Kanser tedavisinin ciltteki yan etkileriyle nasıl baş edilir?

One Smi­leJOnko Der­ma­to­lo­ji Sos­yal Sorum­lu­luk Pro­je­si, Avè­ne Der­ma­to­lo­ji Labo­ra­tu­var­la­rının der­mo­koz­me­tik bakım yön­tem­le­riy­le, onko­lo­ji has­ta­la­rı­nın yaşam kali­te­si­nin iyi­leş­ti­ril­me­si­ni des­tek­le­mek için orta­ya koy­du­ğu bir girişim.

Kan­ser teda­vi­si­nin deri, tır­nak ve saç­ta­ki olum­suz etki­le­ri iyi bilin­mek­te­dir. Çok yarar­lı etki­le­ri olan, geniş kap­sam­lı özel bakım ve der­mo­koz­me­tik teda­vi­ler saye­sin­de, bu olum­suz etki­le­ri önle­mek ve azalt­mak müm­kün­dür. Kan­ser teda­vi­le­ri­nin deri üze­rin­de­ki olum­suz etki­le­ri yöne­ti­le­bi­lir ve teda­vi­nin bütü­nüy­le etki­li olma­sı­nı sağ­la­ya­rak has­ta­nın yaşam kali­te­si yükseltilebilir.

Avè­ne Der­ma­to­lo­ji Labo­ra­tu­var­la­rı; One Smi­le Sos­yal Sorum­lu­luk Pro­je­siy­le kan­ser teda­vi­le­ri­nin cilt ve saç üze­rin­de­ki olum­suz etki­le­ri­ne kar­şı tamam­la­yı­cı bakım ola­rak der­mo­koz­me­tik kul­la­nı­mı­nın yarar­la­rı­nı, 2. kez ger­çek­leş­ti­ri­len Gele­ce­ğin E‑Hali 2016 / En Büyük Ecza­cı­lık Buluşması’nda İst­anb­ul Kong­re Merkezi’nde Pem­be Hanım Kan­ser­li Has­ta ve Yakın­la­rıy­la Daya­nış­ma Der­ne­ğinin des­tek­le­riy­le basın men­sup­la­rı ve kan­ser has­ta­la­rı­na anlatıldı.

Pier­re Fab­re Der­mo­koz­me­tik Tür­ki­ye Ülke Dirak­tö­rü Orhan Koçer„ One Smi­le Onko Der­ma­to­lo­ji Sos­yal Sorum­lu­luk Projesi’nde Avè­ne Der­ma­to­lo­ji Laboratuvarları’nın der­mo-koz­me­tik bakım yön­tem­le­riy­le, onko­lo­ji has­ta­la­rı­nın yaşam kali­te­si­nin iyi­leş­ti­ril­me­si­ni des­tek­le­mek için orta­ya koy­du­ğu bir giri­şim oldu­ğu­nu, bu prog­ra­mın en temel fel­se­fe­si has­ta­la­rın yaşam kali­te­si­ni ön plan­da tut­mak olan Avè­ne Der­ma­to­lo­ji Laboratuvarları’nı en iyi şekil­de yan­sıt­mak­ta oldu­ğu­nu söyledi.

Eau Ther­ma­le Avè­ne Ürün Müdü­rü Sim­ge Ertun­cay yap­tı­ğı sunum­da; Kan­ser teda­vi­le­ri, sürek­li iler­le­me kay­det­mek­te­dir. Bir kan­ser teş­hi­si son­ra­sın­da artık, gele­nek­sel cer­ra­hi, rad­yo­cer­ra­hi, endos­ko­pik cer­ra­hi, rad­yo­te­ra­pi, kon­van­si­yo­nel kemo­te­ra­pi, hede­fe yöne­lik teda­vi (nok­ta atış) veya immü­no­te­ra­pi gibi, gide­rek etki­li bir­çok teda­vi yön­te­mi kul­la­nıl­mak­ta­dır. Bu teda­vi­ler etki­li olup iyi şart­lar­da geçi­ri­len çok daha uzun remis­yon dönem­le­ri sağ­lar­ken, diğer yan­dan bazı yan etki­le­ri olmak­ta­dır. Bir yan­dan isten­me­yen sonuç­la­rı­nı azalt­mak bir yan­dan da kan­ser teda­vi­si­nin tam etki­sin­den fay­da­lan­ma­ya devam etmek, bu yan etki­le­ri bil­mek ve kont­rol altı­na almak, hem isten­me­yen sonuç­la­rı azalt­mak hem de kan­ser teda­vi­sin­den tam ola­rak fay­da­la­na­bil­mek adı­na haya­ti önem taşı­mak­ta­dır. Kan­ser teda­vi­si­nin neden oldu­ğu bütün bu yan etki­ler içe­ri­sin­de özel­lik­le göz­le görü­nür oldu­ğu için deri, saç ve tır­nak­lar özel­lik­le önem­sen­mek­te­dir’’ dedi.

 Der­ma­to­lo­ji ve Koz­me­tik Der­ma­to­lo­ji Prof. Dr. Sibel Alper Kan­ser teda­vi­si­nin deri, tır­nak ve saç­ta­ki olum­suz etki­le­ri iyi bilin­mek­te­dir. Çok yarar­lı etki­le­ri olan, geniş kap­sam­lı özel bakım ve der­mo-koz­me­tik teda­vi­ler saye­sin­de, bu olum­suz etki­le­ri önle­mek ve azalt­mak müm­kün­dür. Kan­ser teda­vi­le­ri­nin deri üze­rin­de­ki olum­suz etki­le­ri­ni yönet­mek, teda­vi­nin bütü­nüy­le etki­li olma­sı­nı sağ­la­ya­rak has­ta­nın yaşam kali­te­si­ni yük­selt­me­yi sağ­lar’ diye­rek konuk­la­rı bilgilendirdi.

Deri, saç ve tır­nak­lar­da yan etki­le­rin en yay­gın etki­ler oldu­ğu­nu ifa­de eden Alper; şid­det­li ilaç reak­si­yon­la­rın­da dökün­tü­süz kaşın­tı, ürti­ker (ısır­gan­la temas edil­di­ğin­de olu­şan dökün­tü­le­re ben­ze­yen kır­mı­zı leke­ler), tüm vücut­ta kır­mı­zı dökün­tü ve güne­şe kar­şı ani has­sa­si­yet ola­bi­le­ce­ği­ni, aşı­rı şid­det­li reak­si­yon­lar­da ise yoğun kıza­rık­lık, ateş, deri­nin ayrıl­ma­sı (kabar­cık­lar ve su top­la­ma­sı (bül), göz­ler­de sız­la­ma ve ağız ülser­le­ri, kıza­rık­lık ve püs­tül­ler oluş­tu­ğu­nu söyledi.

Saç dökül­me­si­ni, dok­tor­lar alo­pe­si” ola­rak adlan­dı­rır, bazı kemo­te­ra­pi form­la­rı­nın tipik sonu­cu­dur. Bazı hede­fe yöne­lik tera­pi­ler­de de beli­re­bi­lir. Bu durum­lar­da görü­len alo­pe­si genel­lik­le kıs­mi­dir. Kemo­te­ra­pi­ye bağ­lı alo­pe­si baş­lan­gıç­ta hız­lı ve şid­det­li­dir. Saç­la­rın tama­mı veya tama­mı­na yakın bir kıs­mı dökü­lür, ancak kafa deri­si tama­men sağ­lık­lı kalır. Kir­pik­ler, kaş­lar ve vücut tüy­le­ri de etki­le­nir. Kemo­te­ra­pi biti­mi­ni takip eden aylar içe­ri­sin­de yeni­den uza­ma ger­çek­le­şir; genel­lik­le saçın tama­mı uzar. Yeni saç eski saç­la aynı ola­bi­lir, ancak bazen daha az veya daha faz­la kıvır­cık, daha açık veya daha koyu renk­li gibi fark­lı da olabilir.

Tır­nak­la­rı­nı­zın ren­gi, kalın­lı­ğı, doku­su ve büyü­me­si önem­li şekil­de deği­şe­bi­lir. Tır­nak kena­rı enf­la­mas­yo­nu yüzün­den canı­nız yana­bi­lir. Bu durum­da tır­nak­la­rı­nı­za bakım uygu­la­ma­nız gerekmektedir.

Cilt çoğun­luk­la kepek­le­nir, pul­la­nır ve sert­le­şir, yani kurur. Daha kuru bir cilt daha has­sas oldu­ğun­dan kaşın­tı, geril­me ve cilt rahat­sız­lı­ğı ona eşlik ede­bi­lir. Kuru­luk veya kse­ro­zis, par­mak­lar­da veya topuk­lar­da­ki çat­lak­lar, çat­la­mış deri veya örne­ğin bacak­lar­da­ki çat­lak deri ile belir­gin hale gelebilir.

Kan­ser teda­vi­si­nin deri, tır­nak ve saç­ta­ki olum­suz etki­le­ri­ni azalt­mak için geniş kap­sam­lı özel bakım ve der­mo­koz­me­tik teda­vi­ler saye­sin­de, bu olum­suz etki­le­ri önle­mek ve azalt­mak mümkündür.

Cilt kuru­lu­ğu­nu önle­yecek nem­len­di­ri­ci krem­ler, tır­nak­lar­da has­sas cil­de uyum­lu krem­ler kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir. Güneş­ten korun­mak için yük­sek dere­ce­li SPF (50+) güneş koru­yu­cu­la­rı kul­la­nıl­ma­lı, su ve ter­le­me­ye daya­nık­lı hipo­aler­je­nik, koku­suz güneş koru­yu­cu­la­rı­nı ter­cih edil­me­si gerek­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ekledi.

İlgili Haberler

Leave a Comment