KALP-DAMAR HASTALIKLARI TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZEL DÜZENLENMELİ

Prof. Dr. Cem Yorgancıoğlu

Memo­ri­al Anka­ra Has­ta­ne­si Kalp ve Damar Cer­ra­hi­si Bölüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Cem Yor­gan­cı­oğ­lu, koro­ner arter has­ta­lı­ğı ve teda­vi yön­tem­le­ri ile ilgi­li bil­gi ver­di: Koro­ner arter has­ta­lı­ğı, kalp ada­le­si­ni bes­le­yen ve koro­ner arter­ler’ ola­rak adlan­dı­rı­lan atar­da­mar­la­rın sık­lık­la ate­rosk­le­roz’ adı veri­len damar sert­li­ği sonu­cun­da daral­ma veya tıkan­ma­sı sonu­cu kal­bin kan ihti­ya­cı ile gelen kan mik­ta­rı ara­sın­da­ki den­ge­siz­lik­ten dola­yı orta­ya çıkan tablodur.

TANI KALP DAMAR­LA­RI­NIN GÖRÜN­TÜ­LEN­ME­Sİ­YLE KONULUYOR
Koro­ner arter has­ta­lı­ğı­nın kesin tanı­sı koro­ner anji­yo’ ola­rak adlan­dı­rı­lan kal­bin damar­la­rı­nın görün­tü­len­me­si ile konul­mak­ta­dır. Son yıl­lar­da bil­gi­sa­yar­lı tomog­ra­fi ile de görün­tü alın­sa da altın stan­dart’ kasık ya da kol atar­da­ma­rın­dan giri­le­rek yapı­lan kla­sik anji­yo­dur. Tanı­sal anji­yo sonu­cun­da has­ta­ya teda­vi seçe­nek­le­rin­den uygun ola­nı öne­ril­mek­te­dir. Tıb­bi teda­vi: Bu teda­vi seçe­ne­ği genel­lik­le has­ta­nın damar yapı­sı­nın her­han­gi bir giri­şim­sel müda­ha­le­ye gerek olma­dı­ğı ya da cer­ra­hi veya stent i şlem­le­rin­den yeter­li fay­da­nın sağ­la­na­ma­ya­ca­ğı hal­ler­de öne­ril­mek­te­dir. Balon veya stent: Böy­le bir giri­şim, genel­lik­le has­ta­nın damar yapı­sın­da­ki dar­lı­ğın bu teda­vi yön­te­mi­ne uygun oldu­ğu ve yeter­li kaza­nı­mın sağ­la­na­ca­ğı durum­lar­da ya da cer­ra­hi teda­vi ris­ki­nin çok yük­sek oldu­ğu vaka­lar­da öne­ril­mek­te­dir Koro­ner bypass: Cer­ra­hi teda­vi ise genel­lik­le has­ta­nın damar yapı­sı­na bir giri­şi­min gerek­li oldu­ğu ve has­ta­nın en düşük ris­ke kar­şın en yük­sek kaza­nı­mı­nın cer­ra­hi teda­vi ile oldu­ğu durum­lar­da öne­ril­mek­te­dir. Koro­ner bypass, dar­lık olan böl­ge­nin daha ile­ri­si­ne kanı götür­mek ama­cı ile yapı­lan bir köp­rü­le­me i şle­mi­dir. Bu işlem bir açık kalp ame­li­ya­tı ola­rak yani kal­bi dur­du­ra­rak yapı­la­bi­le­ce­ği gibi, kal­bi dur­dur­ma­dan çalı­şan kalp­te de yapı­la­bil­mek­te­dir. Kesi kla­sik ola­rak her iki meme ara­sın­dan orta hat­ta ola­bi­le­ce­ği gibi küçük ya da yan­dan da ola­bil­mek­te­dir. Yön­tem seçi­min­de temel hedef, has­ta­nın genel duru­mu­na ve ris­ki­ne uygun ola­rak en fay­da­lı aynı zaman­da da en risk­siz ame­li­ya­tı ger­çek­leş­tir­mek­tir. İşl­em son­ra­sın­da has­ta­la­rın büyük bir çoğun­lu­ğu, 57 gün için­de tabur­cu ola­rak sağ­lık­lı bir şekil­de gün­de­lik hayat­la­rı­na dönebilmektedir.”

İlgili Haberler

Leave a Comment