Jarle Klepp’in gençliğiyle imtihanı: Mannen Som Elsket Yngve1

Layout 1TEM­MUZ 2016

Man­nen Som Els­ket Yng­ve” Nor­veç­li yazar Tore Renberg’in aynı adlı roma­nın­dan uyar­lan­mış müzik­le­ri, sade­li­ği ve ger­çek­çi­li­ği ile dik­kat çeken bir genç­lik filmi

Tamam. Bura­sı Avru­pa ya da Rus­ya değil. Savaş­ta veya terör teh­di­di altın­da da değil. Hiç kim­se­nin iPod’u yok. Cep tele­fon­la­rı, inter­net… Bütün bun­lar sade­ce bilim kurgu.

Yıl 1989. Buna Avru­pa Eko­no­mik Top­lu­lu­ğu deni­yor ve ben bun­dan nef­ret edi­yo­rum. Buna Sov­yet­ler Bir­li­ği deni­yor, Soğuk Savaş ve Mag­gie Thatc­her deni­yor… Pet­ro­lü keş­fet­tik ve artık zen­gi­niz. İns­anl­ar bura­da pem­be ceket­le­ri ve per­ma­lı saç­la­rıy­la yürü­yor­lar ve ber­bat bir müzik dinliyorlar.

Ben bunu hak etmek için ne yap­tım? Etra­fım­da­ki her şey tam bir saç­ma­lık! Bütün kız­lar Amerika’ya gide­cek­ler ve au pair’ ola­cak­lar. Çok eğlen­ce­li ola­cak!’ Au pair’ de ne?!

Hiç arka­da­şım yok ve henüz hiç kim­sey­le bir­lik­te olma­dım. Neden bura­da oldu­ğu­mu anla­mak­ta cid­di güç­lük çeki­yo­rum. Benim adım Jar­le Klepp ve bir haya­ta ihti­ya­cım var.”

Jar­le Klepp fil­min başın­da seyir­ci­ye böy­le sesleniyor.

Ygnve’yi Seven Adam” 2008’de gös­te­ri­me gir­miş bir Nor­veç fil­mi. Tore Renberg’in aynı adlı roma­nın­dan uyar­la­nan fil­min senar­yo­su da yine ken­di­si tara­fın­dan yazılmış. 

sinemaFilm, 1989 yılın­da, Stavenger’de geçi­yor. Fil­min arka pla­nın­da Avrupa’daki başa­rı­sız komü­nizm dene­me­si, ön pla­nın­da ise aşa­ğı yuka­rı iste­di­ği her şeye sahip Jar­le Klepp isim­li bir lise öğren­ci­si­ni izli­yo­ruz. Jarle’nin ide­al­le­ri­ni pay­laş­tı­ğı iyi bir dos­tu, güzel bir kız arka­da­şı ve bir müzik gru­bu var. Onun bu mükem­mel görü­nen haya­tı Yng­ve isim­li yeni bir öğren­ci­nin oku­la gel­me­siy­le altüst oluyor. 

Genç­lik çoğu insan için bir grup çalış­ma­sı­dır. Etra­fı­nız­da en çok insa­nın oldu­ğu, yal­nız bir şey­ler yap­ma­nın sıkı­cı gel­di­ği, nere­dey­se her tür­lü etkin­lik­ten bir gru­bun için­de olun­du­ğu süre­ce zevk alın­dı­ğı bir dönem. Bizi şekil­len­di­ren de o gru­bun için­de­ki arka­daş­la­rı­mız, onla­rın düşün­ce­le­ri ve dav­ra­nış­la­rı­dır. Ken­di­mi­zi o gru­ba ait his­se­de­riz. O gru­buz­dur”. An gelip de bir şekil­de dışa­rı­da bam­baş­ka dün­ya­la­rın oldu­ğu­nu keş­fet­ti­ği­miz­de ve onla­rın da hiç fena olma­dı­ğı­nı düşün­dü­ğü­müz­de yal­nız kalı­rız. Jar­le de Yngve’yi keş­fet­ti­ği anda kız arka­da­şın­dan, yakın dos­tu Helge’den, Helge’nin ona benim­set­ti­ği ide­olo­ji­ler­den ve kısa bir zaman önce dün­ya­sı­nın mer­ke­zi­ne koy­muş oldu­ğu müzik gru­bun­dan uzak­laş­ma­ya baş­lar. Ken­di kişi­li­ği­ni kurar­ken, sahip oldu­ğu, alış­tı­ğı haya­tı kay­bet­me­ye, yani büyü­me­ye baş­lar. Ancak için­de, grup­tan atıl­ma”, yal­nız kal­ma kor­ku­suy­la gide­rek hır­çın­la­şan ergen­li­ğiy­le de savaş için­de­dir. Bir­den bom­boş bir say­fa­nın orta­sın­da yap­mak iste­me­di­ği bir­çok seçim­le baş başa kalır. Sev­di­ği kişi Yngve’dir ama sev­me­si gerek­ti­ği­ne inan­dı­ğı kişi kız arka­da­şı. Kim­se­nin Ygnve’yi sev­di­ği­ni bil­me­si­ni iste­mez, his­le­riy­le başa çık­ma­ya onla­rı sin­dir­me­ye çalı­şır, başa­rı­sız oldu­ğun­da git­ti­ği yer yine Ygnve’nin yanı­dır. Ken­di­siy­le baş ede­me­yi­şi­nin acı­sı­nı Ygnve’den çıka­rır. Ken­di ren­gi­ni bul­ma­ya çalı­şır­ken, Ygnve’nin elin­de­ki bütün renk­le­ri almış­tır. Sonun­da geri­de sade­ce Jar­le kalır, bir zaman­lar ait oldu­ğu­nu san­dı­ğı arka­daş gru­buy­la çık­tı­ğı yol­da bir oto­bü­sün arka­sın­da tek başı­na iler­le­mek­te­dir artık. Ne bir gru­bu, ne bir arka­da­şı, ne de bir kız arka­da­şı var­dır artık, ama yine de yola devam ede­bi­li­yor­dur. Daha piş­man, daha az genç ve daha çok yetiş­kin olarak.

Eğer fil­mi izle­dik­ten son­ra Jar­le Klepp karak­te­ri­ni sev­diy­se­niz Jeg Reiser Alene2 (2011) fil­min­de yıl­lar son­ra baba oldu­ğu­nu öğre­nen 25 yaşın­da bir ede­bi­yat öğren­ci­si ola­rak, Kom­pa­ni Orheim’da (2012) ise baba­sı­nın ölüm habe­ri­ni alma­sı­nın ardın­dan çocuk­lu­ğu­na dönen bir adam ola­rak ken­di­si­ni tek­rar izleyebilirsiniz. 

1 Yngve’yi Seven Adam

2 Yal­nız seya­hat ederim

İlgili Haberler

Leave a Comment