Kan almaya standart geliyor

Dr. Pınar Eker

Ulu­sal sağ­lık stan­dart­la­rı­nı daha iyi bir nok­ta­ya taşı­mak ama­cıy­la çalış­ma­lar yürü­ten Has­ta ve Sağ­lık Çalı­şa­nı Güven­li­ği Plat­for­mu, Enjek­si­yon Güven­li­ği Alt Grubu’nun ardın­dan Türk Biyo­kim­ya Derneği’nin öncü­lü­ğün­de Kan Alma Alt Çalış­ma Grubu’nu kuru­yor. Kan Alma Kıla­vu­zu ile has­ta­lık­la­rın tanı ve teş­hi­sin­de önem­li bir role sahip kan test­le­ri­nin doğ­ru sonuç­lan­dı­rıl­ma­sı, kan alı­mı sıra­sın­da yapı­lan önle­ne­bi­lir hata­la­rın orta­dan kal­dı­rıl­ma­sı ve kan alma per­so­ne­li ola­rak hiz­met veren kişi­le­rin kanı­ta daya­lı bir kay­nak­tan yarar­lan­ma­sı hedefleniyor.

Türk Biyo­kim­ya Der­ne­ği adı­na Venöz Kan Alma Kılavuzu’nu tanı­tan Uzm. Dr. Pınar Eker, yapı­lan çalış­ma­lar­da kan tes­ti süre­cin­de hata oran­la­rı­nı­nın (%4668 hata) ana­liz önce­si (pre-ana­li­tik) ve ana­liz önce­si hazır­lık fazı (pre-pre-ana­li­tik) döne­min­de yoğun­laş­tı­ğı­nın tes­pit edil­me­si sebe­biy­le der­nek ola­rak böy­le bir çalış­ma yap­ma­ya karar ver­dik­le­ri­ni anlat­tı. Ana kay­nak­lar ola­rak EFLM2, CLSI3 ve Dün­ya Sağ­lık Örgütü’nün reh­ber­le­rin­den refe­rans ala­rak bu çalış­ma­yı yap­tık­la­rı­nı akta­ran Dr. Eker, 28 Avru­pa ülke­sin­den 7 tane­sin­de fle­bo­to­mi kıla­vu­zu­nun bulun­du­ğu­nun ve Türkiye’nin 7. ülke oldu­ğu­nun altı­nı çiz­di. Aynı zaman­da eği­tim eksik­li­ği konu­su­na da deği­ne­rek iyi uygu­la­ma­la­rın sürek­li eği­tim­le ref­leks hali­ne geti­ril­me­si gerek­ti­ği­ni belirtti.

İlgili Haberler

Leave a Comment