Kaos mu, istikrar mı?..

Layout 1EDİ­T­ÖR  / HAZİ­R­AN 2015

Bu soru­nun yanı­tı her­ke­se göre fark­lı­lık arz ediyor…

Kimi­ne göre ikti­dar deği­şik­li­ği kaos”, kimi­ne göre değil…

Kimi­ne göre ikti­da­rın değiş­me­me­si istik­rar”, kimi­ne göre kaos”

Siz­ce bun­lar­dan han­gi­si doğru?

Taraf­lar­dan (ikti­dar ve muha­le­fet) han­gi­si­nin doğ­ru” düşün­dü­ğü­nü 7 Hazi­randan son­ra göreceğiz!..

Bu satır­lar yazı­lır­ken, par­la­men­to seçim­le­ri­ne yak­la­şık 15 gün vardı…

Siya­si atmos­fe­rin iyi­den iyi­ye ısın­dı­ğı bugün­ler, 7 Hazi­ran akşa­mı ya son bula­cak, ya da çok fark­lı bir güne uyan­dı­ra­cak milletimizi!..

Ben­ce önem­li olan, her tür­lü fizi­ki kav­ga­nın olma­dı­ğı, dürüst, adil ve şaibe­ler­den çok uzak bir seçim yaşamamız…

Eğer böy­le bir seçim yaşar­sak, sonu­cun çok da öne­mi yok… Neden mi?

Bu ülke o kadar güç­lü ki, her badi­re­yi atla­ta­cak yapı­ya sahip!..

Yeter ki, taha­mül­lü ola­lım, kar­ga­şa­ya neden olmayalım!..

İlgili Haberler

Leave a Comment