Kanser tedavisinde cildi beslemek mümkün

Kan­ser has­ta­la­rın­da der­mo­koz­me­tik kul­la­nı­mı­nın öne­mi Gele­ce­ğin E‑Hali’nde anla­tıl­dı. Kan­ser teda­vi­si­nin deri, tır­nak ve saç­ta­ki olum­suz etki­le­ri iyi bili­ni­yor. Çok yarar­lı etki­le­ri olan, geniş kap­sam­lı özel bakım ve der­mo­koz­me­tik teda­vi­ler saye­sin­de, bu olum­suz etki­le­ri önle­mek ve azalt­mak müm­kün. Kan­ser teda­vi­le­ri­nin deri üze­rin­de­ki olum­suz etki­le­ri yöne­ti­le­bi­lir ve teda­vi­nin bütü­nüy­le etki­li olma­sı­nı sağ­la­ya­rak has­ta­nın yaşam kali­te­si yükseltilebilir.

Pem­be Hanım Kan­ser­li Has­ta ve Yakın­la­rıy­la Daya­nış­ma Der­ne­ği ve Avè­ne Der­ma­to­lo­ji Labo­ra­tu­var­la­rı, One Smi­le Sos­yal Sorum­lu­luk Pro­je­siy­le kan­ser teda­vi­le­ri­nin cilt ve saç üze­rin­de­ki olum­suz etki­le­ri­ne kar­şı tamam­la­yı­cı bakım ola­rak der­mo­koz­me­tik kul­la­nı­mı­nın yarar­la­rı­nı, basın men­sup­la­rı ve kan­ser has­ta­la­rı­na anla­tıl­dı. Der­ma­to­lo­ji ve Koz­me­tik Der­ma­to­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Sibel Alper, şu bil­gi­le­ri ver­di: Kan­ser teda­vi­si­nin deri, tır­nak ve saç­ta­ki olum­suz etki­le­ri iyi bilin­mek­te­dir. Çok yarar­lı etki­le­ri olan, geniş kap­sam­lı özel bakım ve der­mo- koz­me­tik teda­vi­ler saye­sin­de, bu olum­suz etki­le­ri önle­mek ve azalt­mak müm­kün­dür. Kan­ser teda­vi­le­ri­nin deri üze­rin­de­ki olum­suz etki­le­ri­ni yönet­mek, teda­vi­nin bütü­nüy­le etki­li olma­sı­nı sağ­la­ya­rak has­ta­nın yaşam kali­te­si­ni yük­selt­me­yi sağlar.’

Deri, saç ve tır­nak­lar­da yan etki­le­rin en yay­gın etki­ler oldu­ğu­nu ifa­de eden Alper, şid­det­li ilaç reak­si­yon­la­rın­da dökün­tü­süz kaşın­tı, ürti­ker, tüm vücut­ta kır­mı­zı dökün­tü ve güne­şe kar­şı ani has­sa­si­yet ola­bi­le­ce­ği­ni, aşı­rı şid­det­li reak­si­yon­lar­da ise yoğun kıza­rık­lık, ateş, deri­nin ayrıl­ma­sı (kabar­cık­lar ve su top­la­ma­sı (bül), göz­ler­de sız­la­ma ve ağız ülser­le­ri, kıza­rık­lık ve püs­tül­ler oluş­tu­ğu­nu söyledi.

KEMO­TE­RA­Pİ CİLDE NE YAPAR?

◆ Saç dökül­me­si­ni, dok­tor­lar alo­pe­si” ola­rak adlan­dı­rır, bazı kemo­te­ra­pi form­la­rı­nın tipik sonu­cu­dur. Bazı hede­fe yöne­lik tera­pi­ler­de de beli­re­bi­lir. Bu durum­lar­da görü­len alo­pe­si genel­lik­le kıs­mi­dir. Kemo­te­ra­pi­ye bağ­lı alo­pe­si baş­lan­gıç­ta hız­lı ve şid­det­li­dir. Saç­la­rın tama­mı veya tama­mı­na yakın bir kıs­mı dökü­lür, ancak kafa deri­si tama­men sağ­lık­lı kalır. Kir­pik­ler, kaş­lar ve vücut tüy­le­ri de etki­le­nir. Kemo­te­ra­pi biti­mi­ni takip eden aylar içe­ri­sin­de yeni­den uza­ma ger­çek­le­şir; genel­lik­le saçın tama­mı uzar. Yeni saç eski saç­la aynı ola­bi­lir, ancak bazen daha az veya daha faz­la kıvır­cık, daha açık veya daha koyu renk­li gibi fark­lı da olabilir.

◆ Tır­nak­la­rın ren­gi, kalın­lı­ğı, doku­su ve büyü­me­si önem­li ş ekil­de deği­şe­bi­lir. Tır­nak kena­rı enf­la­mas­yo­nu yüzün­den has­ta­la­rın canı yana­bi­lir. Bu durum­da tır­nak­la­ra bakım uygu­la­ma­nız gerekmektedir.

◆ Cilt çoğun­luk­la kepek­le­nir, pul­la­nır ve sert­le­şir, yani kurur. Daha kuru bir cilt daha has­sas oldu­ğun­dan kaşın­tı, geril­me ve cilt rahat­sız­lı­ğı ona eşlik ede­bi­lir. Kuru­luk veya kse­ro­zis, par­mak­lar­da veya topuk­lar­da­ki çat­lak­lar, çat­la­mış deri veya örne­ğin bacak­lar­da­ki çat­lak deri ile belir­gin hale gelebilir.

◆ Kan­ser teda­vi­si­nin deri, tır­nak ve saç­ta­ki olum­suz etki­le­ri­ni azalt­mak için geniş kap­sam­lı özel bakım ve der­mo­koz­me­tik teda­vi­ler saye­sin­de, bu olum­suz etki­le­ri önle­mek ve azalt­mak mümkündür.

◆ Cilt kuru­lu­ğu­nu önle­yecek nem­len­di­ri­ci krem­ler, tır­nak­lar­da has­sas cil­de uyum­lu krem­ler kul­la­nıl­ma­sı önerilir.

Güneş­ten korun­mak için yük­sek dere­ce­li SPF (50+) güneş koru­yu­cu­la­rı kul­la­nıl­ma­lı, su ve ter­le­me­ye daya­nık­lı hipo­aler­je­nik, koku­suz güneş koru­yu­cu­la­rı­nı ter­cih edil­me­si gerek­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ekledi.

İlgili Haberler

Leave a Comment