Kanserle Dans Derneği’nden her2pozitif için kampanya

Esra Ürkmez
Esra Ürk­mez

GÜN­CEL / MART 2016

Kan­ser­le Dans Der­ne­ği, meme kan­se­ri alt tür­le­rin­den biri olan ve meme kan­ser­li her 5 kadın­dan biri­ni etki­le­yen HER2+ için sos­yal med­ya ağır­lık­lı bir far­kın­da­lık kam­pan­ya­sı baş­lat­tı. Kam­pan­ya, has­ta­la­rı teda­vi süreç­le­rin­de sor­gu­la­yı­cı olma­la­rı için teş­vik etme­yi hedefliyor.

Kan­ser­le Dans Der­ne­ği Eş Kuru­cu­su Esra Ürk­mez, kam­pan­ya­yı şöy­le özetledi:

Biz medi­kal alan­da çığır açan yeni teda­vi­le­ri has­ta­la­rı­mı­za ulaş­tır­mak­la umut aşı­la­dı­ğı­mı­zı bili­yo­ruz. Meme kan­se­ri en yay­gın kadın kan­se­ri tür­le­ri ara­sın­da yer alı­yor. Eğer has­ta­mız bilinç­le­nip dok­to­ru­na, Benim tümör tipim nedir, Her2 için tes­tim yapıl­dı mı, han­gi teda­vi yön­tem­le­ri benim için uygun­dur’ diye soru­yor­sa, kam­pan­ya başa­rı­lı olmuş­tur. Her2 pozi­tif kam­pan­ya­mız süre­sin­ce des­tek ver­mek iste­yen her­ke­si yarış­ma­mı­za davet edi­yo­ruz. Yarış­ma­ya katı­lım için sos­yal med­ya­da  #HER2miz hash­tag altın­da sev­dik­le­riy­le çek­tik­le­ri resim­le­ri pay­laş­ma­la­rı yeter­li olacak.”

İlgili Haberler

Leave a Comment