Kalp ve damar cerrahisinde de kişiye özel uygulamalar başlıyor

 

ameliyat

Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Kalp ve Damar Cer­ra­hi­si Ana Bilim Dalı Baş­ka­nı Prof.  Bora Farsak’la bran­şın­da­ki geliş­me­le­ri konuş­tuk. Tek­no­lo­ji­nin iler­le­me­siy­le kişi­ye özel stent­le­rin kul­la­nı­mı­nın yay­gın­la­şa­ca­ğı­nı belir­ten Fay­sal, kalp ve damar uzman­la­rı­na stent uygu­la­ma hak­kı veril­di­ğin­den beri uzuv kay­bı olan diya­bet ya da damar sert­li­ği has­ta­la­rı için yeni bir umut doğ­du­ğu­nu anla­tı­yor. İşte baş­lık­lar­la kalp ve damar cer­ra­hi­sin­de en yeni yaklaşımlar.

ROBO­TİK CER­RA­Hİ SINIRLI
Robot yavaş yavaş yay­gın­la­şı­yor. Bir­çok branş kul­la­nı­yor. Orto­pe­di kul­la­nı­yor, genel cerrahi,
kadın-doğum, üro­lo­ji kul­la­nı­yor. Bun­lar­la kıyas­la­yın­ca kalp cer­ra­hi­si­nin duru­mu daha sınırlı.

Neden?

Hem kal­bi dur­dur­mak hem de kal­bin arka tara­fı­na ulaş­mak bugün için robot­la imkan­sız. Ama
gerek mit­ral kapak has­ta­lık­la­rı, gerek tek damar, kolo­ner bypass has­ta­lık­la­rı olsun bugün için kul­la­nı­lı­yor ve özel­lik­le de mit­ral damar has­ta­la­rın­da gide­rek yay­gın­la­şı­yor. Tek damar kolonel
has­ta­lı­ğı çok nadir artık, genel­de stent koyup teda­vi edil­di­ği için nere­dey­se hiç ame­li­ya­ta gitmiyor
gibi bir şey. Ora­da meme dama­rı, IMA dedi­ği­miz damar robot­la çıkar­tı­lı­yor, emme altın­dan 56 san­tim­lik bir kesi yapı­lıp çıkar­tı­lan damar ora­ya diki­li­yor. Tama­men robo­tik cer­ra­hi ol-
muyor, küçük bir kesi olu­yor. Kapak has­ta­lı­ğı ise tama­men robo­tik yapı­la­bi­li­yor. Gerek tamir­ler olsun gerek kapak değiş­tir­me­le­ri olsun bugün efek­tif ola­rak yapan mer­kez­ler var. Biz bura­da yap­mı­yo­ruz. Bu olduk­ça paha­lı bir cihaz. Kul­la­nım ala­nı özel­lik­le izo­le kalp cer­ra­hi­si için sınır­lı. Mul­ti­di­sip­li­ner bir şekil­de kul­la­nı­lır­sa o zaman ran­tabl bir hal ala­bi­li­yor. Ama özel­lik­le yeni arka­daş­la­rı­mı­za tek­no­lo­ji­yi kaçır­ma­mak açısından
öneriyoruz.

STENT DİY­AB­ET­İK AYAKTA
UMUT OLDU
Son bir­kaç sene­dir kalp-damar cer­rah­la­rı­na da stent hak­kı veril­di. Gerek şah, gerek peri­fe­rik damar­la­ra stent ve per­kü­tan giri­şim­le­re izin veril­di ve yay­gın ola­rak yapıl­ma­ya baş­lan­dı. Ame­li­yat şan­sı olma­yan, uzuv kay­bı ihti­ma­li olan diya­be­tik has­ta­lar­da ya da yay­gın damar sert­li­ği olan has­ta­lar­da anji­yo gibi kasık­tan girip ucu döner­li rotab­la­tör denen bıçak­lar­la, dar­lık­la­rın için­den geçip onu kazı­ya­rak çıkar­tıp kul­la­nı­yo­ruz. O döner baş­lık­lar­la damar sert­li­ği plak­la­rı­nı temiz­le­yip üzer­le­ri­ne stent­li ya da stent­siz yak­la­şım­lar bugün oldukça
yaygınlaştı.

Erken teş­his­te etki­li olu­yor mu?

Erken teş­his­te de, çok geç, uzuv  kay­bı ada­yı olan has­ta­lar­da da kul­la­nı­la­bi­li­yor. Diz altın­da cer­ra­hi giri­şim­ler çün­kü çok başa­rı­lı değil. Bu yön­tem yüz­de yüz başa­rı­lı olma­sa bile bir grup has­ta­ya şans veril­miş oluyor.

Şim­di­ye kadar bu has­ta­lar ya enfek­si­yon uzman­la­rı ya da orto­pe­dist­le­rin ala­nın­day­dı, şim­di yeni bir umut doğ­muş gibi görünüyor.

Evet, güzel bir yak­la­şım. Muci­ze bek­le­mi­yo­ruz ama bazı has­ta­lar­da olum­lu sonuç­lar alı­yo­ruz. Uzuv kay­bı deyip geç­me­mek lazım. Bu bir iş-güç kay­bı, hayat kali­te­si kay­bı. İns­anl­ar niye engel­li hale gel­sin­ler bir anda. Son 1015 yıl­dır Türkiye’de de çok yay­gın ola­rak yapı­lan endo­vas­kü­ler stent dedi­ği­miz daha büyük stent­ler var. Aor­ta­ya koy­du­ğu­muz, üç-dört san­tim çapında,1520 san­tim boyun­da stent­ler koyu­yo­ruz. Özel­lik­le disek­si­yon dedi­ği­miz damar yır­tık­la­rın­da, ya da
anev­riz­ma dedi­ği­miz damar balon­laş­ma­la­rın­da artık göğüs ve karın böl­ge­si için ame­li­yat­lar olduk­ça azal­dı. Tek­no­lo­ji o kadar iler­li­yor ki kişi­ye özel stent üre­tim­le­rin­den bah­se­di­li­yor. Sizi alıp tomog­ra­fi çek­ti­ri­yo­ruz, tomog­ra­fi­yi fir­ma­ya gön­de­ri­yo­ruz, öyle bir stent yapı­yor­lar ki diye­lim böb­rek damar­la­rı­nın giri­şi boş kalı­yor, büyük bar­sak­la­rı bes­le­yen damar­la­rın giri­şi boş kalı­yor, onu getir­tip oldu­ğu gibi otur­tu­yor­su­nuz. Cus­tom made deni­len kişi­ye özel stent­ler gün­de­me geli­yor. Arkus dedi­ği­miz, aor­tun kalp­ten çıkıp göğü­se dön­dü­ğü yer­de kafa damar­la­rı ve kol damar­la­rı­nın çık­tı­ğı yere yöne­lik çok büyük ame­li­yat­la­rı azal­ta­cak, bel­ki yok edecek, onla­ra uygun stent­ler yapıl­ma­ya baş­la­nı­yor. Yavaş yavaş bun­lar teori­den pra­ti­ğe dön­me­ye baş­la­dı. Şah dama­rı stent­le­ri uzun zaman­dır gün­dem­de. Bun­la­rın kul­la­nı­mı yay­gın­la­şı­yor. Her ne kadar son yapı­lan çalış­ma­lar­da, cer­ra­hi­ye göre başa­rı­sı­nın daha düşük oldu­ğu ispat­lan­mış olsa da bel­li hasta
grup­la­rın­da yine şans olma­ya baş­la­dı bu tür girişimler.

Diabetes-A-Tiny-Cut-to-Save-Life-and-Limb-Pic

VARİS SORUN
OLMAK­TAN ÇIKTI

Varis­ler­de kla­sik ame­li­yat nere­dey­se yok oldu. Artık tama­men ya rad­yof­re­kans kul­la­nı­yo­ruz ya da lazer­le damar­la­rı yakı­yo­ruz. 1520 yıl­dır gide­rek yay­gın­laş­tı ve son üç-beş sene­dir kla­sik ame­li­yat nere­dey­se laze­rin yapı­la­ma­dı­ğı has­ta grup­la­rı­na yapıl­ma­ya baş­lan­dı. Sonuç­lar çok yüz gül­dü­rü­cü. Komp­li­kas­yon oran­la­rı çok düşük. Has­ta­yı yatır­mı­yor­su­nuz, has­ta işin­den gücün­den olmu­yor, has­ta yata­ğı­nı işgal etmi­yor. Eski­den varis­ten kay­be­di­len has­ta­lar bile vardı.

KAPAK­LAR GELİŞİYOR

Kapak­lar gide­rek geli­şi­yor. Hem tek­no­lo­jik ola­rak açık kalp cer­ra­hi­sin­de kul­la­nı­lan kapak­lar hem bugün bel­ki ame­li­yat etme­ye cesa­ret ede­me­ye­ce­ği­miz 8090 yaşı üze­rin­de­ki aort dar­lık­la­rı özel­lik­le kasık­tan giri­lip anji­yo tek­ni­ği ile, o böl­ge­de açı­lan biyo­lo­jik kapak­lar­la hiç ame­li­yat ris­ki olma­dan yavaş yavaş başa­rı­lı bir şekil­de yapı­lı­yor. Tek­no­lo­ji geli­şi­yor ve kul­la­nım alan­la­rı yay­gın­la­şı­yor. Dikiş­siz kapak­lar çık­tı şim­di. Mev­cut­ta­ki kapak­la­rın tek­no­lo­ji­le­ri her geçen gün gelişiyor.

KAN SULAN­DI­RI­CI
HAP­LAR­DA YENİ NESİL
Kan sulan­dı­rı­cı hap­la­rın yeni ver­si­yon­la­rı çık­tı. Kan sevi­ye­si­ni takip etmek­si­zin, Asp­rin gibi her
gün alı­nan­la­rı çık­tı. Piya­sa­da tek ilaç var­dı, Couma­din diye. Dozu her­kes için fark­lıy­dı, devam­lı kan
tah­lil­le­ri gere­ki­yor­du. Hala altın stan­dart Couma­din ama bugün fark­lı meka­niz­ma­lar­la etki eden
üç-dört grup baş­ka ilaç çık­tı. Gün­de bir tane alı­yor­su­nuz, çok nadir kan sevi­ye­si bak­mak gere­ki­yor. Henüz mükem­mel değil­ler. Büyük çoğun­lu­ğu­nun dönü­şü­mü yok. Couma­din kul­la­nı­yor­sa acil ame­li­yat olma­sı gerek­ti­ğin­de has­ta­ya plaz­ma verir­si­niz, K vita­mi­ni verir­si­niz, bir­kaç saat için­de ame­li­ya­ta soka­bi­lir­si­niz. Bu yeni nesil ilaç­la­rın bir kıs­mı­nın anti­do­tu olma­dı­ğın­dan acil durum­lar­da sıkın­tı olur.

İlgili Haberler

Leave a Comment