4 Federe Eyaletten Oluşan Devlet: MİKRONEZYA

Layout 1KASIM 2014

Büyük Okyanus’ta 607 ada­dan ve 4 fede­re eya­let­ten olu­şan Mik­ro­nez­ya Fede­ral Devletleri”nin İng­il­izce, Ulit­hi­an, Wole­a­i­an, Yape­se, Pohn­pe­i­an, Kos­ra­e­an ve Chuukese’den olu­şan 7 res­mi dili vardır.

mikronezCaro­li­ne Takım Adaları’nın bir kıs­mı­nı da içi­ne alan Mik­ro­nez­ya Fede­ral Devletleri”nin 4 kuru­cu ada gru­bu var­dır. Aynı zaman­da fede­re eya­let olan bu ada­lar, Yap”, Chu­uk”, Pohn­pei” ve Kosrae”dir. Bu eya­let­ler­den en büyü­ğü 346 km2yle Pohnpei’dir. Bu eya­le­ti 127 km ile Chu­uk, 118 km ile Yap, 110 km’yle Kos­rae izlemektedir.

4 eya­let Mik­ro­nez­ya Fede­ral Dev­let­le­ri bay­ra­ğı üze­rin­de birer yıl­dız­la tem­sil edi­lir. Mikronezya’nın baş­ken­ti Pohnpei’deki Palikir”de hükü­met bina­la­rı bulun­mak­ta­dır. Ülke­nin en büyük şeh­ri ise Chuuk”daki Weno’dur. Top­lam 110 bin nüfu­su­nu 707 km2de barın­dı­ran Mik­ro­nez­ya Fede­ral Devletleri’nin Gay­ri Safi Yurt İçi Har­ca­ma­sı 277 mil­yon USD, kişi başı mil­li geli­ri ise 2 bin USD’dir. Res­mi para biri­mi USD’dir.

İlgili Haberler

Leave a Comment