİ­ZL­İĞİ,

KAN­SIZ­LIK ÇÖL­YAK OLABİLİR

İzm­ir Katip Çele­bi Üni­ver­si­te­si Ata­türk Eği­tim Has­ta­ne­si Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Bilim Dalı Öğre­tim Üye­si Doç. Dr. Emrah Alper, çöl­yak has­ta­lı­ğı ile ilgi­li bil­gi verir­ken, İleri has­ta­la­rın bağır­sak­la­rın­da emi­ci yüzey­ler­de olu­şan hasa­ra bağ­lı ola­rak emi­lim kusu­ru oluş­tu­ğun­da has­ta­lar kan­sız­dır, belir­gin zayıf­tır, adet­le­ri düzen­siz­dir, geç adet gör­me­ye baş­la­mış­tır, bağır­sak rahat­sız­lık his­si mev­cut­tur. Ancak çöl­yak has­ta­la­rı­nın çoğun­da bu kadar ile­ri düzey­de şika­yet olma­dı­ğı için teş­his konu­la­ma­mak­ta ya da geç aşa­ma­da teş­his konul­mak­ta­dır. Uzun yıl­lar kan­sız­lık çeken has­ta­la­rın bir kıs­mın­da aslın­da çöl­yak has­ta­lı­ğı nede­niy­le olu­şan demir emi­lim eksik­li­ği­ne bağ­lı kan­sız­lık mev­cut­tur. Uzun süre­dir adet düzen­siz­li­ği olan kadın­la­rın bir kıs­mın­da aslın­da çöl­yak has­ta­lı­ğı mev­cut­tur. Büyü­me, geliş­me geri­li­ği ile bera­ber yaşın­dan daha geç zaman­lar­da adet gör­me­ye baş­la­yan ya da adet göre­me­yen kız­lar­da mut­la­ka çöl­yak has­ta­lı­ğı da akla gel­me­li­dir” dedi.

Çöl­yak has­ta­la­rı­nın hayat­la­rı boyun­ca buğ­day, arpa, yulaf ve bun­lar­dan üre­ti­len ya da bun­lar­la temas eden gıda­lar­dan uzak dur­ma­sı gerek­ti­ği­nin altı­nı çizen Doç. Dr. Alper, Eğer diye­te sıkı uyar­sa­nız şika­yet­le­ri­niz 1 ayda düzel­me­ye baş­la­ya­cak­tır. Ancak diye­ti­ni­zi 1 gün bile bozar­sa­nız tek­rar başa dön­me ris­ki­niz yük­sek­tir. Ülke­miz­de artık çöl­yak has­ta­la­rı için diyet ürün­le­ri ve gıda­lar mev­cut. Sağ­lık Bakan­lı­ğı, bele­di­ye­ler ve çeşit­li der­nek­ler bu konu­da has­ta­la­ra gere­ken yar­dı­mı yapa­bi­li­yor” şek­lin­de konuştu.

ÜÇ KİŞ­İD­EN BİRİ 

HAZIM­SIZl­LIK ÇEKİYOR

Fırat Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Bilim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. İbr­ah­im Halil Bah­çe­ci­oğ­lu da hazım­sız­lık ile ilgi­li bil­gi ver­di: Üst karın orta böl­ge­sin­de his­se­di­len, yemek­ler­den son­ra olu­şan ve rahat­sız edi­ci dol­gun­luk his­si, erken doy­gun­luk, ağrı ve yan­ma his­si yakın­ma­la­rın olma­sı­dır. 3 kişi­den birin­de bu yakın­ma var. Hazım­sız­lık nede­ni çoğun­luk­la orga­nik ve yapı­sal bir bozuk­lu­ğa bağ­lı olmaz. Çoğu zaman endos­ko­pi dahil yapı­lan ince­le­me­ler­de çok cid­di bir pato­lo­jik bul­gu­ya rast­lan­maz. Mide­den beyi­ne gelen uya­rı­la­rın algı­la­ma­sın­da ve yöne­til­me­sin­de deği­şik­lik olma­sı, psi­ko­sos­yal fak­tör­ler ve mide­de­ki heli­ko­bak­ter pylo­ri enfek­si­yo­nu buna neden olur. Müz­min sey­re­de­bi­lir. Has­ta­lı­ğın selim karak­ter­li oldu­ğu has­ta­ya ifa­de edil­me­li­dir. Özel­lik­le yağ­lı gıda­lar, çok faz­la yemek, çok çeşit yemek­te yakın­ma­la­rın art­ma­sı­na neden olur.” 

KAN­SER BELİ­RT­İSİ DE OLABİLİR

Hazım­sız­lık kar­şı­sın­da yapıl­ma­sı gere­ken­le­ri ise Prof. Dr. Bah­çe­ci­oğ­lu şöy­le sıra­la­dı: Yağ­lı gıda­la­rın tüke­ti­mi azal­tıl­ma­lı­dır. Mide asit sal­gı­sı­nı inhi­be eden ilaç­lar, bazı has­ta­lar­da düşük doz anti­dep­res­san ilaç­lar fay­da edi­yor. Hazım­sız­lık nadi­ren daha cid­di has­ta­lık­la­ra bağ­lı ola­bi­lir. İleri yaş­lar­da bir­den bire baş­la­yıp ve devam edi­yor­sa, açık­lan­ma­yan kilo kay­bı var­sa, iler­le­yi­ci yut­ma güç­lü­ğü var­sa, demir eksik­li­ği­ne bağ­lı kan­sız­lık var­sa, kus­ma var­sa, aile­de kan­ser öykü­sü var­sa mut­la­ka tet­kik edilmelidir.”

KARA­Cİ­Ğ­ER OLİMPİYATLARI 

TÜRKİYE’DE YAPI­LA­CAK

Anka­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Gas­to­en­te­ro­lo­ji Bilim Dalı Öğre­tim Üye­si ve 24. Asya Pasi­fik Kara­ci­ğer Kong­re­si (APASL 2015) Baş­ka­nı Prof. Dr. A. Kadir Dök­me­ci,  1215 Mart 2015 tarih­le­ri ara­sın­da İstanbul’da, HEBI­PA-Hepa­to Bilio Pank­re­ato­lo­ji Der­ne­ği ev sahip­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek kong­re­nin Türkiye’de bugü­ne kadar kara­ci­ğer has­ta­lık­la­rı ala­nın­da düzen­le­nen en büyük bilim­sel etkin­lik ola­ca­ğı­nı ve bir olim­pi­yat’ nite­li­ğin­de etkin­lik oldu­ğu­nu kay­det­ti. Asya Pasi­fik Kara­ci­ğer Derneği’nin (APASL) 3,5 mil­yar­dan faz­la insa­nı ilgi­len­dir­di­ği­ni dile geti­ren  Prof. Dr. Dök­me­ci, APASL tari­hin­de ilk defa, Avrupa’ya köp­rü olan İst­anb­ul gibi bir mer­kez­de kong­re­si­nin düzen­len­me­si, sade­ce Asya-Pasi­fik böl­ge­si­ne değil, Avru­pa, hat­ta Ame­ri­ka kıta­sı­na hitap eden bir etkin­lik hali­ne gel­me­si­ne imkan ver­mek­te­dir. Kong­re düzen­le­me kuru­lu ve bilim­sel prog­ram kuru­lu da bu doğ­rul­tu­da, her 3 kıta­yı kucak­la­yan bir prog­ram hazır­la­mış­tır” diye konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment