Kalp deliğine kansız müdahale

Prof. Dr. Nihat Özer
Prof. Dr. Nihat Özer

GÜN­CEL / EKİM 2015

Kalp içi delik­ler önce­ki yıl­lar­da ağır­lık­lı ola­rak ame­li­yat­la kapa­tı­lır­ken, günü­müz­de ame­li­yat­sız yön­tem­ler­le kan­sız ve ağrı­sız bir şekil­de teda­vi­si sağ­la­na­bil­mek­te­dir. Memo­ri­al Ata­şe­hir Has­ta­ne­si Kar­di­yo­lo­ji Bölümü’nden Prof. Dr. Nihat Özer, kalp delik­le­ri­nin teda­vi­si hak­kın­da bil­gi verdi.

Sağ­lık­la atan kalp­te kan akı­şı düzenlidir

Sağ­lık­lı bir kişi­nin kal­bin­de kan, sağ ve sol oda­cık­lar ara­sın­da karış­ma­dan bir düzen içe­ri­sin­de dolaş­mak­ta­dır. Atri­yal sep­tal defekt (ASD) yani; kulak­çık­lar ara­sı delik var­lı­ğın­da kan, hep sol­dan sağa doğ­ru akar ve kalp her atı­şın­da sol kulak­çık­tan sağ kulak­çı­ğa bir mik­tar kan kaçı­rır. Sol­da kan mik­ta­rı aza­lır ve sağ­da hep kan mik­ta­rı artar. 

Kalp delik­le­ri akci­ğer­le­re nor­mal­den faz­la kan git­me­si­ne sebep olur. Faz­la kan gel­me­si akci­ğer­le­rin yapı­sı­nı bozar ve akci­ğer­ler ger­gin­le­şir. Zaman­la pul­mo­ner hiper­tan­si­yon ve sağ kalp yeter­siz­li­ği­ne neden ola­bi­lir. Bu durum kişi­nin hayat kali­te­si­ni düşü­rür ve hat­ta haya­ti teh­li­ke­ye de neden ola­bi­lir. Bacak top­lar­da­mar sis­te­min­de olu­şan kan pıh­tı­lar, bu delik­ten geçe­rek bey­ne gide­bi­lir ve beyin damar­la­rın­da tıkan­ma­la­ra ve felç­le­re yol açabilir.

Kalp deli­ği büyük­se kapatılmalıdır

Küçük delik­ler genel­lik­le az mik­tar­da kan geçi­şi­ne izin ver­dik­le­ri için kişi­nin haya­tı­nı etki­le­mez ve ile­ri yaş­lar­da sorun yarat­maz­lar. Bu neden­le küçük delik­le­rin kapa­tıl­ma­sı gerek­mez; ancak yine de rutin kont­rol­ler­le kişi takip edi­lir. Delik büyük oldu­ğun­da ise, sol­dan sağa geçen kan volü­mü faz­la ola­cak ve sağ kalp boş­luk­la­rın­da ve akci­ğer atar­da­ma­rın­da teda­vi edi­le­mez hasar­lar oluş­tu­ra­cak­tır bunun için mut­la­ka teda­vi edilmelidir.

Bey­ne ve fark­lı organ­la­ra pıh­tı gidebilir

Kal­bin kulak­çık­la­rı ara­sın­da delik­ten çok tünel şek­lin­de bir geçiş olma­sı­na ise PFO (Patent fora­men ova­le) denil­mek­te­dir. PFO, anne kar­nın­da bebe­ğin dola­şı­mı için var­dır ve doğum son­ra­sı hemen kapan­ma­sı bek­le­nir. Ikın­ma, yük­sek basınç, derin dalış­lar, uzun uçuş­lar gibi sağ tara­fın basınç­la­rı­nı artı­ran durum­lar­da, kir­li kan ve bera­be­rin­de bacak­tan gele­bi­lecek pıh­tı­lar bu kanal ile sol boş­lu­ğa ora­dan da bey­ne ve fark­lı organ­la­ra pıh­tı git­me­si­ne sebep ola­bi­lir. Genel­lik­le prob­lem yarat­maz­lar ancak bazı has­ta­lar­da kan sulan­dı­rı­cı kul­la­nıl­ma­sı­na rağ­men tek­rar­la­yan pıh­tı atma­sı (embo­li) sebe­biy­le felç gibi nöro­lo­jik hasar­la­ra zemin hazır­la­mak­ta­dır. Bunun için has­ta­nın duru­mu iyi değer­len­di­ril­me­li ve kapa­tıl­ma­sı için işlem yapılmalıdır.

Genel anes­te­zi olma­dan işlem yapılır

Ame­li­yat­sız kapa­ma yön­te­min­de genel anes­te­zi olma­dan kasık top­lar­da­ma­rın­dan iğne ile giri­le­rek bir yol oluş­tu­rul­mak­ta ve bu yol ara­cı­lı­ğıy­la bir­bi­ri­ne orta­dan bağ­lı iki disk şek­lin­de olan kapa­ma cihaz­la­rı yer­leş­ti­ri­le­rek kolay­ca delik kapa­tıl­mak­ta­dır. Bazı kişi­le­rin bu kapa­ma cihaz­la­rı­nın yapıl­dı­ğı mad­de­le­re kaşı aler­ji­si ola­bi­le­ce­ğin­den işlem önce­sin­de sor­gu­lan­ma­lı­dır. Ame­li­yat­sız delik kapa­ma işle­mi 30180 daki­ka sürer. Has­ta­nın, işlem sıra­sın­da yarım saat kadar uyu­tul­ma­sı gere­ke­bi­lir. Bu genel anes­te­zi değil­dir. Bu uyku, derin sedas­yon ya da derin uyku ola­rak tanım­la­nır. İşl­em bitin­ce hemen uyan­dı­rı­lır. Bazı has­ta­lar­da işlem uya­nık ola­rak da yapılabilir. 

36 ay için­de kalp doku­suy­la bütünleşir

Orta­la­ma 36 ay için­de kapa­ma ciha­zı­nın üze­ri kalp doku­suy­la kap­la­nır. Kapa­ma ciha­zı bura­da sürek­li ola­rak kalır. Kişi­nin gün­lük yaşa­mı­na olum­suz etki etmez. Kapa­ma ciha­zı üze­rin­de pıh­tı olu­şu­mu­nu önle­mek için en az 6 ay sürey­le kan sulan­dı­rı­cı ilaç­la­rın kul­la­nıl­ma­sı gere­kir. Delik­ler ame­li­yat­sız kapa­ma yön­tem­le­ri­ne uygun olma­dı­ğın­da cer­ra­hi ola­rak kapa­tıl­ma­sı için plan­la­ma yapılır.

Ame­li­yat­sız teda­vi­nin avantajları

Has­ta­ne­de kalış süre­si en faz­la 24 saattir

Bir­kaç gün ev isti­ra­ha­tin­den son­ra iş başı yapılabilir

Her­han­gi bir kesi yapıl­maz, kan­sız bir işlemdir

Genel anes­te­zi kullanılmamaktadır

Ame­li­yat izi olma­dı­ğı için este­tik kay­gı­sı yoktur

İlgili Haberler

Leave a Comment