Japon devi Takeda Türkiye’de de büyüyor

takeda
Medi­kal Müdür Uğur Tepe (sol­da), Take­da Tür­ki­ye Genel Müdü­rü Gam­ze Yüceland.

OCAK 2016

Japonya’nın en büyük ilaç fir­ma­sı Take­da, 2009 yılın­da gel­di­ği Türkiye’de büyü­me­ye devam edi­yor. Kar­di­yo­vas­ku­ler, Meta­bo­lik, Onko­lo­ji, Mer­ke­zi Sinir Sis­te­mi, Solu­num-İmm­un­ol­oji, Aşı ve Genel İlaç gibi çok geniş bir alan­da ürün­ler geliş­ti­ren Takeda’nın şir­ket hac­mi 2014’ten 2015’e yüz­de 150’ye yakın büyü­dü. Nycomed’in satın alın­ma­sı ve yine yer­li bir fir­ma­dan 13 ürün­lük eşde­ğer ilaç­la­rın Take­da Tür­ki­ye port­fö­yü­nü tamam­la­yı­cı şekil­de alın­ma­sıy­la sade­ce bir yıl­da 190 kişi­ye iş fır­sa­tı yara­tıl­dı. Böy­le­ce Takeda’nın Tür­ki­ye örgüt­len­me­si 290 kişi­lik bir eki­be sahip oldu.

İlgili Haberler

Leave a Comment