Kanser araştırmaları çalıştayı 11’inci kez toplanıyor

kongre-3-1EKİM 2015

Çey­rek yüz yıl önce temel­le­ri atıl­mış olan Türk Onko­lo­ji Gru­bu (TOG), 2004 yılın­da Onko­lo­ji Gru­bu Der­ne­ği adı ile kurum­sal bir kim­lik kazan­dı. Aynı yıl, baş­la­tı­lan Ulu­sal Onko­lo­jik Araş­tır­ma­lar Çalış­ta­yı 10 yılı geri­de bırak­tı. Bu yıl 11. çalış­tay gerçekleştiriliyor.

Mev­cut 16 araş­tır­ma gru­bun­da devam etmek­te olan 100’ün üze­rin­de kli­nik ve labo­ra­tu­var çalış­ma­sı ile gru­bun araş­tır­ma potan­si­ye­li gün­den güne artı­yor. 2015 yılı için 20 civa­rın­da TOG çalış­ma­sı­nın yayın­lan­ma­sı bek­le­ni­yor. 2015 yılın­dan iti­ba­ren TOG çalış­ma grup­la­rın­da kabul edi­len araş­tır­ma­la­ra 15.000 TL’ye kadar des­tek sağ­la­ma­ya başladı. 

TOG, kan­ser konu­sun­da araş­tır­ma yap­mak iste­yen rad­yas­yon onko­lo­ji­si, tıb­bi onko­lo­ji, deği­şik cer­ra­hi branş­lar, pato­lo­ji ve temel bilim­ler­den her­ke­si bir ara­ya gel­me­siy­le yeni araş­tır­ma­la­rın plan­lan­dı­ğı ve değer­len­di­ril­di­ği ulu­sal bir plat­form hali­ne gel­di. Bu plat­form ülke­mi­zin kan­ser konu­sun­da ihti­ya­cı­nı duy­du­ğu, endüst­ri­den bağım­sız ran­do­mi­ze kli­nik araş­tır­ma­la­rı yapa­bi­lecek potan­si­ye­le sahip.

İlgili Haberler

Leave a Comment