Karaciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Radyoterapi: TheraSpher

İÇİN­DE rad­yas­yon barın­dı­ran mil­yon­lar­ca küçük cam bon­cuk ya da mik­ro­kü­re­le­rin doğ­ru­dan tümö­re enjek­te edil­me­siy­le yapı­lan yeni rad­yo­te­ra­pi yön­te­mi ile sağ­lık­lı çev­re doku­la­rın daha az zarar gör­dü­ğü bildirildi.
The­raSp­he­re adı veri­len yön­te­mi yak­la­şık 12 yıl­dır uygu­la­yan Chi­ca­go Nort­h­wes­tern Üni­ver­si­te­si­’n­den Dr. Riad Salem, bu yeni­lik­çi teda­vi yön­te­mi ile ilgi­li soru­la­mı­zı yanıtladı.

The­raSp­he­re­’in çalış­ma meka­niz­ma­sı hak­kın­da bil­gi verir misiniz?
The­raSp­he­re, mil­yon­lar­ca küçük cam bon­cuk ya da mik­ro­kü­re­den olu­şan yeni­lik­çi, ame­li­yat­sız bir rad­yas­yon teda­vi­si­dir. Her bir bon­cu­ğun çapı yak­la­şık 20 ila 30 mik­ron­dur ve rad­yo­ak­tif Ytt­ri­um-90 (Y‑90) izo­to­pu içer­mek­te­dir. Bon­cuk­lar, tümö­rün etra­fın­da­ki sağ­lık­lı doku­la­rın ışı­na maruz kal­ma­sı­nı sınır­lan­dı­ra­rak, ışı­nın kan akı­şı yoluy­la doğ­ru­dan tümö­re ulaş­ma­sı­nı sağlar.

Bu rad­yas­yo­nun ışın­la veri­len rad­yas­yo­dan baş­ka bir özel­li­ği var mı?
Bu rad­yas­yon tama­mıy­la aynı. Far­kı bu rad­yas­yon doğ­ru­dan tümör­lü böl­ge­ye veril­di­ği için etra­fın­da­ki kişi­le­re rad­yas­yon yayıl­ma teh­li­ke­si bulun­mu­yor. Bu rad­yas­yon baş­ka­la­rı­na geçmiyor.

Bu yön­tem bir rad­yo­te­ra­pi mi yok­sa kemo­te­ra­pi gibi mi algı­la­mak gerekiyor?
Daha çok rad­yo­te­ra­pi ola­rak algı­la­mak gere­ki­yor. Ama bura­da­ki fark meka­niz­ma­sın­da. Şöy­le de bir far­kı var, diğer rad­yas­yon teda­vi­le­rin­de, rad­yas­yon dışa­rı­dan içe­ri doğ­ru veri­lir­ken, bu teda­vi­de doğ­ru­dan kan­ser­li böl­ge­ye veril­di­ği için içe­ri­den dışa­rı­ya doğ­ru rad­yas­yon teda­vi­si uygu­lan­mış oluyor.

Has­ta­ne orta­mın­da bir giri­şim­le mi yapılıyor?
Pro­se­dür has­ta­ne­nin rad­yo­lo­ji ser­vi­sin­de lokal anes­te­zi altın­da yürü­tü­lür ve tamam­lan­ma­sı yak­la­şık bir saat sürer. Dok­tor önce­lik­le has­ta­nın kası­ğı­na yakın bir böl­ge­de küçük bir kesik oluş­tu­rur ve bacak­ta­ki baş­lı­ca kan dama­rı olan uyluk atar­da­ma­rı­na kate­ter adı veri­len uzun, esnek bir plas­tik boru yer­leş­ti­rir. Dok­tor, daha son­ra flo­ros­ko­pi yar­dı­mıy­la, kate­te­ri kan damar­la­rı vası­ta­sıy­la kara­ci­ğe­ri bes­le­yen iki kan dama­rın­dan biri olan kara­ci­ğer atar­da­ma­rı­na iler­le­tir. Dok­tor, kate­te­ri kan­ser­li tümö­rü bes­le­yen kara­ci­ğer atar­da­ma­rı kolu­na yön­len­di­rir ve ardın­dan Y‑90 cam bon­cuk­la­rı­nı atar­da­ma­ra zerk eder. Cam bon­cuk­la­rı tümö­re has­ta­nın ken­di kan akı­şı taşıyor.

Diğer rad­yo­te­ra­pi­ler­le kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da etkin­li­ği nedir?
Büyük araş­tır­ma­lar­da görül­dü ki, kemo­te­ra­pi­ye cevap ver­me­yen has­ta­lar­da uygu­lan­dı­ğın­da, bu has­ta­lar­da bu teda­vi­ye cevap ver­me ora­nı yüz­de 35 yüz­de 45 ora­nın­da cevap gelişti.
Bir de şu var. Yan etki­le­ri çok daha az oldu­ğu için bu teda­vi­nin uygu­lan­dı­ğı has­ta­la­rın yaşam kali­te­si diğer­le­ri­ne göre daha yük­sek olu­yor. Bu ila­cın kul­la­nı­mın­da şöy­le bir fay­da da var. Genel­lik­le has­ta­lar has­ta­ne­de yat­mak zorun­da kal­mı­yor­lar. Teda­vi gör­dük­le­ri gün has­ta­ne­den çıkıp erte­si gün işle­ri­ne gide­bi­li­yor­lar. Çün­kü çok büyük yan etki­ler görül­mü­yor. En sk görü­len yan etki yor­gun­luk his­si ki, diğer ilaç­lar­la kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğı­mız­da bu da bir şekil­de tolo­re edilebiliyor.

Kara­ci­ğer kan­se­rin­den baş­ka tümör­ler­de de kul­la­nı­lı­yor mu?
AB’de TheraSphere’in, kara­ci­ğer neop­la­zi­le­ri­ni teda­vi etti­ği onay­lan­dı. Bun­lar ara­sın­da pri­mer ve sekon­der ya da metas­ta­za uğra­mış kara­ci­ğer kan­se­ri yer alı­yor. Bu teda­vi, aynı zaman­da kan akı­şı­nı sınır­lan­dı­ra­rak kara­ci­ğe­ri bes­le­yen ana atar­da­mar­da olu­şan bir tür kan pıh­tı­sı olan por­tal ven trom­bo­zu­na (PVT) sahip kara­ci­ğer kan­se­ri has­ta­la­rı için tek par­ça­cık teda­vi­si­dir. Şu anda sade­ce kara­ci­ğer kan­ser­le­rin­de kul­la­nı­yo­ruz ama bu bir yön­tem. Baş­ka kan­ser­ler­de kul­la­nı­la­maz diye bir­şey yok. Sonuç­ta kate­ter kul­la­nı­la­rak giriş yapı­la­bi­lecek örne­ğin böb­rek kan­se­rin­de, beyin tümör­le­rin­de gele­ce­ğe yöne­lik ola­rak kul­la­nı­mı mümkün.

Han­gi ülke­ler­de uygulanıyor?
Bütün dün­ya­da 16 ülke­de 100’den faz­la kan­ser mer­ke­zin­de kul­la­nı­lı­yor. 1999 yılın­dan bu yana FDA tara­fın­dan onaylı.
Tür­ki­ye­’­de Gazi Üni­ver­si­te­si, Acı­ba­dem Mas­lak Has­ta­ne­si, Ame­ri­kan Has­ta­ne­si, İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Cer­rah­pa­şa Tıp Fakül­te­si, Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si, İst­anb­ul Memo­ri­al Has­ta­ne­si­’n­de kullanılıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment