Kansızlık öldürücü bir bulgu olabilir

Prof. Dr. Mustafa Yenerel
Prof. Dr. Mus­ta­fa Yenerel

KAN­SIZ­LIK / OCAK 2016

Kan­sız­lı­ğın nede­ni­ni bul­mak yeter­li değil, nede­nin de nede­ni araş­tı­rıl­ma­lı. Demir eksik­li­ği nede­niy­le kan­sız­lık soru­nu yaşa­yan bir has­ta­da demir eksik­li­ği­nin nede­ni de bağır­sak kan­se­ri gibi öldü­rü­cü bir has­ta­lık ola­bi­lir. Kan­sız­lı­ğın bir has­ta­lık değil, bul­gu oldu­ğu­na dik­kat çeken Liv Hospital’dan İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si İç Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı ve Hema­to­lo­ji Bilim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Mus­ta­fa Yene­rel ile kan­sız­lı­ğın neden­le­ri­ni, belir­ti­le­ri­ni ve teda­vi­si­ni konuştuk.

Ne zaman kan­sız­lık­tan bah­se­di­le­bi­lir? Kan­sız­lı­ğın neden­le­ri nelerdir?

Hemog­lo­bin düze­yi kadın­lar­da 12 gra­mın, erkek­ler­de 14 gra­mın altın­day­sa buna kan­sız­lık diyo­ruz. Kan hüc­re­si­nin yapıl­ma­sı için gerek­li olan demir, B 12 ve folik asit eksik­se kan­sız­lık orta­ya çıkıyor.

Kan­sız­lık denin­ce vatan­daş­la­rı­mız demir eksik­li­ği kan­sız­lı­ğı­nı anlı­yor. Hal­bu­ki en sık rast­la­nan nede­ni demir eksik­li­ği olsa da kan­sız­lı­ğın bin tür­lü nede­ni var. Türkiye’de yüz­de 2 tale­se­mi taşı­yı­cı­lı­ğı var. Bun­lar­da kan değer­le­ri bir mik­tar düşük olur ve yan­lış­lık­la demir eksik­li­ği sanı­lıp, gerek­siz, yan­lış bir şekil­de demir teda­vi­si veri­lir. Kan­sız­lı­ğın, kemik ili­ği­nin ken­di has­ta­lık­la­rı, yaş­lı­lar­da kemik ili­ği­nin sakat kan yap­ma­sı, löse­mi, lenf düğü­mü kan­ser­le­ri, miye­lom veya baş­ka bir kan­se­rin kemik ili­ği­ne yayıl­ma­sı, endok­rin has­ta­lı­ğı, roma­tiz­ma has­ta­lık­la­rı, mik­ro­bik veya mik­rop dışı ilti­ha­bi durum­lar gibi pek çok nede­ni var­dır. Demir eksik­li­ği adı­nı koyup ince­le­me yap­tır­ma­dı­ğı­nız bir has­ta­da bağır­sak kan­se­ri nede­niy­le giz­li bir kana­ma ola­bi­lir. Demir eksik­li­ği­ni teda­vi eder­ken kan­ser için için iler­le­ye­cek­tir. Böy­le bakıl­ma­dı­ğın­da löse­mi has­ta­sı­na kan­sız­lık nede­niy­le demir­den yük­sek yiye­cek­ler verilebiliyor.

blood-cellsBelir­ti­le­ri nelerdir?

Kan­sız­lık ne kadar hız­lı geli­şir­se o kadar bul­gu veri­yor. Hal­siz­lik, ile­ri dere­ce­de yor­gun­luk, bit­kin­lik, nefes dar­lı­ğı, çar­pın­tı, göğüs ağrı­sı, baş dön­me­si, şid­det­li baş ağrı­sı, bayıl­ma, hat­ta şok bile ola­bi­li­yor. Kan­sız­lık yavaş geli­şi­yor­sa hal­siz­lik, yor­gun­luk, koş­tu­ğu­nuz­da nefes dar­lı­ğı olur. Derin­leş­tik­çe yürür­ken bile nefes dar­lı­ğı ve çar­pın­tı görü­lür. Dur­duk yer­de nefes dar­lı­ğı ve çar­pın­tı olu­yor­sa kan­sız­lık iyi­ce derin­leş­miş demek­tir. Teda­vi edil­dik­ten son­ra hala belir­ti­ler devam edi­yor­sa baş­ka bir şey aranmalı.

Doğ­ru tanı nasıl konulur?

Bir kan­sız­lık gör­dü­ğü­müz­de kan­sız­lı­ğın nede­ni­ni anla­ya­bil­mek için ek ipuç­la­rı­mız var­dır. Has­ta­nın anlat­tık­la­rı, has­ta­nın muaye­ne­sin­den ve kan sayı­mın­da elde edi­len bul­gu­lar alt­ta yatan has­ta­lı­ğı düşün­dür­me­li­dir. Bun­la­rı bili­yor­sa­nız düşü­nür­sü­nüz, bil­mi­yor­sa­nız demir eksik­li­ği der gön­de­rir­si­niz. Has­ta düzel­mez ve tek­rar tek­rar geri gelir. Kan sayı­mın­da çıkan bir­çok para­met­re var­dır, onla­ra bakıp demir, B 12, folik asit eksik­li­ği ya da kan yıkı­mıy­la giden olay­lar, ilti­ha­bi bir duru­mun yan­sı­ma­sı olup olma­dı­ğı­nı anlar­sı­nız. Anla­ya­mı­yor­sa­nız, zaten tanı koy­ma ola­sı­lı­ğı­nız yok. Bazen tanı­yı des­tek­le­mek için mik­ros­kop­ta­ki kan hüc­re­le­ri­nin yay­gın­lı­ğı­na da baka­rız ya da ek biyo­kim­ya tah­li­li yapa­rız. Aslın­da kan­sız­lı­ğın tanı­sı kolay olma­lı, uzamamalı.

Teda­vi­de nele­re dik­kat edilmeli?

Kan­sız­lık bir has­ta­lık değil, kan­sız­lık bir bul­gu. Nede­ni­ni anla­yıp onun da nede­ni­ni bul­ma­lı­yız. Demir eksik­li­ği var­sa demir eksik­li­ği­nin nede­ni­ni de anla­ma­mız gere­ki­yor. Bir insa­na demir eksik­li­ği tanı­sı konul­du­ğun­da demir verip gön­der­mek doğ­ru değil. Meno­poz­da bir kadın ya da o yaş­lar­da bir erkek has­ta kar­şı­mı­za gel­di­ğin­de şika­ye­ti olsa da olma­sa da sin­di­rim kana­lın­da bir kan kay­bı var mı diye araş­tı­rı­rız. Gast­ros­ko­pi ve kolo­nos­ko­pi yap­tı­rı­rız. Çoğun­da bir şey bul­ma­sak da ülser ya da bağır­sak kan­se­ri var­sa bun­la­rı orta­ya koy­muş olu­ruz. Adet gör­me yaşın­da bir kadı­na ise adet gün­le­ri­ni sora­rız. Üç günü nor­mal kabul ede­riz ve eğer dört-beş gün adet görü­yor ve ilk bir­kaç günü bol kana­ma­lı olu­yor­sa, dört­ten faz­la ped değiş­ti­ri­yor­sa, mide­si­ne, kalın bağır­sa­ğı­na bak­ma­ya gerek yok­tur. Adet kana­ma­sı kan­sız­lı­ğın nede­ni­dir. Depo­la­rı dol­du­ra­na kadar teda­vi eder, meno­po­za kadar her adet döne­min­de beş-yedi gün demir hapı veri­riz. Gebe­lik­te demir ihti­ya­cı kesin artı­yor. Gebe kadın eğer depo­la­rı boş­ken hami­le kal­dıy­sa anın­da kan­sız­lık geli­şi­yor. Bebe­ğin de demir ihti­ya­cı oldu­ğun­dan gebe­le­rin yüz­de 90’ından faz­la­sın­da demir tak­vi­ye­si mut­la­ka ver­mek gere­ki­yor. Doğ­duk­tan son­ra da bebe­ğin demir ihti­ya­cı devam edi­yor. Büyü­me çağın­da, özel­lik­le hız­lı büyü­me, ergen­lik dönem­le­rin­de demir ihti­ya­cı kesin artı­yor ve yedik­le­riy­le aldık­la­rı yet­mi­yor. Bu çağ­lar­da da çok hız­lı bir şekil­de demir eskik­li­ği gelişebiliyor.

700x141361_kansizlik_1

Kan­sız­lık­la bes­len­me ara­sın­da­ki iliş­ki nedir?

Nor­mal­de bir insan cid­di bir kana­ma olma­dık­ça haf­ta­nın bir günü et, ara­da bak­la­gil­le­ri ve seb­ze­le­ri yese demir eksik­li­ği ane­mi­si olmu­yor. Kana­ma faz­la olur­sa bu alı­nan demir yet­mi­yor, depo­da­ki demir gide­rek boşa­lı­yor ve kan­sız­lık baş­lı­yor. Bu durum­da has­ta­ya iki kap­sül, iki değer­li demir ila­cı veri­yo­ruz, onun da bir mik­ta­rı emi­le­bi­li­yor. Eksik olan demi­ri etle yeri­ne koy­ma­ya kalk­sak nere­dey­se dört buçuk kilo bif­tek yeme­niz gere­ki­yor. Kana­ma­sı olma­yan birin­de haf­ta­da bir gün et yemek yeter­li olur­ken kan­sız­lık var­sa her gün dört buçuk kilo et yeme­li ki bizim ver­di­ği­miz iki kap­sü­le eşde­ğer olsun. Bu yapı­la­cak bir şey değil. Pek­mez de aynı şekil­de. Bit­ki­ler­de az demir var­dır ve emi­li­mi de zor­dur. Varil­ler­le pek­mez içse­niz gün­de aldı­ğı­nız iki kap­sü­le eşde­ğer olur. Has­ta­nın demir sevi­ye­si ver­di­ği­miz ilaç­lar­la düzel­di­ğin­de, bazı has­ta­lar Ben keçi­boy­nu­zu pek­me­zi yedim, o yüz­den düzel­dim” diye­bi­li­yor. Oysa bunun bir anla­mı yok.

B 12 ve folik asit eksik­li­ği nele­re sebep olur?

B 12 eksik­li­ği çok yavaş geli­şir ve kalı­cı felç­ler dahi yapa­bi­lir, deman­sa neden ola­bi­lir. Psi­ki­yat­ri ya da nöro­lo­ji kli­ni­ği­ne git­miş yaş­lı has­ta­lar­da muhak­kak B 12 düzey­le­ri­ne bakı­lır. Bu has­ta­la­rın kemik ili­ğin­de hem hemog­lo­bin, hem akyu­var, hem trom­bo­sit düşer ve löse­mi gibi his­se­di­lir. İlacı veril­di­ğin­de anın­da düzelir.

Folik asit besin­ler­le çok rahat elde edi­lir ama kro­nik ishal nede­ni olan bir has­ta­lık var­sa çok kısa bir süre­de, bir-iki haf­ta­da bile folik asit eksik­li­ği geli­şe­bi­lir. Gebe­lik­te folik asit ihti­ya­cı çok artar. O yüz­den mut­la­ka folik asit ver­mek gere­kir. Yok­sa folik asit eksik­li­ği­ne bağ­lı kan­sız­lık geli­şir. Kan yıkı­mıy­la giden ya da gerek­siz kan hüc­re­si yapı­lan has­ta­lık­lar­da bes­len­me ile alı­nan folik asit yet­me­ye­ce­ği için dışa­rı­dan tak­vi­ye yap­mak gerekir.

Prof. Dr. Mus­ta­fa Yene­rel kimdir?

Mus­ta­fa Yene­rel, İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si, İst­anb­ul Tıp Fakül­te­sin­den 1989 yılın­da mezun oldu. Yine aynı fakül­te­de önce İç Has­ta­lık­la­rı uzman­lı­ğı­nı ardın­dan da Hema­to­lo­ji yan dal uzman­lı­ğı­nı tamam­la­yan Dr. Yene­rel, 2004 yılın­da Hema­to­lo­ji doçen­ti, 2009 yılın­da pro­fe­sör oldu. 20022003 yıl­la­rı ara­sın­da 1 yıl sürey­le Ame­ri­ka Bir­le­şik dev­let­le­rin­de hemo­li­tik ane­mi­le­rin tanı ve teda­vi­si ile kan ban­ka­cı­lı­ğı üze­ri­ne çalış­ma­lar da yürü­ten Dr. Yene­rel İst­anb­ul Tıp Fakül­te­si Hema­to­lo­ji Kli­ni­ği akım sito­met­ri labo­ra­tu­va­rın­dan da sorum­lu. Bu özel­lik­le­riy­le erit­ro­sit ve trom­bo­sit has­ta­lık­la­rı baş­ta olmak üze­re tanı­sal hema­to­lo­jik çalış­ma­lar diğer özel ilgi alan­la­rı­nı oluşturuyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment