Kanser hastalarından ilaca erişim için kampanya

HAZİ­R­AN 2016

196 ülke­de 70 mil­yon­dan faz­la kul­la­nı­cı­sı bulu­nan dün­ya­nın en büyük imza kam­pan­ya plat­for­mu Change.org’da kan­ser has­ta­la­rı kam­pan­ya baş­lat­tı. Nivo­lu­mab etken mad­de­li yeni nesil kan­ser ila­cı­nın ithal olma­sı ve SGK geri öde­me kap­sa­mın­da olma­ma­sı nede­niy­le düzen­le­nen kam­pan­ya ile, has­ta ve has­ta yakın­la­rı çağ­rı­la­rı­na yanıt bekliyorlar.

FDA’in dev­rim yara­tan ilaç’ sta­tü­sü ver­di­ği ilaç; bağı­şık­lık sis­te­mi­ni, kan­ser­li hüc­re­le­re kar­şı daha kesin ve etki­li sal­dı­rı­lar yapa­cak şekil­de yük­sel­te­rek kan­se­ri yok etme­si­ni sağ­lı­yor. Akci­ğer kan­se­ri­nin en sık görü­len türü, küçük hüc­re dışı akci­ğer kan­se­ri ola­rak bili­ni­yor ve her 8 akci­ğer kan­se­ri­nin 7’si bu tür­den görülüyor.

İlaç bugün 59 ülke­de ruh­sat­lı olup, 50’den faz­la kli­nik araş­tır­ma­ya sahip­tir. 18.000’den faz­la has­ta kayı­dı yapıl­mış­tır. İlac­ın ile­ri evre akci­ğer kan­se­ri, ile­ri evre böb­rek ve yine ile­ri evre cilt kan­se­ri teda­vi­si için ABD’de ve AB ülke­le­rin­de ona­yı bulu­nu­yor. Türkiye’de ise henüz ruh­sat­lan­dır­ma aşa­ma­sın­da yer alıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment