Kadın kalbi için tanı ve tedavide yeni stratejiler olmalı”

lale-11
Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu

KADIN KALP / EYLÜL 2016

Kadın­la­rın kalp kri­zin­den ölüm ora­nı­nın erkek­ler­den faz­la oldu­ğu­nu söy­le­yen Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Lale Tok­gö­zoğ­lu, ‘’Avrupa’da kadın­la­rın % 51’i kalp damar has­ta­lık­la­rın­dan, % 3’ü meme kan­se­rin­den öldü­ğü hal­de, genel algı kadın­da asıl ölüm nede­ni­nin meme kan­se­ri oldu­ğu şek­lin­de­dir. Öst­ro­je­nin kadın­la­rı kalp has­ta­lı­ğın­dan koru­du­ğu sanı­lı­yor, hal­bu­ki sade­ce has­ta­lı­ğın erkek­le­re göre10 yıl daha geç orta­ya çık­ma­sı­nı sağ­lı­yor” dedi. 

ÇALIŞ­MA­LAR­DAN ÇOK DİKK­AT ÇEKİ­Cİ SONUÇ­LAR ÇIKTI

Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği bün­ye­sin­de Kadın ve Kalp Sağ­lı­ğı Pro­je Eki­bi­nin kadın­lar­da kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lık­lar konu­sun­da Avru­pa Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği ile işbir­li­ği için­de araş­tır­ma ve eği­tim yap­tı­ğı­nı anla­tan Prof. Dr. Tok­gö­zoğ­lu, Ülke­mi­zin de katıl­dı­ğı 24 Avru­pa ülke­sin­de yapı­lan Euro­as­pi­re çalış­ma­la­rın­da hare­ket­siz­lik, kilo faz­la­lı­ğı, psi­ko­sos­yal fak­tör­ler gibi yaşam tar­zın­dan kay­nak­la­nan sorun­la­rın kadın­lar­da kalp has­ta­lık­la­rı­na yaka­lan­ma açı­sın­dan daha önem­li oldu­ğu görül­dü. Her iki cin­si­ye­tin de siga­ra içme­me­si, sağ­lık­lı bes­le­nip hare­ket­li kala­rak kilo alma­ma­sı, yük­sek tan­si­yon, koles­te­rol veya şeker gibi risk fak­tör­le­ri var­lı­ğı­nı bil­me­si gere­kir” dedi.

Heart CareTok­gö­zoğ­lu şöy­le devam etti: 2007 yılın­da Avru­pa Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği (ESC), Avru­pa Kalp Ağı (EHN) ile bir­lik­te, konu­ya dik­kat çek­mek için Avru­pa Kalp Sağ­lı­ğı Stra­te­ji­si çer­çe­ve­sin­de­ki Avru­pa Kalp Sağ­lı­ğı Pro­je­si için­de Kadın­lar ve Kalp Damar Has­ta­lık­la­rı” prog­ra­mı­nı baş­lat­mış ve bu konu ile ilgi­li uzman­la­ra, kamu oto­ri­te­le­ri­ne ve araş­tır­ma­cı­la­ra yöne­lik öne­ri­le­ri de içe­ren kap­sam­lı bir rapor hazır­la­mış­tır. Bura­da amaç, kadın­lar­da risk belir­le­me, tanı, teda­vi ve kli­nik çalış­ma­lar konu­sun­da yeni stra­te­ji­ler oluş­tu­rup mev­cut duru­mun daha iyi­ye git­me­si­ni sağlamaktır.”

egzersiz-kalp-saglilgi

TOKGÖZOĞLU’NDAN 5 ALTIN ÖNERİ:

1 Asla siga­ra içmeyin

2 Özel­lik­le orta yaşa girer­ken kilo almayın

3 Hare­ket­siz kalmayın

4 Sağ­lık­lı bes­le­nin, işlen­miş gıda­lar­dan, tuz şeker ve aşı­rı yağ­lı yiye­cek­ler­den uzak durun

5 Özel­lik­le aile­de kalp has­ta­lı­ğı var­sa hekim kont­ro­lü­nü ihmal etmeyin

İlgili Haberler

Leave a Comment