Kanser çalışmalarında Türk kadınlarına övgü

Yeni Tür­ki­ye Stra­te­jik Araş­tır­ma Mer­ke­zi  tara­fın­dan düzen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı Bilim ve Tek­no­lo­ji Kon­fe­ran­sı” 83 ülke­den top­lam 323 bilim insa­nı­nı bir ara­ya getir­di. Top­lan­tı­da konu­şan Mal­te­pe Üni­ver­si­te­si Kan­ser ve Kök Hüc­re Araş­tır­ma Mer­ke­zi Müdü­rü Prof. Dr. Ranan Gül­han Aktaş, kan­ser araş­tır­ma­la­rı­na çok  emek­ler ve para­lar har­can­ma­sı­na rağ­men henüz iste­ni­len düze­ye geli­ne­me­di­ği­ni belir­te­rek söz­le­ri­ne baş­la­dı. Kan­ser­le savaş­ta orta­ya konu­lan umut veri­ci stra­te­ji­ler­den bah­set­ti. Prof. Dr. Aktaş,  bu üç fark­lı alan­da tüm dün­ya­da ve Mal­te­pe Üniversitesi’ndeki ken­di labo­ra­tu­var­la­rın­da devam eden araş­tır­ma­la­rı da özetledi.

Katı­lım­cı­lar, Türk kadın­la­rı­nın tıp ala­nın­da­ki yeni­lik­çi bu çalış­ma­la­rı ile büyük başa­rı­la­ra imza attık­la­rı­nı gör­mek­ten çok mut­lu olduk­la­rı­nı, gurur duy­duk­la­rı­nı vur­gu­la­dı­lar. Davet­li 323 bilim insa­nı­nın çalış­ma­la­rı­nı içe­ren maka­le­ler Yeni Tür­ki­ye Der­gi­si özel sayı­sın­da yayınlanacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment