Jenerik ilaçlarla günü kurtarmaya çalışmak…

Layout 1EDİ­T­ÖR / KASIM 2014

Ülke­mi­ze son yıl­lar­da yeni jene­ras­yon” ilaç­lar pek gel­mi­yor… Nede­ni ise, bu yeni ilaç­la­rin ar-ge” mali­yet­le­ri­nin yük­sek olma­sı ve bu neden­le birim fiyat­la­rı­nın da yük­sek olma­sı… Maale­sef Bakan­lı­ğı­mız bu fiyat­la­rı ver­me­di­ğin­den (hat­ta lis­te­den çıkar­ma­yı plan­la­dı­ğın­dan), yaban­cı üre­ti­ci­ler de ülke­mi­ze getir­mi­yor yeni ilaçları…

Bakan­lı­ğın ucuz ilaç poli­ti­ka­sı” nede­niy­le, jene­rik ilaç üre­ti­mi art­mış durum­da… Zaten bunu Bakan­lık da açık­la­dı. Bu habe­ri­mi­zi SGK, ithal ila­cı geri öde­me­den çıka­rı­yor baş­lı­ğıy­la say­fa­la­rı­mız­da bulabilirsiniz.

İlaç İşv­er­enl­eri Sen­di­ka­sı, ar-ge” konu­sun­da önem­li bir adım attı… İnş­all­ah Bakan­lık bu konu­da gere­ke­ni yapar ve teş­vik eder…

Bütün bun­la­rı neden kale­me aldım?

Bu sayı­mız­da 3 önem­li haber var. Bun­lar­dan ilki, Prof. Dr. Ben­gi Semer­ci hoca­mı­zın Çocuk­la­ra özel psi­ki­yat­rik ilaç­lar üre­til­me­li” baş­lık­lı söyleşisi…

İkinc­isi Paten­ti­ni aldık­la­rı hal­de hala ilaç üre­te­mi­yor olma­la­rı­nı, dev­le­tin, yer­li ilaç fir­ma­la­rı­nın ve yatı­rım­cı­la­rın sami­mi olma­ma­sı­na bağ­la­yan” Prof. Dr. Tay­fun Uzbayın açık­la­ma­la­rı…

Üçün­cü­sü ise, Bütün aşı­la­rı üre­te­bi­li­riz” baş­lık­lı Yrd. Doç. Dr. Mesut Kara­hanın röpor­ta­jı…

Bu 3 haber de, ar-gede ne kadar geri­de kal­dı­ğı­mı­zı göz­ler önü­ne seriyor…

Uyan ey Bakan­lı­ğı­mız… Jene­ri­ği teş­vik­ten çok, yeni ilaç­la­rı teş­vik et… Sağ­lık paray­la satın alı­na­bi­lir mi?…

İlgili Haberler

Leave a Comment