Kapılar inflamatuvar barsak hastalarına açılıyor

inflamatuvarSEK­TÖR / NİS­AN 2016

İnfl­am­at­uv­ar bağır­sak has­ta­la­rı­nın sos­yal yaşam­la­rı­nı önem­li bir şekil­de etki­le­yen acil tuva­let ihti­ya­cı­na des­tek olma­yı, gün­lük yaşam­la­rı­nı kolay­laş­tır­ma­yı ve top­lum­da has­ta­lık hak­kın­da­ki bili­nir­li­ği artır­ma­yı amaç­la­yan ‘’Kapı­mız Açık’’ pro­je­si, glo­bal biyo­far­ma şir­ke­ti AbbVie’nin des­te­ği ile İnfl­am­at­uv­ar Bar­sak Has­ta­lık­la­rı Der­ne­ği ve İnfl­am­at­uv­ar Bağır­sak Has­ta­la­rı Daya­nış­ma ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği tara­fın­dan haya­ta geçi­ri­li­yor. Kapı­mız Açık” pro­je­si kap­sa­mın­da, has­ta der­nek­le­ri, çok şube­li kafe­le­ri, res­to­ran­la­rı, bele­di­ye­le­ri ve ben­zin istas­yon­la­rı­nı, bu has­ta­la­ra önce­lik ver­me­le­ri ve tuva­let­le­ri­nin kapı­la­rı­nı açma­la­rı için gönül­lü ola­rak kam­pan­ya­ya des­tek olma­ya davet ediyor.

Bu kap­sam­da has­ta­la­ra dağı­tı­la­cak olan ‘’Kapı­mız Açık’’ kar­tı­nı gös­te­ren inf­la­ma­tu­var bağır­sak has­ta­la­rı, pro­je­nin des­tek­çi­le­rin­den olan fir­ma­lar­da tuva­let­le­ri önce­lik­li ola­rak kullanabilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment