Kanserde yeni bir umut

GÜN­CEL / OCAK 2016

Onko Koç­sel İlaçl­arı, kan­ser teda­vi­sin­de kişi­sel­leş­ti­ril­miş sağ­lık hiz­met­le­ri kap­sa­mın­da has­ta­ya özel doğ­ru ilaç­la­rın kul­la­nı­mı­nı belir­le­mek için mole­kü­ler pro­fil­le­me tek­no­lo­ji­si­ni geliş­ti­ren ABD’nin dün­ya devi sağ­lık kuru­mu Caris Life Sci­en­ces ile kan­ser has­ta­la­rı­na umut ola­cak bir işbir­li­ği ger­çek­leş­tir­di. Kan­ser teda­vi­sin­de ilaç seçi­mi­nin öne­mi­nin altı­nı çizen Onko Koç­sel İlaçları’nın İş Geliş­tir­me Müdü­rü Akın Çoban, Caris Life Sciences’ın sun­du­ğu dün­ya­nın en geliş­miş mole­kü­ler pro­fil­le­me” hiz­me­ti saye­sin­de kişi­ye özel ilaç teda­vi­si­nin uygu­la­na­bil­di­ği­ni dile geti­ri­yor. Aynı kan­ser türü­ne sahip iki has­ta­nın tümör pro­fi­li­nin tama­men fark­lı ola­bi­le­ce­ği­ni, dola­yı­sıy­la doğ­ru teda­vi için fark­lı ilaç­la­rın kul­la­nıl­ma­sı gere­ke­bi­le­ce­ği­ni ifa­de eden Çoban, Caris’in geliş­tir­di­ği mole­kü­ler pro­fil­le­me hiz­me­ti saye­sin­de has­ta­la­ra doğ­ru ilaç teda­vi­si uygu­la­na­bil­di­ği­ni söylüyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment