Kadın orgazmına cerrahi yardım

Orgazm___ya__amak_hi___de_hayal_de__ilGÜN­CEL / MART 2016

Geni­tal Güzel­leş­tir­me Tek­ni­ği ile ulus­la­ra­ra­sı Altın Bis­tü­ri ödü­lü­nü alan Este­tik Inter­na­ti­onal Sağ­lık Gru­bu kuru­cu­su Op. Dr. Bülent Cihan­ti­mur, tek­ni­ğin için­de yer alan Ero­jen Böl­ge Enjek­si­yo­nu ile orgaz­mı kolay­laş­tı­ran bir uygu­la­ma yapıyor.

Bu ope­ras­yon­lar­da, sar­kan ve for­mu­nu kay­bet­miş iç ve dış dudak böl­ge­si, geniş­le­miş vaji­na, kli­to­ri­si kapa­tan Venüs tüm­se­ği, pig­men­tas­yon soru­nu, idrar kaçır­ma ve ero­jen böl­ge enjek­si­yo­nu olan G‑Shot uygu­la­ma­sı yer alı­yor. Op. Dr. Cihan­ti­mur orgaz­mın kali­te­si­ni artır­mak ya da orgazm ola­ma­yan kadın­lar için yapı­lan Ero­jen Böl­ge Enjek­si­yo­nu ve diğer uygu­la­ma­lar hak­kın­da bil­gi­ler verdi:

Kadın­lar 2 şekil­de orgazm olu­yor­lar. Birin­ci­si kli­to­ris böl­ge­si­nin, ikin­ci­si ise G nok­ta­sı adı veri­len vaji­na giri­şin­den 23 cm içe­ri­de, ön duvar­da­ki ala­nın uya­rıl­ma­sı neti­ce­sin­de olu­yor. G nok­ta­sı­na yap­tı­ğı­mız has­ta­nın ken­di böl­ge­sel yağın­dan alı­nıp kök hüc­re­den zen­gin­leş­tir­di­ği­miz yağ enjek­si­yo­nu, bu ala­nın belir­gin hale gel­me­si­ne ve daha­sı sür­tün­mey­le kolay, uzun ve çok daha tat­min­kar bir orgaz­mın yaşan­ma­sı­na vesi­le olu­yor. Bu uygu­la­ma­yı doğum yap­ma­mış kadın­lar da yap­tı­ra­bi­lir. Ayrı­ca doğum­la bir­lik­te geniş­le­miş vaji­na duva­rı­na yap­tı­ğı­mız form kazan­dır­ma işle­mi de yine hem erke­ğin, hem de kadı­nın cin­sel açı­dan tat­min olma­sı­nı kolaylaştırıyor.”

VENÜS TÜM­SE­Ğİ VE KLİTORİS

Venüs tüm­se­ği diğer adıy­la Mons Pubis, sezar­yen diki­şiy­le kli­to­ris ara­sın­da kalan kıl­lı alan­dır. Bu alan bazı has­ta­la­rı­mız­da yoğun bir yağ­lan­ma soru­nu yaşı­yor. Sade­ce cin­sel hayat için değil, bu alan­da­ki yağ faz­la­lı­ğı görün­tü ola­rak, biki­ni, mayo gibi plaj kos­tüm­le­rin­de de has­ta­la­rı­mı­zı rahat­sız edi­yor. Ayrı­ca bura­da­ki yağ­lan­ma kli­to­ri­sin kapa­na­rak, rahat­ça uya­rı­la­ma­ma­sı­na ve orgaz­mın yaşan­ma­ma­sı­na sebep olu­yor. Yağ faz­la­lı­ğı, lipos­cul­pu­te uygu­la­ma­sıy­la çeki­le­rek, tüm sorun­la­rın önü­ne geçi­li­yor. Buna ek ola­rak kli­to­ri­sin çev­re­sin­de faz­la­lık deri var­sa, o da alı­nı­yor, böl­ge açık­ta kalın­ca uya­rıl­ma­sı ve dola­yı­sıy­la orgazm ola­bil­me kolay­lı­ğı sağ­lan­mış olu­yor. Tüm bu say­dı­ğım uygu­la­ma­lar son dere­ce basit ve pra­tik bir şekil­de yapı­lı­yor, kök hüc­re­nin ver­miş oldu­ğu iyi­leş­tir­me etki­siy­le, kısa süre­ce iyi­leş­me kaydediliyor.”

İlgili Haberler

Leave a Comment