KAÇUV, kanserli çocuklara umut oluyor

SEK­TÖR / NİS­AN 2016

Saban­cı Vakfı’nın top­lum­sal sorun­la­ra çözüm üre­ten sıra dışı kişi­le­rin ola­ğa­nüs­tü öykü­le­ri­ni” anlat­tı­ğı Fark Yara­tan­lar prog­ra­mı, yedin­ci sezo­nuy­la devam edi­yor. Yedin­ci sezo­nun oni­kin­ci Fark Yaratan’ı, Türkiye’de her yıl kan­ser teş­hi­si konan 3.000’e yakın çocu­ğun ve aile­le­ri­nin uzun ve yoru­cu yol­cu­lu­ğun­da rahat bir şekil­de teda­vi­le­ri­ne devam etme­le­ri için çalış­ma­lar yapan Kan­ser­li Çocuk­la­ra Umut Vak­fı oldu.

Kan­ser­li çocuk­la­ra ve aile­le­ri­ne en ihti­ya­cı olduk­la­rı dönem­de teda­vi­le­ri­nin aksa­ma­ma­sı için gerek­li des­te­ği veren, çocuk­la­rın nor­mal hayat­tan kop­ma­dan çocuk­luk­la­rı­nı yaşa­ma­ya devam etme­le­ri­ni sağ­la­yan Kan­ser­li Çocuk­la­ra Umut Vakfı’nın fark yara­tan hikâ­ye­si www.farkyaratanlar.org ve www.sabancivakfi.org inter­net site­le­ri­nin yanı sıra Face­bo­ok, Twit­ter ve Youtube’da yayın­da olacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment