Kanser hücresini öldüren molekül bulundu

GÜN­CEL / MART 2016IMG_3421

Kan kan­ser­le­ri­nin teda­vi­sin­de­ki gün­cel geliş­me­ler ve araş­tır­ma sonuç­la­rı sem­poz­yum­da tar­tı­şıl­dı. Koç Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si öğre­tim üye­le­ri ve Ame­ri­kan Has­ta­ne­si dok­tor­la­rı Prof. Dr. Bur­han Fer­ha­noğ­lu ve Prof. Dr. Mus­ta­fa Çeti­ner, Prof. Dr. Bri­an Durie ve Ulus­la­ra­ra­sı Miye­lom Vak­fı Baş­ka­nı Susie Novis bu sene­ye dam­ga­sı­nı vuran yeni teda­vi­ler­le ilgi­li en gün­cel bil­gi­le­ri pay­laş­tı. Basın top­lan­tı­sın­da konu­şan Prof. Dr. Fer­ha­noğ­lu, kan kan­ser­le­ri teda­vi­sin­de sus­kun bağı­şık­lık sis­te­mi­ni hare­ke­te geçi­ren, kan­se­re kar­şı kişi­nin ken­di bağı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­ren ve kan­ser hüc­re­le­ri­nin ölü­mü­nü prog­ram­la­yan teda­vi­le­rin ön pla­na çık­tı­ğı­nı belirtti.

YENİ AJAN­LAR UMUT VERİYOR

Kan­ser­le müca­de­le­de bağı­şık­lık sis­te­mi­nin çok önem­li oldu­ğu­nu belir­ten Prof. Dr. Çeti­ner, Yeni geliş­ti­ri­len immu­no-tera­pik bir ajan, kan­ser hüc­re­le­ri­nin bu şekil­de sak­lan­ma­sı­nı önlü­yor. Böy­le­ce bağı­şık­lık sis­te­mi hüc­re­le­ri bula­rak, yok ede­bi­li­yor” dedi.

Prof. Dr. Fer­ha­noğ­lu ise len­fo­ma­la­rın beş­te biri­ni oluş­tu­ran Hod­gin len­fo­ma olgu­la­rı­nın teda­vi­sin­de bu aja­nın umut vaat etti­ği­ni şöy­le dile getir­di: İmm­un sus­kun­lu­ğu önle­yen bu ila­cın, çok­lu teda­vi­ye direnç­li, kemik ili­ği nak­lin­den son­ra has­ta­lı­ğı nük­se­den len­fo­ma­lar­da yüz­de 87 ora­nın­da yanıt ver­me­si, teda­vi­si güç olan direnç­li has­ta gru­bu için önem­li bir umut yarattı.”

KAN­SE­Rİ ÖLÜM­SÜZ YAPAN GENİ ORTA­DAN KALDIRIYOR

Diğer taraf­tan uzman­lar, geçen yılın sonun­da ilk defa kan­ser hüc­re­le­ri­nin ölü­mü­nü prog­ram­la­yan bir mole­kül için kli­nik çalış­ma­la­ra baş­lan­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Prof. Dr. Çeti­ner, Her hüc­re çoğa­lır, fark­lı­la­şır ve ölür. Ancak kan­ser hüc­re­le­ri gene­tik bir fark­lı­lık sebe­biy­le yaş­lan­ma­sı­na rağ­men ölmü­yor ve çoğal­ma­ya devam edi­yor. İşte bu mole­kül, kan­ser hüc­re­le­ri­nin ölüm­süz olma­sı­na neden olan bu geni orta­dan kal­dı­rı­yor ve kan­ser hüc­re­le­ri­nin ölme­le­ri­ni sağ­lı­yor” şek­lin­de konuştu.

Prof. Dr. Fer­ha­noğ­lu, teda­vi­ye direnç­li olgu­lar­da bu mole­kü­lün büyük fay­da sağ­la­ya­bi­le­ce­ği­ni şöy­le anlat­tı: Kemo­te­ra­pi dışı kan­ser hüc­re­le­ri­ni öldü­ren bu ilk akıl­lı mole­kül­le ilgi­li yapı­lan çalış­ma­lar­da teda­vi­ye yanıt yüz­de 75’lere ulaşıyor.”

BİR AYDA 3 İLAÇ ONAYLANDI

Top­lan­tı­da kemik ili­ği kan­se­ri ola­rak bili­nen mul­tip­le miye­lom has­ta­lı­ğı­nın teda­vi­siy­le ilgi­li gün­cel geliş­me­le­ri anla­tan Prof. Dr. Bri­an Durie ise geçen yılın miye­lom açı­sın­dan çok önem­li oldu­ğu­nu dile getir­di: Geçen Kasım’da FDA (ABD İlaç ve Gıda Daire­si) tam 3 mole­kü­le onay ver­di. Sanı­yo­rum daha önce hiç bir kan­ser türü için bir ay için­de 3 ilaç bir­den onay alma­mış­tı.” Has­ta­lık­la müca­de­le­de yeni ilaç­la­rın dev­re­ye gir­me­siy­le, teda­vi stan­dart­la­rı­nın da yeni­den değer­len­di­ril­di­ği­ni belir­ten Dr. Durie, teda­vi­ye karar verir­ken, dok­to­run ken­di dene­yim­le­ri­nin, ilaç­lar­la ilgi­li çalış­ma sonuç­la­rı­nın ve has­ta­la­rın ter­cih­le­ri­nin çok önem­li oldu­ğu­nu da ekledi.

Ulus­la­ra­ra­sı Miye­lom Vak­fı Baş­ka­nı Susie Novis ise teda­vi kara­rın­da artık has­ta­la­rın da söz sahi­bi olma­sı gerek­ti­ği­ni vurguladı.

İlgili Haberler

Leave a Comment