Kadınların korkulu rüyası: Menopoz!

Prof. Dr. İsm­et Teoman Benli

En basit tanı­mıy­la kadın­la­rın adet­ten kesil­me­si” ola­rak özet­le­nen meno­poz döne­min­de kadın­lar hem fiz­yo­lo­jik hem de psi­ko­lo­jik açı­dan olduk­ça zor ve kar­ma­şık bir süreç yaşı­yor. Kadın­la­rın orta­la­ma 4555 yaş ara­sın­da meno­po­za gir­dik­le­ri dik­ka­te alın­dı­ğın­da yaşam­la­rı­nın yak­la­şık yarı­sı­nı meno­poz son­ra­sı dönem oluş­tu­ru­yor. Meno­poz döne­min en sıkın­tı­lı süre­ci ise kemik eri­me­si… Kadın­la­rın hayat­la­rı­nın yak­la­şık yarı­sı meno­poz­la geçi­yor… Kadın­la­rın kor­ku­lu rüya­la­rın­dan biri, üret­ken döne­min biti­şi olan meno­poz döne­mi… Çoğu kadın bu önem­li dönüm nok­ta­sı­nın buna­lı­mı­nı yaşa­mak­tan kaçı­na­mı­yor. Tabii ki bir­lik­te gelen aşı­rı sinir­li­lik hali, adet düzen­siz­li­ği, sıcak bas­ma­sı ve diğer rutin belir­ti­ler, kadın­la­rı cid­di bir sıkın­tı­ya sok­mak­la bir­lik­te meno­poz son­ra­sı görü­len kemik eri­me­si de kor­ku­lu bir rüya hali­ni alı­yor. Okan Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si Orto­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. İsm­et Teoman Ben­li, Meno­poz son­ra­sı görü­len oste­opo­roz yani kemik eri­me­si, tüm dün­ya­da oldu­ğu gibi ülke­miz­de de cid­di sağ­lık sorun­la­rı­na yol aça­bi­len bir prob­lem, ama asla tüm kadın­lar­da görül­mez. Bilim­sel kay­nak­lar­da değiş­mek­le bir­lik­te görül­me sık­lı­ğı­nın yüz­de 10 civa­rın­da oldu­ğu bili­ni­yor. Yani her 10 kadın­dan sade­ce birin­de kemik eri­me­si görü­lü­yor” dedi.

ERKEN YAŞ­LAR­DA DÜZ­GÜN BESLENİN 

Kemik eri­me­sin­de gene­tik yat­kın­lık ris­ki artı­rı­yor. Bu neden­le meno­po­za giren bir kadı­nın anne­si, tey­ze­si gibi yakın akra­ba­lar­da meno­poz son­ra­sı kemik eri­me­si var­sa bu kadın­la­rın risk­li gru­ba gir­di­ği­ni belir­ten Prof. Dr. İsm­et Teoman Ben­li, şöy­le konuş­tu: Bu risk guru­bun­da­ki kadın­lar mut­la­ka Orto­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji, Fizik Teda­vi, Kadın-Doğum ve Endok­rin dok­tor­la­rı­na kont­rol için git­me­li. Ayrı­ca meno­poz son­ra­sı oste­opo­roz ris­ki­ni azalt­mak için daha küçük yaş­lar­da­ki kal­si­yum alı­mı çok önem­li. Kemik­le­ri­miz ban­ka­lar gibi­dir, bu ban­ka­lar 714 yaş­la­rı ara­sın­da dolar. İler­ide meno­poz son­ra­sı kemik eri­me­si geliş­me­me­si için mut­la­ka bu yaş­lar ara­sın­da­ki kız çocuk­la­rı kal­si­yum­dan zen­gin bes­le­ne­rek ken­di kemik ban­ka­la­rı­nı doldurmalıdırlar.”

KEMİK TARA­MA­SI SIK YAPILMAZ!

Kemik eri­me­si­nin tam teşek­kül­lü has­ta­ne­ler­de bulu­nan halk ara­sın­da kemik tara­ma­sı diye bili­nen, dan­si­to­met­ri” yön­tem­le­ri ile yapıl­dı­ğı­nı anla­tan, Okan Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si Orto­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. İsm­et Teoman Ben­li, En yay­gın yön­tem DEXA’dır. Ayrı­ca kal­si­yum, vitamin‑D ve hor­mon tah­lil­le­ri­nin yapıl­ma­sı gere­ki­yor” diye konuş­tu. Kadın­la­rın meno­poz önce­si kemik­le ilgi­li bir has­ta­lı­ğı yok­sa kemik tara­ma­sı yap­tır­ma­sı­na gerek olma­dı­ğı­nın altı­nı çizen Prof. Dr. İsm­et Teoman Ben­li, söz­le­ri­ni şöy­le tamam­la­dı: Meno­poz son­ra­sı kemik eri­me­si bu gün medi­kal yön­tem­ler­le başa­rı­lı bir şekil­de teda­vi edi­li­yor. Sene­de bir yapı­lan kemik tara­ma­la­rı ile­de takip edi­li­yor. Teda­vi sonu­cu en erken 13 ayda orta­ya çıkı­yor. Meno­poz son­ra­sı teda­vi­ye direnç­li kemik eri­me­sin­de, kal­ça­da, el bile­ğin­de ve omur­ga­lar­da basit trav­ma­lar­la kırık­lar olu­şa­bi­li­yor. Bu durum­lar­da cer­ra­hi teda­vi gere­ke­bi­lir. Okan Üni­ver­si­te­si has­ta­ne­sin­de lokal anes­te­zi ile sko­pi kont­ro­lün­de, mini­cik bir kesi ile mak­si­mum yarım saat süren kifop­las­ti deni­len bir işlem yapı­la­rak, prob­lem­siz oste­opo­ro­tik kırık omur­ga­lar güç­len­di­ril­mek­te ve has­ta­nın ağrı­sı tama­men orta­dan kalk­mak­ta­dır. Meno­poz son­ra­sı olu­şa­bi­lecek bu tarz durum­lar hayat kali­te­ni­zi boz­ma­dan teda­vi edil­mek­te­dir” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment