Kalp hastalıklarından ölümler 2020’de iki katına çıkabilir

Prof. Dr. Sertaç Çiçek
Prof. Dr. Ser­taç Çiçek

KALP / MAYIS 2016

Kalp-damar has­ta­lık­la­rı­na bağ­lı ola­rak ülke­miz­de yıl­lık yak­la­şık 200 bin kişi haya­tı­nı kay­be­di­yor. Bu raka­mın 2020 yılı­na doğ­ru 400 bin dola­yı­na yük­se­le­ce­ği tah­min edi­li­yor. Kalp ve damar has­ta­lık­la­rı­nın Avru­pa Bir­li­ği eko­no­mi­si­ne ise yıl­da yak­la­şık 170 mil­yar Euro yük oluş­tur­du­ğu tah­min edi­li­yor. Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Kalp Sağ­lı­ğı Koor­di­na­tö­rü ve Kalp-Damar Cer­ra­hi­si Uzma­nı Prof. Dr. Ser­taç Çiçek, sağ­lık sek­tö­rün­de har­ca­nan her 6 dola­rın 1 dola­rı­nın kalp damar has­ta­lık­la­rı için har­can­dı­ğı­nı belir­te­rek, Sağ­lık Bakanlığı’nın Tür­ki­ye Kalp ve Damar Has­ta­lık­la­rı Önle­me ve Kont­rol Prog­ra­mı Eylem Planı’na (20152020) göre kalp ve damar has­ta­lık­la­rı­na bağ­lı ölüm­le­rin 2030 yılın­da tüm dün­ya­da 22,2 mil­yon ola­ca­ğı tah­min edi­li­yor. Türkiye’de kesin rakam­lar olma­mak­la bir­lik­te bugün için bu raka­mın ülke­miz­de 200 bin dola­yın­da oldu­ğu tah­min edil­mek­te­dir. Türkiye’de genç nüfus yapı­sı­na kar­şın ölüm­le­rin yük­sek oran­da görül­me­si, önü­müz­de­ki yıl­lar­da nüfu­sun yaş­lan­ma­sı ile bir­lik­te bu anlam­da kor­kunç boyut­la­ra ula­şa­bi­lecek bir pat­la­ma­nın haber­ci­si ola­bi­lir. Şu anda kaba­ca 65 yaş üze­rin­de­ki nüfus yak­la­şık % 5 kadar­ken, önü­müz­de­ki 1015 yıl­da bunun iki katı­na çıka­bi­le­ce­ği tah­min edil­mek­te­dir. Buna para­lel ola­rak kalp ve damar has­ta­lık­la­rın­dan ölüm­le­rin, 2020 yılı­na doğ­ru 400 bin dola­yı­na yük­sel­me­si ola­sı­lı­ğı var­dır” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment