Kanser Hastalarının Yaşamlarını Kolaylaştıracak Fikirler Aranıyor

Astel­las İlaç, kan­ser has­ta­la­rı­nın ve yakın­la­rı­nın has­ta­lık­la müca­de­le eder­ken kar­şı­laş­tık­la­rı sıkın­tı­la­rı hafif­le­tecek fikir­ler bul­ma­yı hedef­le­yen C3 ödül­le­ri­nin bu yıl beşin­ci­si­ni düzenliyor. 

Has­ta­la­rın ve has­ta yakın­la­rı­nın haya­tı­nı kolay­laş­tır­ma ve yaşam kali­te­le­ri­ni artır­ma viz­yo­nun­dan hare­ket­le yeni fikir­le­rin önü­nü açma­yı hedef­le­yen Astel­las İlaç, bu yıl beşin­ci kez düzen­le­necek olan C3 Ödül­le­ri için katı­lım çağ­rı­sı yapı­yor. Bu yıl

COVID-19’un kan­ser bakı­mı üze­rin­de­ki artan yükü­nü hafif­le­ten ve kan­ser has­ta­la­rı­nı etki­le­yen sağ­lık eşit­siz­lik­le­ri­ni gide­ren çözüm­ler teş­vik ediliyor.

Top­lam 200.000 USD tuta­rın­da bağış ve kay­nak sağlanacak

Son baş­vu­ru tari­hi 28 Eylül ola­rak belir­le­nen yarış­ma­nın fina­list­le­ri Ara­lık ayın­da belir­le­nir­ken kaza­nan isim­ler Mart 2021’de açık­la­na­cak. Büyük Ödü­lün 100.000 $ ola­rak belir­len­di­ği yarış­ma­da, İnov­asy­on Ödü­lü ola­rak da iki kişi­ye elli­şer bin $ ödül veri­lecek. Fikir­le­rin; mev­cut çözüm­ler­den fark­lı, özgün ve ölçek­le­ne­bi­lir olma­sı kri­ter­le­ri üze­rin­den değer­len­di­ri­le­ce­ği yarış­ma­da tüm kaza­nan­la­ra, fikir­le­ri­ni geliş­tir­me­le­ri­ne ve iler­let­me­le­ri­ne yar­dım­cı ola­cak araç­la­ra ve kay­nak­la­ra eri­şim sağlanacak.

Önce­ki kaza­nan­lar ara­sın­da kan­ser has­ta­la­rı da var

Bu yıl beşin­ci­si düzen­lecek yarış­ma­nın önce­ki kaza­nan­la­rı ara­sın­da kan­ser has­ta­la­rı, has­ta bakı­mı ile ilgi­le­nen yakın­lar ve pro­fes­yo­nel­ler, sağ­lık hiz­me­ti sağ­la­yı­cı­la­rı, has­ta hak­la­rı savu­nu­cu­la­rı, giri­şim­ci­ler ve daha faz­la­sı yer alı­yor. Önce­ki yıl­lar­da ödül kaza­nan fikir­ler ara­sın­da pedi­at­rik has­ta­la­rı aktif ve bil­gi­li tut­mak için tasar­lan­mış bir video oyu­nu, aile­ler için özel bir çocuk bakı­mı ağı ve kan­ser hak­kın­da türü­nün ilk örne­ği olan kolay anla­şı­lır diji­tal ses kayıt­la­rı bulunuyor.

Daha faz­la bil­gi ve baş­vu­ru için;

www.C3Prize.com

KAY­NAK Astel­las İlaç Türkiye

Astel­las Hakkında;

Japonya’nın önem­li kuru­luş­la­rın­dan, 1894 yılın­da kuru­lan Fuji­sa­wa ile 1923’te kuru­lan Yamanouchi’nin bir­leş­me­siy­le 2005 yılın­da olu­şan genç Astel­las İlaç, yeni­lik­çi ve güve­ni­lir ürün­le­ri ile ken­di­ni tüm dün­ya­da­ki insan­la­rın sağ­lı­ğı­nı iyi­leş­tir­me­ye ada­mış­tır. Dün­ya ilaç sek­tö­rün­de, önem­li Ar-Ge ve tanı­tım faali­yet­le­ri­ni bir­leş­ti­re­rek temel teda­vi alan­la­rın­da öncü ve en iyi ürün­le­ri geliş­tir­me karar­lı­lı­ğı­nı sür­dür­mek­te­dir. Japon­ya, Kuzey Ame­ri­ka, EMEA (Avru­pa, Kana­da, Avust­ral­ya, İsr­ail) ve Çok Ulus­lu Pazarlar’daki faali­yet­le­ri ile dün­ya çapın­da ilk 20 için­de yer alan Astel­las, Türkiye’de ope­ras­yo­na baş­la­dı­ğı 2008 yılın­dan bu yana karar­lı bir şekil­de büyü­mek­te­dir. Tüm dün­ya­da 17.200’den faz­la çalı­şa­nı bulu­nan Astel­las, Türkiye’de Organ Nak­li, Üro­lo­ji, Enfek­si­yon ve Onko­lo­ji alan­la­rın­da teda­vi seçe­nek­le­ri sun­mak­ta­dır. Uzman­laş­tı­ğı teda­vi alan­la­rın­da­ki tüm mev­cut ve yeni­lik­çi ürün­le­ri­ni, Türkiye’deki has­ta­la­rın eri­şi­mi­ne sun­ma­yı hedef­le­mek­te ve bunun için çalış­ma­la­rı­nı yoğun ola­rak sürdürmektedir.

http://www.astellas.com.tr/

İlgili Haberler