Kan almanın artık kılavuzu var

ignesiz-kan-alma2GÜN­CEL / OCAK 2016

Türkiye’de hata­lı kan alı­mı­nı engel­le­mek ve doğ­ru test sonuç­la­rı alın­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la, Türk Biyo­kim­ya Der­ne­ği Pre­ana­li­tik Evre Çalış­ma Gru­bu tara­fın­dan, venöz kan alı­mı üze­ri­ne ulu­sal bir reh­ber hazır­lan­dı. Has­ta­lık­la­rın tanı ve teş­hi­sin­de önem­li bir role sahip kan test­le­ri­nin doğ­ru sonuç­lan­dı­rıl­ma­sı, kan alı­mı sıra­sın­da yapı­lan önle­ne­bi­lir hata­la­rın orta­dan kal­dı­rıl­ma­sı ve kan alma per­so­ne­li ola­rak hiz­met veren kişi­le­rin kanı­ta daya­lı bir kay­nak­tan yarar­lan­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la haya­ta geçi­ri­len Türkiye’nin ilk Venöz (File­bo­to­mi) Kan Alma Kıla­vu­zu Türk Biyo­kim­ya Der­ne­ği Baş­ka­nı Doç. Dr. Doğan Yücel önder­li­ğin­de 14 kişi­lik bir çalış­ma gru­bu ile yayı­na hazırlandı.

İlgili Haberler

Leave a Comment