KÜNYE

 

 
Kuru­cu­lar: Ali SEVEN • Fah­ri SAVAŞ­ÇI (19432019) • A. Münip ÖNİZ
İmt­iy­az Sahi­bi: A. Münip ÖNİZ
Sorum­lu Yazı İşl­eri Müdü­rü: A. Münip ÖNİZ
Genel Koor­di­na­tör:  Metin ERDOĞAN
Redak­tör: Nilay H. ÖNİZ
Haber Mer­ke­zi: haber­mer­ke­zi@literaturaktuel.com
Yayım­cı: PUB­Lİ­KA İlet­iş­im Hiz­met­le­ri Ltd. Şti.
Yöne­tim Adre­si: Meh­met Akif Ersoy Mahal­le­si. Tur­han Sokak, 4A, 34680, Üskü­dar / İstanbul-TR
Kuru­luş Tari­hi: Ocak 1994
Tele­fon: 0544593 12 55
Web Adre­si: www.literaturaktuel.com
E‑Posta: bilgi@literaturaktuel.com
Yer Sağ­la­yı­cı: YÜCE  A.Ş. [Tele­ko­mü­ni­kas­yon Kuru­mu Bel­ge No: YS-897]

 

 
REK­LAM HİZMETLERİ:
 
 
 
 
PUB­Lİ­KA İlet­iş­im Hiz­met­le­ri Ltd. Şti.
Tele­fon: 0212279 10 26’den 122
www.publika.com.tr
reklam@publika.com.tr
 
Lite­ra­tür AKTÜ­EL” basın mes­lek ilke­le­ri­ne uyma­ya söz vermiştir.
 

Leave a Comment