Kabızlık tedavi edilebilir ve mutlaka edilmelidir

Prof. Dr. Melih Özel
Prof. Dr. Melih Özel

GAST­RO­EN­TE­RO­LO­Jİ / TEM­MUZ 2016

Kabız­lık şiş­kin­li­ğe yol açan, rahat­sız­lık veri­ci bir prob­lem­dir. Stres, hare­ket­siz yaşam, bazı ilaç tür­le­ri ya da bes­len­me biçi­mi gibi fark­lı neden­ler kabız­lı­ğa yol açı­yor. Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Uzman­la­rı Prof. Dr. Melih Özel ve Doç. Dr. Murat Gür­soy, bağır­sak fonk­si­yon bozuk­luk­la­rı ara­sın­da en yay­gın görü­len­ler ara­sın­da yer alan kabız­lı­ğın, tanı­mı ile ilgi­li belir­siz­lik­ler ve has­ta­lı­ğın teş­hi­si, teda­vi­si ve önlen­me­si ile ilgi­li zor­luk­lar ve uygu­la­ma ile yak­la­şım fark­lı­lık­la­rı nede­niy­le çok önem­li bir kli­nik durum oldu­ğu­nu belir­ti­yor­lar. Kabız­lı­ğın önem­li bir has­ta­lık” oldu­ğu­nu vur­gu­la­yan Dr. Özel ve Dr. Gür­soy, Kabız­lık Polikliniği’nde, has­ta­la­rı­mı­zın gün­cel bil­gi­ler ışı­ğın­da doğ­ru bir şekil­de yön­len­di­ril­me­si­ne ve teda­vi­le­ri­ne ola­nak sağ­lı­yo­ruz” diyorlar.

TAN­Sİ­Y­ON İLACI DA KABIZ­LI­ĞA NEDEN OLUYOR

Kabız­lık, dış­kı­la­ma zor­lu­ğu ola­rak tanım­la­na­bi­lir. Bu tanım içe­ri­sin­de dört ana kav­ram bir ara­da ya da ayrı ayrı yer alır: Dış­kı­nın çok sert olma­sı, çok az olma­sı, zor­la­na­rak çıka­rıl­ma­sı ve sık­lı­ğı­nın azal­ma­sı. Genel ola­rak, haf­ta­lık dış­kı­la­ma sayı­sı­nın üçten az olma­sı duru­mun­da kabız­lık­tan söz edi­le­bi­le­ce­ği­ni belir­ten Prof. Dr. Melih Özel Kabız­lık genel ola­rak sin­di­rim sis­te­mi has­ta­lık­la­rı­nın bir sonu­cu ola­rak olu­şa­bi­le­ce­ği gibi, diyet alış­kan­lık­la­rın­da­ki anor­mal­lik­ler ve bazı ilaç­la­rın yan etki­si ola­rak da geli­şe­bil­mek­te­dir. Polik­li­ni­ği­miz­de yaşı­nız, belir­ti ve bul­gu­la­rı­nız, ve birey­sel özel­lik­le­ri­niz değer­len­di­ri­le­rek yapıl­ma­sı gere­ken test­ler konu­sun­da bir karar veri­lir. Bu amaç­la kul­la­nı­la­bi­lecek muaye­ne ve test yön­tem­le­ri her has­ta­ya gerek­me­ye­bi­lir. İleri yaş, cin­si­yet (kadın­lar­da daha sık görü­yo­ruz), yeter­siz sıvı tüke­ti­mi, lif bakı­mın­dan fakir diyet ile bes­len­me, fizik­sel akti­vi­te azlı­ğı ve belir­li bazı ilaç­la­rın kul­la­nı­mı (seda­tif­ler, nar­ko­tik­ler, hiper­tan­si­yon ilaç­la­rı vb.) kro­nik kabız­lık­ta baş­lı­ca risk fak­tör­le­ri­dir” açık­la­ma­sın­da bulunuyor.

Doç. Dr. Murat Gürsoy
Doç. Dr. Murat Gürsoy

Kabız­lık Polikliniği’nde kabız­lık­tan yakı­nan has­ta­la­rın mul­ti­di­sip­li­ner bir şekil­de değer­len­di­ril­dik­le­ri­ni söy­le­yen Özel Has­ta­la­rı­mız Rad­yo­lo­ji, Biyo­kim­ya, Mik­ro­bi­yo­lo­ji bölüm­le­ri baş­ta olak üze­re ilgi­li diğer kli­nik­le­rin de des­te­ği ve işbir­li­ği­ye değer­len­di­ri­li­yor­lar. Has­ta­la­rı­mı­zın özel durum­la­rı da dik­ka­te alı­na­rak, daha detay­lı ince­le­me ve teda­vi­ler gerek­li oldu­ğun­da Diyet ve Bes­len­me, Psi­ki­yat­ri, İç Has­ta­lık­la­rı, Endok­ri­no­lo­ji, Nef­ro­lo­ji, Genel Cer­ra­hi, Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum ve Üro­lo­ji bölüm­le­ri­mi­zin de dev­re­ye gir­me­si ile olu­şan geniş bir ekip­le has­ta­la­rı­mı­za hiz­met veri­yo­ruz” şek­lin­de konuştu. 

Kabız­lı­ğın çözü­mü olan bir sorun oldu­ğu­nu ve çoğu zaman işlev­sel bir durum oldu­ğu­nu vur­gu­la­yan Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Uzma­nı Doç. Dr. Murat Gür­soy Eğer dış­kı­la­ma alış­kan­lı­ğın­da yeni baş­la­yan ya da kişi­ye göre nor­mal olma­yan deği­şik­lik­ler oluş­tuy­sa, üç gün­den uzun süre boyun­ca dış­kı­la­ma ger­çek­leş­me­diy­se, rahat­sız­lık ara­da bir olmak­tay­ken üç haf­ta­dan uzun sür­düy­se, şid­det­li ağrı, kana­ma, hal­siz­lik, yor­gun­luk, kilo kay­bı ya da ateş gibi belir­ti­ler var­sa mut­la­ka bir gast­ro­en­te­ro­log tara­fın­dan muaye­ne edil­me­li­dir” öne­ri­sin­de bulundu.

TUVA­LET İHT­İY­A­CI ERTELENMEMELİ

Diyet önlem­le­ri (seb­ze ve mey­ve bakı­mın­dan zen­gin bes­len­me, lif bakı­mın­dan zen­gin bes­len­me) ve çok mik­tar­da sıvı tüke­til­me­si­nin, kabız­lı­ğı önle­mek için yarar­lı ola­bi­le­ce­ği­ni akta­ran Prof. Dr. Melih Özel Tuva­let ihti­ya­cı­nın erte­len­me­me­si ve günün bel­li saat­le­rin­de belir­li bir süre­nin tuva­let ihti­ya­cı için ayrıl­ma­sı önem­li­dir. Kabız­lı­ğın teda­vi­si ile ilgi­li seçe­nek­ler, kabız­lı­ğın sebe­bi­ne göre belir­le­nir. Genel ola­rak ilk öne­ri­lecek önlem, tüke­ti­len lif ve su mik­ta­rı­nın artı­rıl­ma­sı­dır. Lif bakı­mın­dan zen­gin bes­len­me ve bol sıvı alın­ma­sı, günün belir­li zaman­la­rın­da tuva­le­te gidil­me­si, yeter­li fizik­sel akti­vi­te yapıl­ma­sı kabız­lı­ğın önlen­me­si açı­sın­dan önem taşır. Bu önlem­le­rin yeter­li olma­ma­sı duru­mun­da ya da tet­kik­le­rin sonun­da elde edi­lecek veri­le­re ve bil­gi­le­re göre, çeşit­li diyet ve ilaç­lar ile egzer­siz­ler­den olu­şan teda­vi yak­la­şım­la­rı üze­rin­de durul­mak­ta­dır” açık­la­ma­sın­da bulundu.

Kabız­lı­ğın nedenleri

Yaşam biçi­mi (egzer­siz eksik­li­ği gibi) ve diyet alış­kan­lı­ğı bozuklukları

Kolon ya da rek­tum­da dar­lık ya da tıkanıklık

Kolon ya da rek­tum çev­re­sin­de­ki sinir­le­re ait anormallikler

Dış­kı­la­ma­da rol oyna­yan ada­le­le­re ait işlev bozuklukları

Hor­mo­nal has­ta­lık­lar ve deği­şik­lik­ler (şeker has­ta­lı­ğı, tiro­id has­ta­lık­la­rı vb.)

İlgili Haberler

Leave a Comment