Kanser tedavisinde teknoloji çağ atladı

Yrd. Doç. Dr. Tay­fun Hancılar

Kan­ser teda­vi­sin­de son yıl­lar­da kul­la­nı­lan geliş­miş rad­yo­te­ra­pi cihaz­la­rı saye­sin­de etki­le­yi­ci sonuç­lar elde edi­li­yor. Okan Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si Rad­yas­yon Onko­lo­ji­si Uzma­nı Yrd. Doç. Dr. Tay­fun Han­cı­lar kan­ser teda­vi­sin­de­ki yeni dönem tek­no­lo­ji­le­ri­ni anlat­tı. Geç­miş yıl­lar­da rad­yo­te­ra­pi uygu­la­nan has­ta­lar­da teda­vi esna­sın­da görü­len cilt hasar­la­rı, idrar yan­ma­la­rı veya bar­sak hasar­la­rı geliş­miş tek­no­lo­ji cihaz­la­rı saye­sin­de çok ender görü­lür hale gel­di. Uzun yıl­lar­dır rad­yo­te­ra­pi­nin ne kadar yük­sek doz­da uygu­la­nır­sa o kadar etki­li oldu­ğu­nu bili­yor­duk ancak eski teda­vi cihaz­la­rı tümö­rü hedef­ler­ken sağ­lık­lı doku­ya da zarar ver­me­si nede­ni ile iste­di­ği­miz doz­la­rı vere­mi­yor­duk. Son yıl­lar­da sahip oldu­ğu­muz cihaz­lar iste­di­ği­miz nok­ta­ya yük­sek doz verir­ken çev­re doku­yu mak­si­mum düzey­de koru­ya­bil­mek­te­dir, bu saye­de tümö­rü orta­dan kal­dı­ra­cak yük­sek dozu güven­lik­le vere­bi­li­yo­ruz. Örnek ola­rak eski yıl­lar­da meme kan­se­ri teda­vi­si yapı­lır­ken kalp dozu o den­li yük­sek olur­du ki uzun dönem­de meme kan­se­rin­den değil kalp yet­mez­li­ği nede­ni ile kay­bet­ti­ği­miz has­ta­la­rı­mız olur­du ancak şu anda aynı teda­vi­de kalp dozu son dere­ce güve­ni­lir sınır­lar için­de kal­mak­ta­dır. Tek­no­lo­ji­nin en önem­li geti­ri­le­rin­den biri­de teda­vi­de kul­la­nı­lan cihaz­la­rın hedef hac­min şek­li­ni daha iyi kap­sa­ma­sı ve sağ­lam organ­la­rın ala­ca­ğı doz mik­tar­la­rı­nı azalt­ma­sı­dır. Teda­vi süre­si­ni kısaltmaktadır.5 kat daha az sızın­tı doz geçir­gen­li­ği­ne sahip koli­ma­tör yapı­sı saye­sin­de, sağ­lam organ­la­rın rad­yas­yon­dan etki­len­me­si­ni en aza indi­rir ve ikin­cil kan­ser olu­şum risk­le­rin­de en düşük değer­le­re sahip­tir. Bu da özel­lik­le çocuk­luk çağı tümör­le­rin­de önem­li avan­taj sağlamaktadır.”

RAD­YO­TE­RA­Pİ DE KİŞ­İYE ÖZEL YAPILIYOR

Geç­miş yıl­lar­da teda­vi etti­ği­miz böl­ge­yi net ola­rak göre­me­di­ği­miz için çok geniş alan­lar kul­la­nı­yor­duk böy­le­ce tümö­rü teda­vi ede­bil­mek için gere­ğin­den büyük böl­ge­ye rad­yo­te­ra­pi uygu­lu­yor­duk yani her­ke­se XL elbi­se giy­di­ri­yor­duk, ancak şu an kul­lan­dı­ğı­mız cihaz­lar bize her gün teda­vi etti­ği­miz böl­ge­yi net bir şekil­de gös­ter­di­ği için her has­ta­ya en uygun, ‘’haute coutu­re’’ teda­vi­yi yapa­bi­lir hale gel­dik. Bu teda­vi saye­sin­de sade­ce tümö­re yük­sek doz verir­ken sağ­lam doku­yu mak­si­mum oran­da koruyabiliyoruz.

KAN­SIZ AMELİYAT

Her­han­gi bir neden­le ame­li­yat ola­ma­yan erken dönem akci­ğer tümör­le­ri için rad­yo-cer­ra­hi yön­te­mi kul­la­nı­la­rak 13 gün­de halk ara­sın­da ‘’nok­ta atış’’ diye adlan­dı­rı­lan sade­ce tümör böl­ge­si­ne çok yük­sek doz veri­le­rek cer­ra­hi­ye yakın başa­rı ile teda­vi edilebilmektedir.

ARTIK DAHA KISA SÜRÜYOR

Rad­yo­te­ra­pi 5 ila 8 haf­ta süre­bi­len bir teda­vi iken yeni dönem­de üstün tek­no­lo­ji özel­lik­le­ri saye­sin­de 3 veya 5 teda­vi­de eski­den uzun süre­ler­de yapı­lan teda­vi­le­ri kısa süre­de ve güven­li bir şekil­de yapa­bil­mek­te­dir. Uygun pros­tat kan­ser­li has­ta­la­ra 5 gün­lük teda­vi­de nor­mal­de 8 haf­ta süren teda­vi­yi ger­çek­leş­ti­re­bi­li­yo­ruz ve has­ta has­ta­ne­de daha kısa kalıp nor­mal haya­tı­na dönebiliyor.

TEK­NO­LO­Jİ SÜRAT DE GETİRDİ

Teda­vi süre­le­ri de 23 kat daha hız­lı ger­çek­leş­mek­te böy­le­ce özel­lik­le ağrı­lı has­ta­lar­da cihaz­da uzun süre hare­ket­siz kal­ma­nın getir­di­ği sorun­lar­la kar­şı­laş­ma­dan hız­lı güven­li bir teda­vi yapılabilmektedir.

İlgili Haberler

Leave a Comment