Kalsiyum kireçlenmeye neden olmaz

Uz. Dr. Demet Tekdöş Demircioğlu
Uz. Dr. Demet Tek­döş Demircioğlu

AĞRI / MART 2016

Bel ve boyun fıtık­la­rı, eklem bur­kul­ma­la­rı, roma­tiz­ma ve kireç­len­me gibi rahat­sız­lık­lar vücut­ta cid­di ağrı­la­ra neden ola­bi­li­yor. Bu ağrı­la­rın kulak­tan dol­ma bil­gi­ler­le ve yan­lış yön­tem­ler­le gide­ril­me­ye çalış­ma­sı, sakat­lan­ma­la­ra ve kalı­cı hasar­la­ra yol aça­bi­li­yor. Memo­ri­al Hiz­met Has­ta­ne­si Fizik Teda­vi ve Reha­bi­li­tas­yon Bölümü’nden Uz. Dr. Demet Tek­döş Demir­ci­oğ­lu, ağrı­lar­la ilgi­li doğ­ru bili­nen yan­lış­lar hak­kın­da bil­gi ver­di. Demir­ci­oğ­lu, Kal­si­yum ve D vita­mi­ni des­te­ği alma­sı gere­ken has­ta­la­rın kireç­len­me­yi baha­ne etme­si olum­suz tab­lo­la­rın oluş­ma­sı­na neden ola­bil­mek­te­dir. Bir aşın­ma has­ta­lı­ğı olan kireç­len­me­de eklem­ler­de kal­si­yum birik­me­si yaşan­ma­mak­ta­dır” dedi.

Bel ağrı­la­rın büyük çoğun­lu­ğu­nun fıtık­tan kay­nak­lan­dı­ğı düşü­nül­se de bel­de mey­da­na gelen ağrı­la­rın %8085 sebe­bi yumu­şak doku zede­len­me­le­ri­dir. Bel ağrı­la­rın önem­li bir kıs­mı­nın teda­vi­si egzer­siz­le güç­len­dir­me ve beli doğ­ru kul­lan­ma­yı sağ­la­ma ile giderilmektedir.

Bel ağrı­la­rın­da yapı­lan en büyük yan­lış­lar­dan biri de sert zemin­de yat­mak­tır. Çok sert ve kemik çıkın­tı­la­rı­na bas­kı yapa­cak bir zemin isti­ra­hat için uygun değil­dir. Kişi­nin omur­ga biyo­me­ka­ni­ği­ni boz­ma­yan orto­pe­dik bir yatak­ta isti­ra­ha­tin ger­çek­leş­ti­ril­me­si en doğ­ru yaklaşımdır.

Bel­de­ki en küçük bir ağrı­da bile kor­se kul­la­nıl­ma­sı bu konu­da yapı­lan hata­lar ara­sın­da yer almak­ta­dır. Kor­se kul­la­nıl­ma­sı çok kısıt­lı bir alan­da ve kısıt­lı bir süre için öne­ril­mek­te­dir, aksi hal­de zarar verebilir.

calcium-11Özel­lik­le bel ve boyun ağrı­la­rın­dan son­ra fizik teda­vi, ilaç ve cer­ra­hi gibi bir­çok teda­vi seçe­ne­ği bulun­mak­ta­dır. Teda­vi­ler­den son­ra ted­bir­siz ve dik­kat­siz dav­ran­mak yaşa­nan ağrı­nın tek­rar­lan­ma­sı­na neden olabilmektedir.

Önce­den teş­hi­si konul­ma­mış ve ani geli­şen eklem ağrı­la­rın­da ilk ter­cih edi­len yön­tem soğuk uygu­la­ma olma­lı­dır. Eklem ağrı­la­rın­da soğuk uygu­la­ma­nın tek yan etki­si kas spaz­mı olur­ken sıcak uygu­la­ma çok daha cid­di tab­lo­la­ra neden olabilmektedir.

Eklem­ler­de mey­da­na gelen ani ağrı­la­ra ilk seçe­nek ola­rak masaj uygu­la­mak yan­lış bir yak­la­şım­dır. Pro­fes­yo­nel eller­de yapıl­ma­yan masaj zaten doku­lar­da var olan hasa­rı daha da artırabilir.

Özel­lik­le ilti­hap­lı eklem roma­tiz­ma­sı olan­la­rın dok­tor görü­şü olma­dan kap­lı­ca­la­ra git­me­me­si gere­kir. Sıcak uygu­la­ma­nın genel etki­le­ri nede­niy­le eklem­ler­de var olan ödem ve ilti­ha­bı artı­ra­rak roma­tiz­mal ağrı­la­rın şid­det­len­me­si­ne neden olabilmektedir.

Top­lum­da kal­si­yum kul­lan­ma­nın kireç­len­me­yi artır­dı­ğı yönün­de yan­lış bir ina­nış bulun­mak­ta­dır. Rad­yo­lo­jik görün­tü­le­me­ler­de eklem­le­rin için­de kal­si­yum kris­tal­le­ri­nin birik­me­si­ne ben­zer bir görü­nüm olma­sın­dan dola­yı has­ta­lar özel­lik­le kal­si­yum vita­mi­ni kul­lan­mak iste­me­mek­te­dir. Diz, ayak bile­ği, omur­ga kireç­len­me­le­ri yaş ile bir­lik­te artan rahat­sız­lar­dır. İlerl­ey­en yaş­lar­da orta­ya çıkan bir baş­ka rahat­sız­lık olan oste­opo­roz yani kemik eri­me­si has­ta­la­rı­nın özel­lik­le kal­si­yum vita­mi­ni des­te­ği alma­sı gerekmektedir.

İlgili Haberler

Leave a Comment