Kadınlara sağlık hekimlere bilgi götürüyorlar

DSCN9909Dün­ya­da tek, dört ayak­lı bir pro­je bu: Bir yan­dan kadın­lar sağ­lık­la­rı konu­sun­da eği­ti­li­yor, kim­se­ye sora­ma­dık­la­rı soru­la­rı pro­fe­sör­le­re soru­yor; bir yan­dan hekim­le­re jine­ko­lo­ji­de­ki son yak­la­şım­lar anla­tı­lı­yor, böl­ge­de ihti­yaç duyu­lan ame­li­yat­lar uzman­lar tara­fın­dan yapı­lır­ken, bir sağ­lık kuru­mu­na da cihaz hedi­ye edi­li­yor. Türk Alman Jine­ko­lo­ji Eği­tim Araş­tır­ma Hiz­met Vak­fı Baş­ka­nı Prof. Dr. Cihat Ünlü, bu yıl dör­dün­cü­sü Çanakkale’de ger­çek­leş­ti­ri­lecek sos­yal sorum­lu­luk pro­je­le­ri­ni anlattı. 

Önce­lik­le vak­fı­nız hak­kın­da bil­gi vere­bi­lir misiniz?

Türk Alman Jine­ko­lo­ji Eği­tim Araş­tır­ma Hiz­met Vak­fı, 2007 yılın­da kurul­du. Önce­sin­de 1993 yılın­dan beri Türk Alman Jine­ko­lo­ji Der­ne­ği ola­rak Köln ve İstanbul’da faali­yet­le­ri­mi­zi yürü­tü­yor­duk. Bu vakıf ve kuru­luş­la­rı her iki yıl­da bir Türkiye’nin en büyük kong­re­le­ri­ni düzen­li­yor. 20 yıl­dan faz­la bir süre­dir 1200’ün altın­da olma­yan katı­lım­la, bazen 2500 dok­to­run katıl­dı­ğı büyük kong­re­ler ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Bu yıl 11’incisini yapa­ca­ğız. Diğer yıl­lar­da da Almanya’da kong­re­ler yapı­yo­ruz. Sem­poz­yum­la­rı­mız, eği­tim faali­yet­le­ri­miz var. 14 yıl­dır düzen­li ola­rak bir der­gi çıka­rı­yo­ruz. Bu der­gi Türkiye’nin kadın-doğum ala­nın­da ulus­la­ra­ra­sı veri taba­nın­da indeks­le­nen tek der­gi­si. Tüm dün­ya­dan yazı­lar geli­yor ve tüm dün­ya­ya dağı­tı­lı­yor. Ayrı­ca burs­lar veri­yo­ruz, çeşit­li has­ta­ne­le­re bağış­lar­da bulunuyoruz. 

Sade­ce Benim İçin” adıy­la yürüt­tü­ğü­nüz sos­yal sorum­lu­luk pro­je­si kap­sa­mın­da neler yapıyorsunuz? 

Sos­yal sorum­lu­luk pro­je­le­ri­ne 2008 yılın­da Bingöl’de baş­la­dık. Bingöl’e hiç kim­se­nin git­me­di­ği dönem­de biz vakıf üye­si pro­fe­sör arka­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te büyük bir grup ola­rak, çev­re il ve ilçe­ler de dahil olmak üze­re çok sayı­da kadı­nı­mı­zı muaye­ne ettik, eği­tim ver­dik. Kadın­la­rı­mı­za bel­ki hayat­la­rı boyun­ca kim­se­ye sora­ma­ya­cak­la­rı soru­la­rı sor­ma imka­nı tanı­dık. Bin­göl Dev­let Hastanesi’nde o güne kadar hiç yapıl­ma­mış ame­li­yat­la­rı yaptık. 

Kadın­lar için han­gi bil­gi­ler çok önemli? 

Önce­lik­le gebe kont­rol­le­ri çok önem­li. Bu kont­rol­le­rin öne­mi­ni, nele­rin takip edil­me­si gerek­ti­ği­ni anla­tı­yo­ruz. Kısır­lık nedir, nasıl teda­vi edi­lir, tüp bebek, aşı­la­ma nedir? Doğum kont­ro­lü, kan­ser­den korun­ma, kan­ser tara­ma­la­rı, meme muaye­ne­si, rahim ağzı kan­ser aşı­la­rı hak­kın­da bil­gi veri­yo­ruz. KETEM’in araç­la­rı­nı kul­la­na­rak uzman­la­rı­mız­la meme muaye­ne­si, Simir tes­ti yapı­yo­ruz. Kan­ser teş­his etti­ği­miz bir­çok has­ta­mız oldu. Dev­le­tin des­te­ği­ni aldı­ğı­mız için çok geniş bir kit­le­ye ulaş­ma şan­sı­mız olu­yor. En az 15 hoca götü­rü­yo­ruz git­ti­ği­miz şehirlere. 

Print

Baş­ka han­gi ille­re gittiniz?

Bingöl’den son­ra Şan­lı­ur­fa, Şanlıurfa’nın ilçe­si Bire­cik, Rize’de yap­tık, bu yıl da Çanakkale’de ola­ca­ğız. Bu sefer de ülke­mi­zin baş­ka bir cen­net köşe­si­ne gide­lim iste­dik. 100. Yıl bizim için çok önem­li. Atamız’ın ve şehit­le­ri­mi­zin bize ema­net etti­ği bu vatan, Çanakkale’deki feda­kar­lık­lar ve ora­da yaz­dık­la­rı des­ta­nın ürü­nü­dür. Biz onlar saye­sin­de hekim­lik yap­ma şan­sı­na kavuştuk. 

Sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri­ne yöne­lik çalış­ma­la­rı­nız­da nele­ri hedefliyorsunuz? 

Bizim hedef gru­bu­zu kadın-doğum uzman­la­rı, pra­tis­yen­ler ve ebe­ler teş­kil edi­yor. Onlar­la yap­tı­ğı­mız topan­tı­lar­da hoca­la­rı­mız tara­fın­dan en aktü­el konu­lar­da detay­lı bil­gi­ler veri­li­yor. Jine­ko­lo­jik kan­ser­ler­de yeni geliş­ti­ri­len tanı ve erken tanı yön­tem­le­ri çok önem­li. İnf­ert­il­ite teda­vi­sin­de­ki geliş­me­ler, tüp bebek yön­tem­le­rin­de­ki son yeni­lik­ler, has­ta seçi­mi, aşı­la­ma, gebe taki­bin­de kar­şı­la­şı­lan sorun­lar.… Ülke­miz­de halen çok önem­li bir sorun da doğum son­ra­sı kana­ma­lar­dır. Çok sayı­da anne kay­be­di­yo­ruz. Bu kana­ma­la­ra yak­la­şım­da yeni ope­ras­yon yön­tem­le­ri anlatılıyor. 

Nele­re dik­kat edil­me­si gere­ki­yor bu tür kanamalarda? 

Yapıl­ma­sı gere­ken en önem­li şey kana­ma­nın çok erken far­kı­na var­mak ve çok hız­lı­ca müda­ha­le ede­bil­mek. Has­ta cid­di bir mik­tar kan kay­be­dip kan değer­le­ri çok düş­tü­ğün­de, pıh­tı­laş­ma fak­tör­le­ri tüken­di­ğin­de teda­vi etse­niz de tab­lo­ya engel ola­mı­yor­su­nuz. Kana­ma­nın nede­ni­ni bul­mak çok önem­li. Bir yır­tık mı var, ute­rus mu gev­şe­di, kana­ma defek­ti mi var, bunu sap­ta­yıp önle­mi­ni almak gerek­li. Kan tak­mak, damar yolu açmak gibi işlem­le­rin hep­si çok hız­lı­ca yapıl­ma­lı. Ute­rus rüp­tür­le­rin­de uygu­la­nan yeni dikiş tek­nik­le­ri var, bun­la­rı öğren­me­li­yiz. Bizim çok sık kul­lan­dı­ğı­mız, bütün has­ta­ne­ler­de bulun­ma­sı­nı öner­di­ği­miz Bak­ri balo­nu var­dır. Bir neden olmak­sı­zın rahim­de bir kana­ma var­sa rah­min içi­ne 400 mili­lit­re sıvı ile şişir­di­ği­miz bu balo­nu koyu­yo­ruz. Bu bas­kı kana­ma­yı dur­du­ra­bi­li­yor. Bu tip önlem­le­ri pra­tik uygu­la­ma­la­rıy­la hekim­le­ri­mi­ze gösteriyoruz. 

Diğer öne çıkan baş­lık­lar neler? 

Günü­müz­de jine­ko­lo­jik ame­li­yat­la­rın çok büyük bir kıs­mı, nere­dey­se sezer­yan dışın­da­ki her ope­ras­yon artık lapa­ros­ko­pik yön­tem­le yapı­la­bi­li­yor. Ama yapıl­mı­yor. Çanakkale’de bu konu­ya dik­kat çek­mek için, lapa­ros­ko­pi­de geli­nen son nok­ta­yı, yeni giriş tek­nik­le­ri­ni anla­ta­ca­ğı­mız gibi erte­si gün dev­let ya da üni­ver­si­te has­ta­ne­sin­de uygu­la­ma­lı ola­rak lapa­ros­ko­pik ame­li­yat­lar ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Hekim­le­ri­miz izle­ye­bil­dik­le­ri gibi aktif ola­rak katı­la­bi­le­cek­ler de. Kong­re­le­re katı­la­ma­yan, katıl­mak­ta zor­luk yaşa­yan hekim­le­ri­miz böy­le­ce bulun­duk­la­rı ilde eği­tim hiz­me­tin­den fay­da­lan­mış olacak. 

Gide­rek ihmal edi­len bir konu da, meme kont­ro­lü. Meme ile pri­mer ola­rak genel cer­rah­lar ilgi­len­di­ği için kadın-doğum uzman­la­rı bu kont­rol­le­ri ihmal edi­yor. Kadın­lar meme kont­ro­lü için ayrı­ca bir dok­to­ra git­mi­yor, ama baş­ka prob­lem­ler için bize mut­la­ka geli­yor. Mes­lek­taş­la­rı­mı­za meme muaye­ne­si­nin öne­mi­ni vur­gu­la­ma­ya çalı­şı­yo­ruz. Hiç­bir kadın-doğum kong­re­sin­de meme otu­ru­mu yok­tur, ama biz Çanakkale’de meme kan­se­rin­de erken tanı tek­nik­le­ri­ni hem hal­kı­mı­za hem hekim­le­ri­mi­ze anla­ta­ca­ğız. Bu bilin­ci yay­mak için uğra­şı­yo­ruz. Ora­da­ki arka­daş­la­rı­mı­zın iste­di­ği de uygu­la­ma­ya yöne­lik yeni­lik­le­ri öğren­mek ve bun­la­rı tar­tı­şa­bi­lecek zama­na da sahip olmak. 

Prof. Dr.

Cihat Ünlü kimdir?

1979 yılın­da Anka­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­sin­den (AÜTF) mezun oldu ve asis­tan­lık eği­ti­mi­ni AÜTF ve Han­no­ver Üni­ver­si­te­si Obs­tet­rik ve Jine­ko­lo­ji Bölü­mün­de 1986 yılın­da tamamladı.2002 yılın­dan iti­ba­ren her yıl fark­lı bir Orta­do­ğu ülke­sin­de düzen­le­nen MEFS (Orta­do­ğu Jine­ko­lo­jik Fer­ti­li­te Der­ne­ği) Kong­re­si ile diğer çeşit­li kurs ve semi­ner­le­re aktif ola­rak katıl­mış, Avru­pa­lı ve Ame­ri­ka­lı mes­lek­taş­la­rıy­la böl­ge­de eği­tim ve öğre­tim faali­yet­le­ri­nin düzen­len­me­sin­de rol almış­tır. 2007 yılın­da Türk ve Alman tıb­bı­na yap­tı­ğı kat­kı­lar dola­yı­sıy­la Alman Devleti’nin en büyük nişa­nı olan Liya­kat Nişa­nı” ken­di­si­ne Fede­ral Alman Cum­hur­baş­ka­nı tara­fın­dan tak­dim edil­miş­tir. Ayrı­ca, 2014’te Almanya’nın Münih ken­tin­de düzen­le­nen 60. Ulu­sal Alman Jine­ko­lo­ji ve Obs­tet­rik Kongresi’nde ken­di­si­ne Türkiye’yi tem­si­len Ömür Boyu Onur­sal Üye­lik (Kor­res­pon­di­eren Mitg­li­ed)” ünva­nı verilmiştir.

========

İlgili Haberler

Leave a Comment