Kanserden ölüm oranları düşmeye devam ediyor…

murat aksoy-logo.qxpŞUBAT 2016

Has­ta­la­rı­mız ara­sın­da kan­ser­li olan­la­rın ora­nı artı­yor. Bunu her hekim net ola­rak ifa­de edi­yor. Kan­ser­li has­ta ora­nın­da­ki artış bu konu­da fark etti­ği­miz tek ista­tis­tik değil mut­la­ka. Bunun yanı sıra han­gi hekim arka­da­şım­la konuş­sam, kan­se­rin artık genç­ler­de daha sık görül­dü­ğün­den bah­se­di­yor. Bilim­sel zemin­de bun­la­rın bir kar­şı­lı­ğı var mı? Bu ay için­de A Can­cer Jour­nal for Clinicians’ta açık­la­nan ve ABD’deki ista­tis­tik­le­ri göz­ler önü­ne seren yazı­yı ince­le­mek­te fay­da var.

Önce­lik­le evet: Kan­ser oran­la­rı artış gös­te­ri­yor. Ancak bura­da artık her ülke­de daha faz­la yer alma­ya baş­la­yan erken tanı­ya yöne­lik top­lum­sal tara­ma­la­rın ve ile­ri tek­no­lo­ji saye­sin­de kan­ser olgu­la­rı­nın daha kolay yaka­lan­dı­ğı­nın etki­si­nin oldu­ğu açık. Bu yazı­da en dik­kat çeki­ci nok­ta­lar­dan biri kişi­le­rin yaşam­la­rı boyun­ca önem­li bir kan­ser ris­ki ile kar­şı kar­şı­ya olma oran­la­rı. Sonuç­lar erkek­ler­de tüm yaşam­la­rı boyun­ca inva­ziv bir kan­ser geliş­me ris­ki­nin %42.1 oldu­ğu­nu gös­te­ri­yor. Nere­dey­se her iki erkek­ten biri­nin kan­ser ola­ca­ğı­nı ifa­de edi­yor. Kadın­lar­da­ki oran biraz daha düşük ve %37.6. Bu veri şunu gös­te­ri­yor ki haya­tı­mız boyun­ca kan­se­re yaka­lan­ma ora­nı­mız olduk­ça yük­sek. Bu durum­da yapıl­ma­sı gerek­li olan yak­la­şım düzen­li ola­rak check-up yap­tır­mak ve erken tanı şan­sı­nı kaçır­ma­mak. Check-up prog­ram­la­rı­nın mali­ye­ti ve etkin­li­ği tar­tı­şı­la­bi­lir ama artan risk kar­şı­sın­da özel­lik­le ris­kin yük­sek oldu­ğu organ­la­rın belir­le­nip, bel­li ara­lık­lar­la muaye­ne edil­me­le­ri önem­li gibi görünüyor.

Erken tanı­nın öne­mi defa­lar­ca vur­gu­lan­dı. Bu yazı­da da erken tanı saye­sin­de kan­ser teda­vi­sin­de ve sonuç­la­rın­da iler­le­me­nin oldu­ğu­nu söy­le­mek yan­lış olmaz. Bu yıl yayın­la­nan ista­tis­tik­ler tüm kan­ser tip­le­rin­de 5 yıl­lık sağ­ka­lım oran­la­rı­nın son 30 yıl için­de %20 ora­nın­da art­tı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Bu artış­tan etki­len­me­yen iki önem­li kan­ser tipi var: akci­ğer ve pank­re­as kanserleri. 

Yaşın ilerlemesi ile birlikte kanserden ölüm nedenleri arasında akciğer kanserleri birinci sırayı alıyor. Zaman içinde tarama programlarının gelişmesinin ve yaygınlaşmasının bu oranı düşüreceği ümit edilmekte. Google:bbc
Yaşın iler­le­me­si ile bir­lik­te kan­ser­den ölüm neden­le­ri ara­sın­da akci­ğer kan­ser­le­ri birin­ci sıra­yı alı­yor. Zaman için­de tara­ma prog­ram­la­rı­nın geliş­me­si­nin ve yay­gın­laş­ma­sı­nın bu ora­nı düşü­re­ce­ği ümit edil­mek­te.
Google:bbc

Pank­re­as kan­ser­le­rin­de halen %818 ara­sın­da deği­şen sağ­ka­lım oran­la­rın­dan bah­se­di­yo­ruz. Bu sağ­ka­lım avan­ta­jın­dan iki kan­ser tipi­nin yarar­lan­ma­ma­sı­nın en önem­li nede­ni her iki kan­ser tipi­nin de erken tanı imkâ­nı­nın sınır­lı olma­sı. Bu prob­lem özel­lik­le pank­re­as kan­se­ri için söz konu­su. Düşük rad­yas­yon­lu toraks BT ile akci­ğer kan­se­ri tara­ma­la­rı­nın daha yay­gın kul­lan­ma­ya baş­lan­ma­sı ile akci­ğer kan­se­rin­de de yakın gele­cek­te daha iyi sağ­ka­lım sonuç­la­rın­dan konu­şa­bi­le­ce­ği­mi­zi ümit edi­yo­rum. Bunun en iyi örnek­le­rin­den biri kolo­rek­tal kan­ser­ler. Kolo­rek­tal kan­ser­le­rin görül­me ve ölüm ora­nı hem erkek­ler­de hem de kadın­lar­da son 10 yıl için­de %3 düşüş gös­ter­mek­te. Bura­da endos­ko­pi ile tara­ma­nın etki­si­nin önem­li oldu­ğu düşü­nü­lü­yor. Oysa endos­ko­pik tara­ma­nın öne­ril­me­di­ği ve orta dere­ce­li risk taşı­yan olgu­lar­da 19922012 ara­sın­da kolo­rek­tal kan­ser­ler­den ölüm ora­nı %1.8 art­mış görü­lü­yor. Fark­lı açık­la­ma­la­rı olsa da bu veri, tara­ma prog­ram­la­rı­nı etkin mali­yet ile yap­ma­nın yarar­lı ola­ca­ğı­nın bir gös­ter­ge­si ola­rak kabul edilmeli.

Meme kan­se­ri 2059 yaş ara­sı kadın­lar­da ölüm neden­le­ri ara­sın­da birin­ci sıra­da yer alı­yor. Her 8 kadın­dan birin­de meme kan­se­ri bek­le­ni­yor. İleri yaş­lar­da ise birin­ci sıra­yı kadın­lar­da akci­ğer kan­ser­le­ri alı­yor. Erkek­ler­de de 40 yaşın­dan son­ra birin­ci sıra­da akci­ğer kan­ser­le­ri var. Genç erkek­ler­de en sık ölüm nede­ni ile kan­ser tipi ise lösemi.

Tıp fakül­te­le­rin­de burun kıvı­ra­rak çalış­tı­ğı­mız ista­tis­tik bize çok kıy­met­li bil­gi­ler veri­yor çün­kü bu bil­gi­le­ri düz­gün ana­liz etti­ği­miz­de düş­ma­nı­mı­zı tanı­mak daha kolay.

İlgili Haberler

Leave a Comment