Kansızlığın nedeni bağırsak kurdu olabilir

Uz. Dr. Aşkın Güra Nemlioğlu
Uz. Dr. Aşkın Güra Nemlioğlu

GÜN­CEL / ŞUBAT 2016

Çocuk­lar­da, geliş­me geri­li­ği­nin önem­li neden­le­rin­den biri olan bağır­sak kurt­la­rı, el, ağız, dış­kı ve nadi­ren de deri yoluy­la bula­şa­bi­li­yor. Özel­lik­le bir yaş civa­rın­da­ki çocuk­lar­da; kan­sız­lık, iştah­sız­lık ve mide-bağır­sak şika­yet­le­ri­ne de yol aça­bi­len sorun, hij­yen kural­la­rı­na dik­kat edi­le­rek ve erken evre­de teda­vi­ye baş­la­na­rak kont­rol altı­na alı­na­bi­li­yor. Memo­ri­al Antal­ya Has­ta­ne­si Çocuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Bölümü’nden Uz. Dr. Aşkın Güra Nem­li­oğ­lu, bağır­sak kurt­la­rı­nın belir­ti­le­ri ve teda­vi­si hak­kın­da bil­gi verdi.

Bebek­ler­de anne sütün­den ek besin­le­re geçil­di­ği dönem­de besin­ler hazır­la­nır­ken hij­yen kural­la­rı­na uyul­ma­sı çok önem­li­dir. Aksi tak­dir­de para­zit bula­şa­bi­lir. 12 ay civa­rın­da­ki bebek­ler­de her şeye dokun­ma ve bul­duk­la­rı­nı ağzı­na götür­me güdü­sü güç­lü oldu­ğun­dan, bu yaş gru­bun­da bağır­sak para­zit­le­ri­ne daha sık rast­la­nır. Bağır­sak kurt­la­rı­na bağ­lı enfek­si­yon­lar genel­lik­le belir­ti ver­mez. Ancak çocuk­lar­da iler­le­yen dönem­de ane­mi, bes­len­me bozuk­lu­ğu, fizik­sel ve zihin­sel geli­şim­de azal­ma­ya neden olabilir.

UYUR­KEN AĞZIN­DAN SAL­YA GELİYORSA

Çocuk­lar­da geni­tal böl­ge­de kaşın­tı, gece uyku­da ağız­dan sal­ya akma­sı, diş gıcır­dat­ma, iştah­sız­lık, kan­sız­lık, aşı­rı gaz çıkar­ma, geğir­me, ishal, bulan­tı-kus­ma durum­la­rın­da para­zit ihti­ma­li akla gel­me­li­dir. Bazen bebek­le­rin bez­le­rin­de kıl kurt­la­rı görü­le­bi­lir. Çok küçük çocuk­lar­da ve bebek­ler­de para­zi­te rast­lan­ma­sı, bağı­şık­lık sis­te­mi ile ilgi­li çok önem­li sorun­la­rın ola­bi­le­ce­ği­ni düşün­dür­me­li­dir. Has­ta­lık, basit temiz­lik kural­la­rı­na uyul­ma­sı ve para­zit taşı­yan­la­rın teda­vi edil­me­si ile kont­rol altı­na alınabilir.

TÜM AİLE TEDA­Vİ OLMALI

Bağır­sak kurt­la­rı­nın teş­hi­si için önce­lik­le dış­kı­da ince­le­me gere­kir. Bazen bunun bir­kaç kez tek­rar­la­ma­sı gerek­li ola­bi­lir. Bunun yanın­da kan tah­lil­le­ri de yapı­lır. Anne-baba ya da bakı­cı, çocuk­la­rın makat böl­ge­le­rin­de kıl kurt­la­rı­nı çıp­lak göz­le gör­dü­ğü durum­lar­da tet­kik yapıl­ma­dan da teda­vi­ye baş­la­na­bi­lir. Enfek­si­yon evde orta­ya çık­tı­ğın­da aile­de­ki diğer birey­le­re de hız­la bula­şa­ca­ğı unu­tul­ma­ma­lı­dır. Bu neden­le han­gi ilaç gru­bu kul­la­nı­lır­sa kul­la­nıl­sın tüm aile­nin veya gru­bun teda­vi edil­me­si gere­kir. Bağır­sak kur­du ve para­zi­tiy­le kar­şı­la­şıl­dı­ğı tak­dir­de, iç çama­şır­la­rı kay­na­tı­la­rak yıkan­ma­lı, müm­kün­se ütü­len­me­li ve tır­nak­lar kısa kesilmelidir.

İlgili Haberler

Leave a Comment