Kanserli kadınlar yumurtalığını dondurarak anne oluyor

Dr. Tommaso Falcone
Dr. Tom­ma­so Falcone

GÜN­CEL / EYLÜL 2016

Cle­ve­land Cli­ni­c­’­ten Dr. Tom­ma­so Fal­co­ne, yumur­ta­lık doku­su­nu koru­mak sure­tiy­le kan­ser teda­vi­si son­ra­sı kadın­la­rın nor­mal hayat­la­rı­na devam ede­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı. 21 sene önce Cle­ve­land Clinic’e üre­me endok­ri­no­lo­ji­si ve infer­ti­li­te bölüm baş­ka­nı ola­rak gelen ve şu anda Kadın Sağ­lı­ğı Ens­ti­tü­sü Baş­ka­nı olan Fal­co­ne, her ne kadar başa­rı­sız olsa da bu yılın başın­da Cle­ve­land Clinic’te ger­çek­leş­ti­ri­len ülke­de­ki ilk rahim nak­lin­de takım lide­riy­di. Ancak Falcone’un en büyük ilgi­si, İng­il­iz bilim ada­mı Roger Gos­den tara­fın­dan geliş­ti­ri­len ve halen deney­sel olan pro­se­dür üze­ri­ne. Pro­se­dür, kan­ser­li has­ta­dan yumur­ta­lık doku­su­nun alın­ma­sı ve don­du­rul­ma­sı­nı kap­sı­yor. Kemo­te­ra­pi­nin hasar veya yıkım oluş­tur­ma teh­li­ke­si geç­tik­ten son­ra doku çöz­dü­rü­lüp yeni­den sahi­bi­ne nakledilebiliyor.

Yumur­ta­lık doku­su­nun korun­ma­sı, Fal­co­ne tara­fın­dan Clinic’te 7 sene önce baş­la­tı­lan fer­ti­li­te­nin korun­ma­sı prog­ra­mı­nın bir par­ça­sı. Fal­co­ne, pro­se­dü­rün stan­dart alter­na­tif­le­re – özel­lik­le in vit­ro döl­le­me ile oluş­tu­ru­lan emb­ri­yo­la­rın don­du­rul­ma­sı- göre en büyük avan­ta­jı­nın hız oldu­ğu­nu söylüyor.

Fal­co­ne IVF’nun bir­kaç haf­ta­lık bir zaman aldı­ğı­nı, ken­di uygu­la­dı­ğı pro­se­dür­de ise pazar­te­si günü yumur­ta­lı­ğı­nı çıkar­dı­ğı bir has­ta­nın, o gün öğle­den son­ra kemo­te­ra­pi­ye baş­la­ya­bil­di­ği­ni açıkladı.

Pro­se­dür genel­de tek yumur­ta­lı­ğın çıkar­tıl­ma­sı­nı içe­ri­yor. İkinci yumur­ta­lık vücut­ta bıra­kı­lı­yor çün­kü meme kan­se­ri has­ta­la­rın­da yumur­ta­lı­ğın ilaç teda­vi­sin­den zarar gör­me­den kal­mak için %40’lık bir şan­sı var.

anne-bebek-baba

Bazı vaka­lar­da ilaç teda­vi­si doğur­gan­lı­ğı teh­li­ke­ye soka­cak kadar tok­sik değil ve böy­le durum­lar­da yumur­ta­lı­ğın sade­ce bir kıs­mı alı­na­rak don­du­ru­lur. Fal­co­ne, bunun bir tür sigor­ta poli­çe­si oldu­ğu­nu söylüyor:

AĞAÇ KUR­BA­ĞA­SI­NA BENZİYOR

Cer­ra­hi müda­ha­le son­ra­sı yumur­ta­lı­ğın don­du­rul­ma­sı sanı­la­nın aksi­ne pek kolay değil. Yük­sek su içe­ri­ği­ne sahip bir doku genel­de tam don­maz. Doku içe­ri­ğin­de­ki su yayı­lır ve hüc­re duva­rı­nı yır­tar- tıp­kı sıfı­rın altın­da­ki sıcak­lık­ta yer altı tesi­sat­la­rın­da­ki buz­la dolu boru­lar gibi-. Yumur­ta­lı­ğın ken­di­sin­de su içe­ri­ği düşük­tür ancak içe­ri­de kalan yumur­ta­lar su ile dolu­dur. Bu yüz­den dok­tor­lar müm­kün oldu­ğun­ca faz­la suyu çekip onun yeri­ne don­ma nok­ta­sı­nı düşü­rü­cü bir ilaç koyarlar.”

Fal­co­ne bunun, kışın donup ilk­ba­har­da çözü­ne­rek haya­tı­na devam eden ağaç kur­ba­ğa­sı­na ben­ze­di­ği­ni söy­lü­yor. Ağaç kur­ba­ğa­sı­nın kanın­da tıp­kı bir antif­re­eze göre­vi gören bir kim­ya­sal bulu­nur ve bu antif­re­eze hasa­rı engel­ler. Yumur­ta­lık genel­de vücu­da dön­dük­ten 3 ay son­ra nor­mal fonk­si­yon gös­ter­me­ye başlar.

Falcone’a göre, çoğu Avrupa’da olmak üze­re yumur­ta­lık doku­su­nu koru­ya­rak doğur­gan­lık­la­rı­nı güven­ce altı­na alan kadın­lar­dan 60 bebek dün­ya­ya gel­di. Bu doğum­lar­dan henüz Clinic’te ger­çek­le­şen yok çün­kü yumur­ta­lık­la­rın vücu­da geri transp­lan­tas­yo­nu teda­vi­nin tamam­lan­ma­sın­dan son­ra 56 sene­den önce gerçekleştirilemiyor. 

Clinic’in yumur­ta­lık doku­su­nu koru­ma pro­se­dü­rü­nü seçen ilk has­ta­sı­nın 56 yıl­lık bu bek­le­me süre­si geçen sene tamamlandı.

İlgili Haberler

Leave a Comment