Kanser Hastalarının Yaşamlarını Kolaylaştıracak Fikirler Ödüllendiriliyor

Astel­las Onko­lo­ji, İlac­ın Öte­sin­de Kan­ser Bakı­mın­da Yeni­lik Geliş­tir­me­yi Des­tek­le­yen C3 Ödü­lü için Baş­vu­ru­la­rı Kabul Etme­ye Başladı 

Astel­las İlaç, kan­ser has­ta­la­rı­nın ve yakın­la­rı­nın has­ta­lık­la müca­de­le eder­ken kar­şı­laş­tık­la­rı zor­luk­la­rı hafif­le­tecek, teda­vi dışı fikir­le­ri geliş­tir­me­yi hedef­le­yen Chan­ging Can­cer Care – C3 Ödül­le­ri­nin altın­cı­sı­nı düzen­li­yor. Kan­ser bakı­mın­da gün­lük zor­luk­la­rın üste­sin­den gel­mek için çalı­şan her­ke­se açık olan C3 Ödül­le­ri­ne baş­vu­ru­lar 3 Hazi­ran 2022’ye kadar yapılabilecek. 

Astel­las İlaç, has­ta­la­rın ve has­ta yakın­la­rı­nın haya­tı­nı kolay­laş­tır­ma ve yaşam kali­te­le­ri­ni artır­ma viz­yo­nun­dan hare­ket­le düzen­le­di­ği glo­bal C3 Ödül­le­riy­le, kan­ser ala­nın­da yeni­lik geliş­ti­me­ye odak­lı en iyi fikir­le­rin önü­nü açma­yı hedef­li­yor. Astel­las Onko­lo­ji C3 Ödü­lü bu yıl da kan­ser­den etki­le­nen birey­le­rin kar­şı­laş­tı­ğı gün­lük zor­luk­la­rı ele alan fikir­le­ri geliş­tir­mek için top­lam 100.000 ABD Dola­rı tuta­rın­da ödül ve ek kay­nak sağlıyor.

 

Kan­ser teda­vi­sin­de önce has­ta yol­cu­lu­ğu­nu anla­mak gere­ki­yor

Astel­las Kıdem­li Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Has­ta Odak­lı­lık Glo­bal Baş­ka­nı Dr. Ant­hony Yan­ni, C3 Ödü­lü, kan­ser­den etki­le­nen birey­le­rin hayat­la­rı­nı iyi­leş­tir­mek için ila­cın öte­sin­de yeni­lik­ler geliş­tir­me­ye odak­lan­mış­tır. Bu ödül ara­cı­lı­ğıy­la kan­ser yol­cu­lu­ğu boyun­ca has­ta­la­rın ve has­ta yakın­la­rı­nın yaşa­dı­ğı zor­luk­la­rı ele ala­rak has­ta­yı mer­kez­de tutan yeni­lik­le­ri des­tek­le­me­yi amaç­lı­yo­ruz. Özel­lik­le bu yıl, ruh sağ­lı­ğı, has­ta yakı­nı des­te­ği ve sağ­lık­ta eşit­siz­lik gibi günü­mü­zün en önce­lik­li sorun­la­rın­dan bazı­la­rı­nı ele alan çözüm­ler teş­vik edi­li­yor.” dedi. 

2020 C3 Büyük Ödül sahi­bi, Onco­pa­di Kuru­cu­su ve CEO’­su aynı zaman­da 2022 C3 Ödü­lü Jüri­si Dr. Omo­lo­la Sala­ko ise, ” C3 Ödü­lü­nü duyar duy­maz, Onco­pa­di­’­nin Astel­la­s­’ın tam ola­rak des­tek­le­mek iste­di­ği tür­den bir yeni­lik oldu­ğu­nu anla­dım. Aldı­ğı­mız fon­lar ve kay­nak­lar, eki­bi­mi­zin Afri­ka­’­da­ki kan­ser top­lu­lu­ğu için çözüm­ler geliş­tir­me­si­ni; güç­lü bir des­tek sis­te­mi oluş­tur­mak, sağ­lık sorun­la­rı­nı çöz­mek ve has­ta dene­yi­mi­ni iyi­leş­tir­mek için yeni yol­lar yarat­mak ama­cıy­la çalış­ma­sı­nı sağ­la­dı. C3 Ödü­lü kişi­sel mis­yo­nu­mu belir­le­me­mi sağ­lar­ken kan­ser yol­cu­lu­ğu beni onko­log olma­ya ve Onco­pa­di­’­yi kur­ma­ya moti­ve eden kız kar­de­şi­min bırak­tı­ğı mira­sı pekiş­tir­di.” dedi.

Top­lam 100.000 ABD Dola­rı tuta­rın­da bağış ve kay­nak sağlanacak

Son baş­vu­ru tari­hi 3 Hazi­ran 2022 ola­rak belir­le­nen yarış­ma­nın kaza­nan isim­le­ri tem­muz ayın­da duyu­ru­la­cak. Baş­vu­ru dili İngilizce’dir.

Büyük Ödü­lün 100.000 ABD Dola­rı oldu­ğu yarış­ma­da, ayrı­ca iki İnov­asy­on Ödü­lü­nün kaza­nan­la­rı da belir­le­necek. Tüm kaza­nan­la­ra, fikir­le­ri­ni geliş­tir­me­le­ri­ne ve iler­let­me­le­ri­ne yar­dım­cı ola­cak araç­la­ra ve kay­nak­la­ra eri­şim ve buna ek ola­rak küre­sel bir sağ­lık hiz­me­ti giri­şi­mi ve kurum­sal ino­vas­yon hız­lan­dı­rı­cı­sı olan MAT­TE­R­’a bir yıl­lık ücret­siz üye­lik hak­kı sağ­la­na­cak. Büyük ödül sahi­bi ayrı­ca stra­te­ji, tek­no­lo­ji ve iş dönü­şü­mü­ne odak­la­nan küre­sel bir danış­man­lık fir­ma­sı olan Sla­lo­m­’­dan uygu­la­ma­lı des­tek, uzman­lık ve kay­nak des­te­ği alabilecek. 

Baş­vu­ru­lar­da ara­nan kriterler

Astel­las İlaç, büyük ödül ve iki ino­vas­yon ödü­lü sahi­bi­ni belir­le­mek için jüri üye­le­riy­le bir­lik­te sanal bir sunum etkin­li­ği­ne katı­la­cak olan üç fina­list seçecek. Tüm uygun baş­vu­ru­la­rın değer­len­di­ril­me­si aşa­ma­sın­da kan­ser­den etki­le­nen insan­lar üze­rin­de olum­lu bir etki yarat­ma potan­si­ye­li, orijinallik/mevcut çözüm­ler­den fark­lı­laş­ma, fik­rin ölçek­le­ne­bi­lir­li­ği ve finan­sal uygu­la­na­bi­lir­li­ği ile C3 Ödü­lü­nün fik­ri iler­let­me­ye yar­dım­cı olma etki­si gibi kri­ter­ler göz önün­de bulun­du­ru­la­cak. Geç­miş­te kaza­nan­lar ara­sın­da kan­ser­le yaşa­yan kişi­ler, has­ta yakın­la­rı, sağ­lık hiz­me­ti sağ­la­yı­cı­la­rı, has­ta der­ne­ği tem­sil­ci­le­ri, giri­şim­ci­ler yer alıyor. 

Yarış­ma kural­la­rı­nın tama­mı dahil olmak üze­re daha faz­la bil­gi almak ve baş­vur­mak için https://c3prize.agorize.com/tr adre­si­ni ziya­ret edebilirsiniz.

Astel­las Hak­kın­da;

Astel­las İlaç, has­ta­lar için bili­mi değe­re dönüş­tür­mek ama­cıy­la sağ­lık ala­nın­da deği­şi­min öncü­le­rin­den biri olma viz­yo­nu ile çalı­şan glo­bal bir ilaç şirketidir. 

Astel­las, 1894 yılın­da kuru­lan Fuji­sa­wa ile 1923 yılın­da kuru­lan Yama­no­uc­hi şir­ket­le­ri­nin 2005 yılın­da bir­leş­me­siy­le kurul­muş­tur. Şir­ke­tin genel mer­ke­zi Japon­ya­’­da­dır ve dün­ya çapın­da 70’ten faz­la ülke­de faali­yet gös­ter­mek­te­dir. Astel­las Türkiye’de, faali­ye­te baş­la­dı­ğı 2008 yılın­dan bu yana karar­lı bir şekil­de büyü­mek­te­dir. Dün­ya gene­lin­de 16.000’den faz­la çalı­şa­nı olan Astel­las, Tür­ki­ye­’­de Onko­lo­ji, Hema­to­lo­ji, Transp­lan­tas­yon, Üro­lo­ji ve Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı alan­la­rın­da teda­vi seçe­nek­le­ri sun­mak­ta­dır. Astel­las, Tür­ki­ye­’­de­ki has­ta­la­rın bu teda­vi alan­la­rın­da yer alan tüm mev­cut ve ino­va­tif ürün­le­re eri­şim sağ­la­ma­la­rı­nı amaç­la­mak­ta­dır. Astel­las Tür­ki­ye, değer­le­ri ve kurum kül­tü­rü ile 2 yıl­dır üst üste Türkiye’de Gre­at Pla­ce to Work ser­ti­fi­kas­yo­nu­na hak kazanmıştır.

http://www.astellas.com.tr/

İlgili Haberler